шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

UNİVERSİTET

Elanlar

“İsmayıl Şıxlı və milli-mənəvi dəyərlər” Respublika elmi konfransı

Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “İsmayıl Şıxlı və milli-mənəvi dəyərlər”

Respublika elmi konfransı

6 dekabr 2019-cu il

KONFRANSDA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ

Konfransın bölmələri

 • İsmayıl Şıxlının bədii nəsri
 • Elmi-tənqidi, publisistik irsi və tərcümələri
 • Dil və üslub məsələləri

Məqalələrin  tərtib olunma qaydaları

 • Məqalələrin mətni konfransın müvafiq bölmələrinin mövzularına uyğun olmalıdır.
 • Mətn Microsoft Word for Windows redaktorunda Times New Roman (Az.latın) şriftilə (hərflərin ölçüsü 12, interval – 1,5) yığılmalıdır.
 • Məruzə mətninin formatı – yuxarı, aşağı, soldan 2 sm, sağdan 1,5 sm olmaqla ən azı 5 səhifə olmalıdır. Açar sözlər, xülasə (3 dildə) və ədəbiyyat siyahısı tələb olunur.
 • Mətnin əvvəlində məqalənin adı, müəllifin soyadı, adı və atasının adı, təmsil olunduğu müəssisənin adı, göndərilən bölmənin adı qeyd edilməlidir.

MƏQALƏLƏR aşağıdakı elektron poçt ünvanına göndərilməlidir:

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Məruzə məqalələrinin göndərilməsi üçün son tarix: 2 dekabr 2019-cu il

Ünvan: Bakı AZ-1000, Ü.Hacıbəyli, 68

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Əlaqə telefonu: (+99412) 493-01-41

                                           493-05-85

https://adpu.edu.az

Təşkilat Komitəsi

ADPU-nun  Ümumi fizika kafedrasının müəllimi 
İş telefonu: +(994)12 498-18-20
E-mail: tapd75@ mail.ru

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1975-ci il 15 iyun-da Tovuz rayonunun Qoşa kəndində anadan olmuşdur.
 • Ailəlidir, bir oğlu və üç qızı vardır.

Təhsili, elmi dərəcəsi elmi adı

 • 1990-cı ildə Qoşa kənd natamam orta məktəbi, 1992-ci ildə isə X.Cəfərov adına  Çatax kənd orta məktəbini fərqlənmə ilə bitirmişdir. 
 • 1992 – 1997 ADPU Fizika fakültəsini “Fizika-riyaziyyat” ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir

Əmək fəaliyyəti

 • 1997 -2006- cıillərdə ADPU- nun Elektrik və optika kafedrasının nəzdində fəaliyyət göstərən Nadir Torpaq Metalları Materialları Fizikası problem laboratoriyasında böyük mühəndis
 • 2006-2010-cu illərdə ADPU- nun Elektrik və optika kafedrasında böyük laborant.
 • 2010- cu ildən ADPU- nun Elektrik və optika kafedrasında müəllim. Ümumi fizika; Elektrik və maqnetizm; Optika; Atom və nüvə fizikası; Yarımkeçiricilər fizikası fənlərini tədris edir.

Tədqiqat sahəsi

 • 25 elmi məqalənin müllifidir.
 • Nadir torpaq elmentlərinin iştirakı ilə AIVBVI əsasında alınmış yarımkeçirici materialların elektro fiziki xassələrinə  radiasiyanın təsiri sahəsində elmi-tədqiqat işi aparır.
 • Müəllim hazırlığı və kurrikulum sahəsində təhsil islahatları.

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

 • Fizikanın aktual problemləri” Respublika elmi konfransının mater., Bakı, BDU,  2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
 • Metallar fizikasının müasir problemləri” elmi praktik konfrans, Bakı, AzMİU–-2007, 2009, 2016
 • The V international conference perspectives of peaceful use of nuclear energy, book of abstracts, November 21-23. Baku, IRP-2012
 • Gənc tədqiqatçıların  Beynəlxalq elmi konfransları, Bakı, Qafqaz Unversiteti  2013, 2015, 2016
 • X Международный Уральский «Семинар Радиационная физика металлов и сплавов», Каштым 2013, 2015.
 • «XI Россейская конференция по физике полупроводников», Тезисы докладов, Санкт-Петербург, 16-20 сентября 2013
 • Международный симпозиум «Физика кристаллов 2013» Москва 28 отября-2 ноября 2013
 • Akademik M.K.Kərimovun 65 illik yubleyinə həsr olunmuş “Radiasiya tədqiqatları və onların praktiki aspektləri” VIII konfransı, Bakı,  20-21 noyabr 2013
 • “Fizikanın müasir  problemləri”  Opto- , nano- elektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası VII Respublika konfransının mater., Bakı, BDU,  2012, 2013, 2014
 • The Seventh Eurasian Conference Nuclear Sciense and Its Application, Baku-Azerbaijan, 2014
 • Müəllim hazirlama siyasəti və problemləri, V beynəlxalq konfrans, Bakı, 2015

Seçilmiş əsərləri

 • T.A.Cəfərov, Sn1-xTbxSe  bərk məhlullarının istilikkeçiriciliyinə g- şüalarının təsiri, Aspirantların və gənc tədqiqatçıların XIII  elmi konfransının materialları, Bakı , ADİU, 2009, səh 12
 • T.A.Cəfərov , Sn1-xTbxSe  siustem ərintilərinin elektrikkeçiriciliyi, Elmi əssərlər-fundamental elmlər jurnalı. Bakı,.  cild VII (28),  Az.TU, 2008, №4, səh. 68-70
 • R.B.Bayramov, C.İ.Hüseynov, T.A.Cəfərov, GdSnSe2, TuSnSe2 birləşmələrinin alınması və fiziki kimyəvi xassələri, Elmi əssərlər-fundamental elmlər jurnalı. Bakı,.  cild VIII (31),  Az.TU, 2009, №3,səh. 46-51
 • T.A.Cəfərov, M.İ.Murquzov, Ş.S.İsmayılov (SnSe)1-x(TbSe)x  bərk məhlullarinin elektrofiziki xassələri, Elmi əsərlər-fundamental elmlər jurnalı. Bakı,.  cild X (40),  Az.TU, 2011, №4, səh. 58-61
 • Дж.И.Гусейнов, Т.А.Джафаров, Влияние g- облучения на электрофизические свойства термооброботанных монокристаллов TbxSn1-xSe, ФТП, Сант- петербург, 2012, т 46, в 4, səh. 447-449
 • T.A.Cəfərov, A.A.Qəribov, C.İ.Hüseynov, Ş.S.İsmayılov, Sn1-xTbxSe sistemərintilərinin elektrik  istilikkeçiriciliyinə g- şüalarının təsiri, AMEA-nın  xəbərləri, (Fizika- riyaziyyatr və texniki elmlər seiyası,  Fizika və astronomiya) cild XXXII , Bakı – Elm  2012, № 2. səh. 66-71
 • T.A.Jafarov, A.A.Garibov, M.İ.Murguzov, Sh.S.İsmayılov, J.İ.Huseynov, TbxSn1-xSeImpact ofγ-rays on the   thermoelectric driving force of monocrystals, The V international conference perspectives of peaceful use of nuclear energy, book of abstracts, November 21-23. Baku, IRP-2012,  səh. 33
 • J.İ.Huseynov, Sh.S.İsmayılov, R.F.Mammadova, T.A.Jafarov, O.M.Hasanov, ErxSn1-xSeImpact of γ-radiation on some kinetic effects    in the alloys of systems, The V international conference perspectives of peaceful use of nuclear energy, book of abstracts, November 21-23. Baku, IRP-2012,  səh. 50
 • Гусейнов Дж.И., Джафаров Т.А. Влияние γ-облучения на электрофизические свойства термообработанных монокристаллов TbxSn1-xSe  «Физика и техника полупроводников»,  2012, т.46, в.4, с. 247-249
 • T.A.Cəfərov, M.İ.Murquzov, R.F.Məmmədova, M.Ə.Həsənova, Sn1-xTb1-xSe   sistem ərintilərinin qalvanomaqnit xassələri, Fizikanın müasir problemləri VI respublika konfransının materialları , 14-15 dekabr , Bakı , BDU , 2012. səh. 154-157.
 • Т.А.Джафаров, A.А. Карибов, Дж.И. Гусейнов, Ш.С. Исмаилов Влияние g - облучения на термоэдс и тепловые свойства в ситеме сплав  TbxSn1-xSe, Десятый Международный Уральский Семинар «радиационная физика металлов и сплавов», Тезисы докладов,  25 февраля – 3 марта. Кыштым,  Россия, 2013, səh. 6-7
 • Huseynov J.İ., Jafarov T.A. The influence of g-irradiation on thermoemf and heat conduction of  Ln0,01Sn0,99Se (Ln-Pr, Tb, Er) mono­crystals // World Journal of Condensed Matter Physics, 2014, 4, № 1, p.1-5.
 • Джафаров Т.А., Мургузов М.И., Гусейнов Дж.И., Исмаилов Ш.С., Гасанов О.М. Появление дефектов в твердых сплавах TbxSn1-xSe при γ-облучении . // ХI Международный Уральский Семинар «Pадиационная физика металлов и сплавов», Тезисы докладов,  23 февраля – 1 марта. Кыштым,  Россия, 2015, s. 8-9.
 • N.F.Bağırova, G.Ə.Qaraşova, C.İ.Hüseynov, T.A.Cəfərov Təməl prinsiplərindən SnS birləşməsinin hal tənlikləri parametrlərinin təyini// Gənc tədqiqatçıların III beynəlxalq elmi konfransı, Qafqaz Universiteti, 2015
 • Z. Orucova, C. Hüseynov, T. Cəfərov, N. Həsənli GdxSn1-xSe ərintilərinin termomaqnit xassələri// H.Əliyevin anadan olmasının 93 illiyinə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların IV beynəlxalq elmi konfransı, Qafqaz Universiteti, 2016, s.48-50.
 • Гусейнов Дж.И., Мургузов М. И. Исмаилов Ш. С. Гасанов О. М. Джафаров Т. А. Термоэлектрическая добротность твердых растворов (SnSe)1-x(Er2Se3)x//«Прикладная физика», 2016, № 4, с. 87-93, c. 87-93

Kitablar

 • M.İ.Murquzov, C.İ.Hüseynov, T.A. Cəfərov    Ümumi fizika kursundan məsələlər (atom və nüvə fizikası), Bakı , “Ləman NPM”, 2005, 152 səh
 • M.İ.Murquzov, C.İ.Hüseynov, T.A. Cəfərov    Atom və nüvə fizikası :qisa nəzəri məlumat, suallar, məsələlər, testlərBakı, “Ləman , NPM”, 2010, 386 səh.
 • Murquzov M.İ., Hüseynov C.İ., Adgözəlova X.A., Cəfərov T.A.  Optikadan məsələlər,  Bakı, "Ləman NPM", 2015
 • Murquzov M.İ., Hüseynov C.İ., Məmmədova R.F.,  Cəfərov T.A.  Elektrik və maqnetizmdən məsələlər,  Bakı, "Ləman NPM", 2016
 • Hüseynov C.İ., Məmmədova R.F., Adgözəlova X.A., Həsənov O.M.,  Cəfərov T.A.  Atom fizikasından laboratoriya praktikumu,  Bakı, "Ləman NPM", 2016

Dövlət beynəlxalq proqram qrantlar

 • 2006-2007 Dünya bankı və Təhsil Nazirliyi “Fizika fənninin kurikulumunun hazırlanması” Təhsil Sektorunun İnkişafı Layihəsi üzrə milliməsləhətçi, 3769 AZ-CS-İS-120/3, Bakı, Azərbaycan