шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

UNİVERSİTET

Elanlar

“İsmayıl Şıxlı və milli-mənəvi dəyərlər” Respublika elmi konfransı

Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “İsmayıl Şıxlı və milli-mənəvi dəyərlər”

Respublika elmi konfransı

6 dekabr 2019-cu il

KONFRANSDA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ

Konfransın bölmələri

 • İsmayıl Şıxlının bədii nəsri
 • Elmi-tənqidi, publisistik irsi və tərcümələri
 • Dil və üslub məsələləri

Məqalələrin  tərtib olunma qaydaları

 • Məqalələrin mətni konfransın müvafiq bölmələrinin mövzularına uyğun olmalıdır.
 • Mətn Microsoft Word for Windows redaktorunda Times New Roman (Az.latın) şriftilə (hərflərin ölçüsü 12, interval – 1,5) yığılmalıdır.
 • Məruzə mətninin formatı – yuxarı, aşağı, soldan 2 sm, sağdan 1,5 sm olmaqla ən azı 5 səhifə olmalıdır. Açar sözlər, xülasə (3 dildə) və ədəbiyyat siyahısı tələb olunur.
 • Mətnin əvvəlində məqalənin adı, müəllifin soyadı, adı və atasının adı, təmsil olunduğu müəssisənin adı, göndərilən bölmənin adı qeyd edilməlidir.

MƏQALƏLƏR aşağıdakı elektron poçt ünvanına göndərilməlidir:

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Məruzə məqalələrinin göndərilməsi üçün son tarix: 2 dekabr 2019-cu il

Ünvan: Bakı AZ-1000, Ü.Hacıbəyli, 68

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Əlaqə telefonu: (+99412) 493-01-41

                                           493-05-85

https://adpu.edu.az

Təşkilat Komitəsi

Qısa bioqrafık məlumat

1968-ci ildə Zəngilan rayonunda anadan olub. 1985-ci ildə Zəngilan rayonunun 1 №-li orta məktəbini bitirib.

 Evlidir, iki övladı var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

Ali təhsillidir. 1992-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaoji Universitetinin Kimya-biologiya fakültəsinin “Kimya əlavə pedaqogika” ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə  bitirib. 

2012-ci ildə Kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi adlı alimlik diplomunu alıb.

Əmək fəaliyyəti

1992-2015-ci ilədək Azərbaycan  Dövlət Pedaqoji Universitetinin  Kimya-biologiya fakültəsinin  “Ümumi kimya və KTM  kafedrasında  böyük  laborant 

2008-ci ildə həmin kafedranın dissertantı

2016-cı ildən “Ümumi kimya və KTM  kafedrasının müəllimi

Apardığı dərslər

Qeyri-üzvi kimya

Ümumi kimya

Kimyanın tədrisi metodikası

Tədqiqat sahəsi

Kompleks birləşmələr kimyası

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

 • Əməkdar elm xadimi, prof. M.Q.Əh­mədlinin 100-illik yubileyinə həsr olunmuş III Respublika elmi kon­rfan­sının materialları. Bakı, BDU, 2006
 • H.Əliyevin 100 illik yubleyinə həsr olunmuş "Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri" Beynəlxalq elmi konfransın materialları Bakı, BDU, 2007
 • Ümumimilli lider H.Əliyevin 85-illik yubleyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, BDU, 2008
 • Akademik M.F.Nağıyevin 100-illik yubleyinə həsr olunmuş elmi konfransının materialları. Bakı, AMEA, 2008
 • Ümumimilli lider H.Əliyevin anadan ol­masının 86-cı ildönümünə həsr olun­muş "Kimya və ekologiyanın ak­tual problemləri" Respublika elmi konfran­sı­nın materialları. Bakı, ADPU, 2009
 • BDU-nin 90 və Kimya fakültəsinin 75 illik yubleyinə həsr olunmuş IV Respublika Elmi konfransının materialları. Bakı, BDU, 2009
 • BDU-nin 90 və Kimya fakültəsinin 75 illik yubleyinə həsr olunmuş IV Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, BDU, 2009
 • Prof. A.Ə.Verdizadənin 95 illik yu­bi­leyinə həsr olunmuş "Üzvi rea­gent­lər analitik kimyada" Respublika kon-fran­sı­nın materialları. Bakı, ADPU, 2009
 • Prof. A.Ə.Verdizadənin 95 illik yubleyinə həsr olunmuş "Üzvi rea­gent­lər analitik kimyada" Respublika konfransının materialları. Bakı, ADPU, 2009
 • Prof. A.Ə.Verdizadənin 95 illik yu­bi­leyinə həsr olunmuş "Üzvi rea­gent­lər analitik kimyada" Respublika kon­fran­sının materialları. Bakı, ADPU, 2009
 • Prof. A.Ə.Verdizadənin 95 illik yu­bi­leyinə həsr olunmuş "Üzvi rea­gent­lər analitik kimyada" Respublika kon­fran­sın­ın materialları. Bakı, ADPU, 2009
 • V Respublika Elmi konfransı, Bakı, BDU, 19-20 dekabr 2012-ci il
 • Prof. A.Ə.Verdizadənin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Üzvi reagentlər analitik kimyada”. II Respublika konfransının materialları. Bakı, ADPU, 2014.
 • Akademik T.T. Şahtaxtinskinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı. Bakı, AMEA-2015
 • Ümumimilli lider H.Əliyevin anadan ol­masının 94-cü ildönümünə həsr olun­muş: Magistrantların XVII Respublika Elmi Konfransının Material­la­rı. Sumqayıt Dövlət Universiteti. 2017

Seçilmiş əsərləri

 • Qurbanov Ə.N., F.İ.Salahova. Metal-hidroksinaftoy turşusu və onun törə­mə­lə­ri - üzvi amin sistemində kompleksəmələgəlmə. Azərbaycan Kimya jurnalı, Bakı, AMEA, 2008, №3, s.132-141
 • Qurbanov Ə.N., F.İ.Salahova. Kobalt (II) oksinaftoy-dipiridil kom­pleksinin spektrofotometrik tədqiqi, “Kimya problemləri” jurn., Bakı, AMEA, 2008, s. 681-685
 • Qurbanov Ə.N., F.İ.Salahova. Kobaltın 2-hidroksi-3-antrasil turşusu və dife­nil­quanidinlə ekstraksiya-fotometrik təyini. Azərbaycan Kimya jurnalı, Bakı, AMEA, 2009, №2, s. 158-161
 • Салахова Ф.И. Исследование комплекса кобальта с 1-окси-2-нафтойной кислотой и 2-аминопиридином. Журн. Химичес. проблем., Bakı, AMEA, 2009, №1, c. 146-149
 • Qurbanov Ə.N., Qurbanova V.Ə., Salahova F.İ. Yeni analitik reagent-2- hidroksi-3-antrasil turşusunun məhlulda və­ziy­yə­ti və Co(II), Co(III) fotometrik təyi­ni. AMEA-nın məruzələri. 2009,№3, s. 68-78
 • Курбанов А.Н., Салахова Ф.И. Изучение комплексообразования и экс­трак­ции смешанных фе­нан­тро­лин-1-окси-2-нафтойных ком­плек­сов кобаль­та, никелья и железа (II), Химия и химическая технология. Иваново, Изв. Вузов. 2009, вып. 12, том 52, c. 33-36
 • Салахова Ф.И. Спектрофотометрическое ис­сл­е­до­вание комплексообра­зо­вания ко­баль­та с 1-окси-2-нафтойной кис­ло­той и анилином. Азерб. Хим. журн, Bakı, AMEA, 2011, №1. s. 184-190
 • Ə.N.Qurbanov, V.Ə.Qurbanova, A.N.Babayeva, F.İ.Salahova. Dəmirin 2,2' – dipiridil və 2-hidroksi-3- naftoy turşusu ilə kompleksinin tədqiqi. “Kimya prob­lem­ləri” jurnalı. Bakı, AZTU-nun mətbəəsi, 2014, №1. s. 21-26
 • F.İ.Salahova. Şagirdlərin bilik və bacarıqlarının artırılmasında ümumiləşdirici eks-perimentin rolu. “Kimya məktəbdə” jurn., Bakı-2017. s.12-21

Kitablar

V.Ə.Qurbanova, F.İ.Salahova P-elementlərinin kimyası. Bakı, 2014.

F.İ. Salahova. Kimyanın tədrisində fundamental anlayışlar. Bakı-2015

F.İ. Salahova. S-elementlərinin kimyasına aid. Bakı-2016.