шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

UNİVERSİTET

Elanlar

“İsmayıl Şıxlı və milli-mənəvi dəyərlər” Respublika elmi konfransı

Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “İsmayıl Şıxlı və milli-mənəvi dəyərlər”

Respublika elmi konfransı

6 dekabr 2019-cu il

KONFRANSDA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ

Konfransın bölmələri

 • İsmayıl Şıxlının bədii nəsri
 • Elmi-tənqidi, publisistik irsi və tərcümələri
 • Dil və üslub məsələləri

Məqalələrin  tərtib olunma qaydaları

 • Məqalələrin mətni konfransın müvafiq bölmələrinin mövzularına uyğun olmalıdır.
 • Mətn Microsoft Word for Windows redaktorunda Times New Roman (Az.latın) şriftilə (hərflərin ölçüsü 12, interval – 1,5) yığılmalıdır.
 • Məruzə mətninin formatı – yuxarı, aşağı, soldan 2 sm, sağdan 1,5 sm olmaqla ən azı 5 səhifə olmalıdır. Açar sözlər, xülasə (3 dildə) və ədəbiyyat siyahısı tələb olunur.
 • Mətnin əvvəlində məqalənin adı, müəllifin soyadı, adı və atasının adı, təmsil olunduğu müəssisənin adı, göndərilən bölmənin adı qeyd edilməlidir.

MƏQALƏLƏR aşağıdakı elektron poçt ünvanına göndərilməlidir:

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Məruzə məqalələrinin göndərilməsi üçün son tarix: 2 dekabr 2019-cu il

Ünvan: Bakı AZ-1000, Ü.Hacıbəyli, 68

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Əlaqə telefonu: (+99412) 493-01-41

                                           493-05-85

https://adpu.edu.az

Təşkilat Komitəsi

ADPU-nun “Ümumi fizika” kafedrasının baş müəllimi
Ev telefonu: 012-498-18-20

e-mail:

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

 • 1946-cı il noyabrın 13-də Qutqaşen (indiki Qəbələ) rayonunun Savalan kəndində doğulub.
 • 1963-cü ildə Qəbələ rayonunun Hacallı kəndi stehsalat təlimi verən orta ümumtəhsil məktəbinin on birinci sinfini bitirib.
 • Evlidir, üç oğlu var.

TƏHSILI ELMI DƏRƏCƏSI VƏ ELMİ ADLARI

 • Ali təhsillidir. 1967-ci ildə keçmiş APİ-nin (indiki ADPU-nun) fizika-riyaziyyat fakültəsinin fizika şöbəsini bitirib
 • 1973-cü ildə APİ-nin “Astrofizika” ixtisası üzrə aspiranturasını bitirib.

ƏMƏK FƏALIYYƏTI

 • 1967-ci ilin sentyabr-noyabr ayları Qəbələ rayonunun Mirzəbəyli kənd səkkizillik məktəbində müəllim
 • 1967-ci ilin dekabr ayından 1968-ci ilin dekabr ayınadək Sovet ordusıralarında əsgəri xidmət
 • 1969-cü ilin yanvar ayının 1-dən 1970-ci ilin 31 avqustuna dək Qəbələ rayonunun Mirzəbəyli kənd səkkizillik məktəbində müəllim
 • 1970-1973-cü illər APİ-nin aspirantı
 • 1973-1983-cü illər APİ-nin əvvəlcə Ümumi fizika kafedrasında laborant ,1977-ci ildən Nəzəri fizika kafedrasında laborant, baş laborant və laboratoriya müdiri
 • 1983-1992-ci illər APİ-ninNəzəri fizika kafedrasında müəllim
 • 1992-ci ildən hal-hazıradək ADPU-nunÜmumi fizika kafedrasında baş müəllim

HANSI FƏNLƏR ÜZRƏ DƏRSLƏR  APARIR

 • Ümumi fizika
 • Astronomiya

ELMİ YARADICILIĞI

KADR HAZIRLIĞI SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏTİ

ELMİ TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Günəş alışmaları

MÜKAFATLARI VƏ TƏLTİFLƏRİ HAQQINDA

BEYNƏLXALQ SEMINAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA IŞTIRAKI

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • R.E.Guseinov, L.B.Tzirulnik, A.H.Babayev. On a method to determine the effective    extension, visibility of the balmer continuum, and the effective mass in solar flares, Solar    physics 34 (1974), 207-2015. AllRightsReserved. ReidelPublishingCompany, Dordrecht-  Holland.
 • А.Г.Бабаев, Р.Э.Гусейнов, А.А.Рустамов. Об определении некоторих параметров и    тонкой структуру хромосферных вспышек,. Астрономический журнал, том 54, Москва,    1977, стр. 123-129.
 • S.M.Əzimov, Ə.H.Babayev. “ Ulduz bürcləri” mövzusunun tədrisi haqqında, Fizika və    riyaziyyat tədrisi (“Azərbaycan məktəbi” jurnalına əlavə), Bakı, 1988, №3, səh.35-39.
 •  S.M.Əzimov, Ə.H.Babayev. “Fiziki vakuum” haqqında təlimin kainatın ekaloji problemlərinin    həllində rolu, Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi (“Azərbaycan məktəbi” jurnalına əlavə),    Bakı, 1991, №4, səh.39-44.
 • A.İ.Mehdiyev, Ə.H.Babayev, Ə.M.Kərimov. Orta məktəb fizika və astronomiya kurslarının    inteqrasiyası probleminə dair, ADPU-nun xəbərləri (pedaqoji psixoloji elmlər seriyası) Bakı    №1, 1997, səh. 152-159.
 • M.İ.Murquzov, Ə.H.Babayev. N.Tusinin elmi irsində astronomiyanın rolu, Azərbaycan    məktəbi, Bakı, 2001, №2, səh 70-73.
 • Н.А.Гусейнов, А.Г.Бабаев. Фотометрическая переменноcт блеска сейфертовской    галактики NGC 3516, ADPU-nun xəbərləri, Bakı, 2008, №2, səh.35-40.
 • Я.Магаеррамов, И.М.Мамедов, А.Ш.Балoгланов, А.Г.Бабаев.О возможности определения скорости центра тяжести  массы одиночных звезд не входящих в ассоциaции,ADPU- nun xəbərləri, Bakı,2008, № 6,səh.15-20.
 • С.К.  Зейналов, Я.М.Магеррамов, И.М.Мамедова,А.Г.Бабаев, Исследование профиля     линии   в спектре звезды    ,АМЕА-nınxəbərləri  Fizika-riyaziyyat  texnika elmləri sesiyası, Fizika və astronomiya, Bakı,2003,№ 2.cild XXY11, səh.163-165.
 • Ə.H.Babayev, S.R.Namazova,  Ulduzların parlaqlıq temperaturunun hesablanması məsələsinə     dair, ADPU-nun  xəbərləri, Bakı, 2009,№ 1, səh.21-23
 • Я.М.Магеррамов, И.М.Мамедова, А.Ш.Балoгланов, А.Г.Бабаев. Исслдование линии   в спектре звезды НД 19847855 СUG В31А,ADPU-nun xəbərləri, Bakı, 2009, №5.səh.19-26.
 • Ə.H.Babayev, Abbasqulu Ağa Bakıxanovun Yer kürəsi barədə bilgilərinin astronomiyanın müasir səviyyəsi baxımından müqayisəli təhlili. ADPU-nun xəbərləri, Bakı, 2011, səh.45- 8.
 • Ə.H.Babayev, A.Ə. Nəbiyev “Əsraru-məlakut” əsərində A. Bakıxanov tərəfindən kainatın tənzimlənməsini Qurani Kərim kəlamları ilə izahına dair, ADPU-nun X elmi konfransının materialları
 • Ə.H.Babayev Abbasqulu Ağa Bakıxanovun Göy cismləri barədə bilgilərinin astronomiyanın müasir səviyyəsi baxımından müqayisəli təhlili. ADPU-nun xəbərləri, Bakı, 2014, № 1.
 • Ə.H.Babayev, F.Q.Zeynalov Dəqiq elmlərin müasir səviyyəsi baxımından Nəsrəddin Tusinin elmi irsinin araşdırılması, “Şərqin boyük dahisi Nəsrəddin Tusi” Beynəlxalq  konfrans materialları “Qeyrət” 2015
 • Ə.H.Babayev  Həmişə müasir, Azərbaycan jurnalı, № 8, 2016