шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

UNİVERSİTET

Elanlar

“Həmid Araslı Azərbaycan ədəbiyyatının və folklorunun yorulmaz tədqiqatçısı kimi” Respublika elmi konfransı

 Akademik Həmid Araslının anadan olmasının 110 illik yubileyinə həsr olunmuş  “Həmid Araslı Azərbaycan ədəbiyyatının və folklorunun yorulmaz tədqiqatçısı kimi”

Respublika elmi konfransı

19 noyabr 2019-cu il

KONFRANSDA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ

Konfransın bölmələri

 • Həmid Araslı ədəbiyyat tarixçisi kimi
 • Həmid Araslının folklorşünaslıq fəaliyyəti
 • Həmid Araslı mətnşünas alim kimi

 

Tezislərin tərtib olunma qayadaları

 • Tezislərin mətni konfransın müvafiq bölmələrinin mövzularına uyğun olmalıdır.
 • Mətn Microsoft Word for Windows redaktorunda Times New Roma (Az.latın) şriftilə (hərflərin ölçüsü 12, interval – 1,5) yığılmalıdır.
 • Məruzə mətninin format yuxarı, aşağı, soldan 2 sm, sağdan 1,2 sm olmaqla 3 səhifəyə qədər olmalıdır.
 • Mətnin əvvəlində tezisin adı, müəllifin soyadı, adı və atasının adı, təmsil olunduğu müəssisənin adı, göndərilən bölmənin adı qeyd edilməlidir.

 

TEZİSLƏR aşağıdakı elektron poçt ünvanına göndərilməlidir:

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Məruzə tezislərinin göndərilməsi üçn son tarix 15 noyabr 2019

Ünvan: Bakı AZ-1000, Ü.Hacıbəyli, 68

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Əlaqə telefonu: (+99412) 493-01-41, 493 -05-85

https://adpu.edu.az

Təşkilat Komitəsi

ADPU-nun “Ümumi fizika”  kafedrasının  dosenti, Fizika ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru
İş tel. 012 493-14-48

e-mail: qalaca@mail. ru

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

 • 04.07.1969-cu ildə Laçın rayonu Qalaça kəndində anadan olub.
 • 1986-cı ildə Laçın rayonu Bozlukənd orta məktəbini bitirib
 • Evlidir. İki oğlu, bir qızı var.

TƏHSILI, ELMI DƏRƏCƏSI VƏ ELMI ADLARI

 • 1992-ci ildə isə Azərbaycan Texniki Universitetinin AHT fakultəsini “yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası” ixtisası üzrə bitirib.
 • 1993-1995-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin aspirantura şöbəsini “Bərk cisimlər fizikası ixtisası”üzrə əyani bitirmişdir.
 •  1997-ci ildə CoCr2S4-xSex  sistemində maqnetizmin və yükdaşımanın təbiəti mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək 01.04.11-maqnit hadisələri fizikası ixtisası üzrə fizika–riyaziyyat elmləri namizədi adını alıb.  

ƏMƏK FƏALIYYƏTI

 • 1996-cı ildən ADPU-nun fizika fakültəsində  tədris köməkçi heyətində baş laborant
 • 2006-ci ildənetibarənisə “Mexanika və Molekulyar fizika”  kafedrasının  müəllimi kimi əmək fəaliyyətini  davam etdirir.

HANSI FƏNLƏR ÜZRƏ DƏRSLƏR  APARIR

 • Ümumi fizika
 • Bərk cisimlər fizikası
 • Astronomiya

ELMİ YARADICILIĞI

 • 35- elmi məqalənin müəllifidir
 • 3-kitabın müəllifidir
 • 10-bakalavr və magistr təhsil pilləsi üçün tədris proqramının müəllifidir

KADR HAZIRLIĞI SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏTİ

 • 3-magistrə elmi rəhbər olub

ELMİ TƏDQIQAT SAHƏSI  

 • CoCr2S4-xSex  (x = 0,00 , 0.25, 0.50, 0.75, 1.00) maddəsində, həmçinin bəzi xromxalkoşpinellərində maqnetizmin təbiəti və kinetik hadisələrin araşdırılması.

MÜKAFATLARI VƏ TƏLTİFLƏRİ HAQQINDA

BEYNƏLXALQ SEMINAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA IŞTIRAKI

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • E .Ə.Eyvazov, U.S.Paşabəyova, S.Ş.Qurbanov, V,İ.Hüseynov  “FERRİMAQNİTİN  EPR  SPEKTİRİ”. Azırbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri.            Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, fizika və astronomiya  Bakı. AMEA 2011 №2  s.92-95
 • E.Ə.Eyvazov, S.Ş.Qurbanov. S.A.Zeynalov,Y.M.Abbasov. V,İ.Hüseynov.  Fizika FeCr2S4-xSex sistemində electron paramaqnit rezonansının spektri (rus dilində) .BDU, Fizika Problemləri İnstitutu “Fizikanın Müasir Problemləri”   I  respublika Konfransı
 • E.Ə.Eyvazov, V.İ.Hüseynov, S.Ş.Qurbanov. СоСr2S3.5Se0.5 sisteminin dəyişən sahədə elektirikkeçiriciliyi (rus dilində).   ФТТ,1995,т 37,№7. c.2210-2212
 • В.И.Гусейнов, Эйвазов Э.А. Гурбанов.С.Ш Парамагнитная восприимчивость магнитоупорядоченный системы Cu(Cr2-xCdx)SX    (tezis) Fizikanın aktual problermləri” İV    Respublika elmi konfransı Вакı.BDU. 2006.
 • В.И.Гусейнов, Эйвазов Э.А., Гурбанов.С.Ш. Спектры электронного парамагнитного резонанса системы FeCr2S4-xSex(tezis) Fizika problemləri institutu:”Fizikanın Müasir Problemləri” İ Respublikia konfransı.Bakı, BDU,2007
 • V.İ.Hüseynov, E.Ə.Eyvazov, S.A.Zeynalov, S.Ş.Qurbanov NERNST TEOREMİ VƏ ONUN TƏTBİQ OLUNMA HÜDUDLARI (Мəqalə) KİMYA PROBLEMLƏRİ. Bakı Turan 2010 №4
 • V.İ.Hüseynov, E.Ə.Eyvazov, U.S.Paşabəyova, S.Ş.Qurbanov FERRİMAQNİTİN EPR  SPEKTİRİ (Мəqalə) AZƏRBAYCAN MİLLİ ELİMLƏR AKADEMİYASININ XƏBƏRLƏRİ
 • V.İ.Hüseynov, E.Ə.Eyvazov,  N.N.Niftiyev, S.Ş.Qurbanov, Mayelərin dinamik özlülüyünün temperature asılılığının təcrübi tədqiqi. (Мəqalə) Fizika,riyaziyyat və informatika tədrisi, Bakı   AMİ 2012-ci il ,N 2          
 • V.İ.Hüseynov, Эйвазов Э.А. Гурбанов.С.Ш  Природа обменного взаимодействия в Cu(Cr2-xCdx)SX(х 0.2)(Мəqalə) “Fizikanın Aktual Problemləri”ⅦRespublika Elmi Konfransı .Bakı, BDU, 26 noyabır 2012
 • V.İ.Hüseynov, E.Ə.Eyvazov Magistr pilləsi üçün.  İstilik fizikası və molekulyar fizikanın tarixi və metodologiyası (Proqram). ADPU – nun mətbəəsi, 2013
 • V.İ.Hüseynov, S.Ş.Qurbanov Magistr  pilləsi üçün . Makromolekulların (polimerlərin) quruluşu və istilik-fiziki xassələri(Proqram). ADPU – nun mətbəəsi, 2013
 • V.İ.Hüseynov,  A.M.Allahverdiyev magistr pilləsi  üçün . Molekulyar sistemlərin spektroskopik üsullarla tədqiqi. (Proqram). ADPU – nun mətbəəsi, 2013
 • V.İ.Hüseynov, E.Ə.Eyvazov,  S.Ş.Qurbanov, И.Я.Алимарданова Диэлектрические потери в     СoCr2S3.5Se0.5 (Мəqalə) Elmi texniki jurnal. Bakı,ATU 2014Том 2,N2 2014
 • V.İ.Hüseynov, E.Ə.Eyvazov, S.Ş.Qurbanov, И.Я.Алимарданова Электрический спектр  СoCr2S3.5Se0.5(Мəqalə) “Fizikanın Müasir Problemləri “VIII Respublika Konfransı  .Bakı, BDU, 24-25 dekabr 2014
 • V.İ.Hüseynov, İ.Ş.Dadaşov  R.F.Məmmədova Bakalavır  pilləsi üçün .   Ümumi fizika (Riyaziyyat İnformatika üəllimliyi) (Proqram). Ləman nəşr.2015
 • V.İ.Hüseynov, R.F.Məmmədova Bakalavır  pilləsi üçün. Ümumi fizika (İnformatika üəllimliyi) (Proqram). Ləman nəşr.2015
 • V.İ.Hüseynov, E.Ə.Eyvazov, S.Ş.Qurbanov, И.Я.Алимарданова Температуропроводность системы   Сo1-yСuyCr2S(y=0;0,1 и 0,3). (Мəqalə) Fizikanın Aktual roblemləri”  Respublika Elmi Konfransının materialları 17 dekabr.Bakı -2015, s.238-240

 V.İ.Hüseynov,  E .Ə.Eyvazov  Элементарная  физика (Metodik vəsait) Bakı ”Təhsi” 2016

 • V.İ.Hüseynov, E.Ə.Eyvazov, S.A.Zeynalov Bərk cisimlər fizikasından səciyyəvi testlər(Metodik   vəsait) Bakı ”Təhsil” 2016
 • V.İ.Hüseynov, E.Ə.Eyvazov, N.N.Niftiyev, A.M.Allahverdiyev S.Ş.Qurbanov Ş.Xəlilov Mexanika və molekulyar fizika (Dərslik) BakıADPU 2016
 • V.İ.Hüseynov, N.N.Niftiyev Bakalavır  pilləsi üçün . “Ümumi fizika”  “050105-Riyaziyyat və İnformatika müəllimliyi. (Proqram). ADPU – nun mətbəəsi, 2016
 • V.İ.Hüseynov, A.M.Allahverdiyev S.Ş.Qurbanov  Bakalavır  pilləsi üçün.”Fizuka” 050110-biologiya müəllimliyi. (Proqram). ADPU – nun mətbəəsi, 2016
 • V.İ.Hüseynov, E.Ə.Eyvazov, A.B.İbrahimli Maye metallarda nanohadisələr (Мəqalə) “Metallar Fizikasının Müasir Problemləri” V Beynəlxalq Elmi-Praktiki konfrans, 10-11 iyun, Bakı, 2016