шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

UNİVERSİTET

Elanlar

“İsmayıl Şıxlı və milli-mənəvi dəyərlər” Respublika elmi konfransı

Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “İsmayıl Şıxlı və milli-mənəvi dəyərlər”

Respublika elmi konfransı

6 dekabr 2019-cu il

KONFRANSDA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ

Konfransın bölmələri

 • İsmayıl Şıxlının bədii nəsri
 • Elmi-tənqidi, publisistik irsi və tərcümələri
 • Dil və üslub məsələləri

Məqalələrin  tərtib olunma qaydaları

 • Məqalələrin mətni konfransın müvafiq bölmələrinin mövzularına uyğun olmalıdır.
 • Mətn Microsoft Word for Windows redaktorunda Times New Roman (Az.latın) şriftilə (hərflərin ölçüsü 12, interval – 1,5) yığılmalıdır.
 • Məruzə mətninin formatı – yuxarı, aşağı, soldan 2 sm, sağdan 1,5 sm olmaqla ən azı 5 səhifə olmalıdır. Açar sözlər, xülasə (3 dildə) və ədəbiyyat siyahısı tələb olunur.
 • Mətnin əvvəlində məqalənin adı, müəllifin soyadı, adı və atasının adı, təmsil olunduğu müəssisənin adı, göndərilən bölmənin adı qeyd edilməlidir.

MƏQALƏLƏR aşağıdakı elektron poçt ünvanına göndərilməlidir:

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Məruzə məqalələrinin göndərilməsi üçün son tarix: 2 dekabr 2019-cu il

Ünvan: Bakı AZ-1000, Ü.Hacıbəyli, 68

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Əlaqə telefonu: (+99412) 493-01-41

                                           493-05-85

https://adpu.edu.az

Təşkilat Komitəsi

ADPU-nun “Ümumi  fizika” kafedrasının baş müəllimi, Texnika elmləri namizədi
İş telefonu:493-14-48
e-mail: huseynaslanov @ yahoo.com 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

 • 1952-ci il yanvarın 2- də Kürdəmir rayonunun Qarabucaq kəndində anadan  olub.
 • 1968-ci ildə  2 saylı Kürdəmir şəhər otra məktəbini bitirib.
 • Evlidir, üç övladı var.

TƏHSILI, ELMI DƏRƏCƏSI ELMI ADLARI

 • Ali təhsillidir. 1972-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin fizika fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • 1982-ci ildə “Geniş hal parametrləri intervalında formiatların P, V,T- asılılığının və dinamik özlülüyünün tədqiqi” mövzusunda 05.14.05- “İstilik texnikasının nəzəri əsasları” ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək texnika  elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK FƏALIYYƏTI

 • 1972-ci ildə Azərbaycan  Dövlət Pedaqoji Universitetinin Fizika fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 1972-1973-cü illərdə Kürdəmir şəhər 2 saylı orta məktəbində fizika müəllimi;
 • 1973-1977-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində əyani aspirant;
 • 1974-1975-ci illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur.
 • 1977-1979-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində Komsomol komitəsinin katibi.
 • 1979-1983-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində Texniki fənlər kafedrasında laboratoriya müdiri.
 • 1983-cü ildə Marksizm-Leninizm Universitetinin İdeoloji Kadrlar fakültəsini bitirmişdir.
 • 1983-1990-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elmi-Tədqiqat şöbəsinin müdiri.
 • 1990-2003-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Mexanika və molekulyar fizika kafedrasında müəllim, baş müəllim və dosent.
 • 2003-2010-cu illərdə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində, Avtonəqliyyat fakültəsində dekan, Texniki fənlər kafedrasının müdiri və Tədris hissəsinin müdiri vəzifələrində işləmişdir.
 • 2011-ci   ildən ADPU-nun “Mexanika və molekulyar fizika” kafedrasının baş müəllimidir.

HANSI FƏNLƏR ÜZRƏ DƏRSLƏR  APARIR

 • Ümumi fizika
 • Molekulyar fizika
 • Mayelər fizikası

ELMİ YARADICILIĞI

KADR HAZIRLIĞI SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏTİ

 • 3-magistrə elmi rəhbər olub

 

ELMİ TƏDQIQAT SAHƏSI

 • İstilik fizikası:  Mayelərin P-V-T asılılığının , dinamik özlülüyünün  və istilikkeçirməsinin  tədqiqi.

MÜKAFATLARI VƏ TƏLTİFLƏRİ HAQQINDA

 • 2001- ci ildə ABŞ-ın Minnosoto və Ayova Universitetində qrant layihəsi çərçivəsində “Təhsil siyasəti və onun idarə edilməsi” ilə bağlı təlim kursu keçmişdir.
 • 2003-cü ildə Belçikanın Gent Universitetində, 2010-cu ildə isə Çexiyanın Karlov Universitetində tədrisin idarə edilməsi ilə bağlı kurslarda olmuşdur.

BEYNƏLXALQ SEMINAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA IŞTIRAKI

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • Исследование теплопроводности пропилацетата в интервале температур 10-3000С и давлении 1-500 бар., III межвузовской научной конференции по физике, Баку, 1972.
 • Экспериментальное исследование динамической вязкости и  P-V-T зависимости гептилформиата. АН СССР Журнал Физической Химии, Москва, 1976, т.50, № 11.
 • Экспериментальное исследование динамической вязкости бутил- и амилформиатов при различных давлениях и температурах. АН СССР Журнал Физической Химии, Москва, 1977, т.51, № 8.
 • Экспериментальное исследование рассеяния рентгеновских лучей в высших формиатах. Инженерно Физический Журнал, Минск, 1978,т.34, № 1.
 • Исследование  P-V-T зависимости  и динамической вязкоститексилформиата. АН СССР Журнал Физической Химии, Москва, 1978, т.52, № 2.
 • Исследованиединамической вязкости формиатов в газообразном состоянии при атмосферном давлении и различных температурах. АН  СССР  Журнал Физической Химии, Москва, 1978, т.52, № 3.
 • Исследование  P-V-T зависимости  октилформиата. АН  СССР  Журнал Физической Химии, Москва, 1978, т.52, № 3
 • Исследование  P-V-T зависимости  и динамической вязкости формиатов в широком интервале параметров состояния. Автореф. канд. дисс. Баку, 1981.
 • Система  SnSe - Bi. Известия АН  СССР , Неорганические материалы. Москва, 1986, т.22, № 5
 • Изучениескорости звука в бинарных растворах реагентов в спецкурсах по химии и физики. Тезисы межвузовской научно-методической конференции «Стратегия ускорения качества преподавания химии и биологии в педвузах» Баку-1989.
 • Обучение студентов методике исследования рентгеновскми лучами структур в некоторых жидкостях.
 • Mikroprosessor texnikasının fizika dərslərində tətbiqi. Fizika, informatika və riyaziyyatın tədrisi, Bakı, 1990, №1-2.
 • Ümumi fizika kursundan qiyabiçi tələbələrin yoxlama işlərinin tərtibinə dair metodik göstəriş.Bakı, 1994, N.Tusi adına ADPU-bub nəşri.
 • Qarışqa turşusunun mürəkkəb efirlərinin bəzi termik xassələrinin hesablanması. Ali pedaqoji məktəblərdə təbiət və dəqiq elmlərin tədrisinə dair II Respublika elmi konfransı. Bakı 1997.
 • Etilformiat və amilbutirat –butil spirti binar sistemlərinin P-V-T asılılığının təcrübi öyrənilməsi. Ali pedaqoji məktəblərdə təbiət və dəqiq elmlərin tədrisinə dair II Respublika elmi konfransı. Bakı 1997.
 • Ümumi fizika kursunun mexanika və molekulyar fizika bəhsi üzrə metodik göstərişlər. Bakı, 1997, ADPU-nunnəşri. 54 s.
 • Mexanika və molekulyar fizika kursunun tədrisində pradoks və sofizimlərdən istifadə. ADP-nun Xəbərləri, Bakı 1998, №1
 • Materiallar müqaviməti məsələləri. Texniki universitetlər üçün dərs vəsaiti. Bakı, 2003, ABU- nunnəşri, 220 s.
 • Propilformiatın sıxlığının təcrübi tədqiqi. Pedaqoji Universitet Xəbərləri. Bakı, ADPU, 2012 N.3
 • İzoamilformiatın dinamik özlülüyünün təcrübi tədqiqi. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Bakı, ADPU, 2012, N 4
 • Butirat və formiatların dinamik özlülüyü ilə sıxlıq arasındakı qarşılıqlı əlaqənin araşdırılması. ADPU Xəbərləri, 2015
 • Uyğun hallar qanununun formiatların özlülüyünə tətbiqi. BDU-nun 95 illik yubileyinə həsr olunmuş, “Fizikanın müasir problemləri” VIII respublika konfransı materialları Bakı-2014
 • Uyğun hallar nəzəriyyəsinə əsasən formiatların dinamik özlülüyünün araşdırılması. ADPU-nun xəbərləri, 2015, №1
 • Maye formiatların dinamik özlülüyü ilə sıxlığı arasında əlaqə. BDU-nun Fizika Problemləri İnstitutunun yaradılmasının 10 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans.
 • Uyğun hallar nəzəriyyəsinə əsasən formiatların dinamik özlülüyünün araşdırılması. Pedaqoji universitetin Xəbərləri, Təbiət elmləri bölməsi, 2015, №1
 • Butirat və formiatların dinamik özlülüyü ilə sıxlığı arasındakı qarşılıqlı əlaqənin araşdırılması. Pedaqoji universitetin Xəbərləri, Təbiət elmləri bölməsi, 2015, №2
 • Bəzi monomerlərin müxtəlif temperaturlarda sıxlıq və dinamik özlülük əmsalı. AMİU, Respublika konfransı, Bakı, 10-12 iyun, 2016.