шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Ümumi fizika kafedrası

ADPU- nun “Ümumi fizika” kafedrasının dosenti, Fizika–riyaziyyat elmləri namizədi, dosent.
İş telefonu: (+ 994) 12 598 18 20

e-mail:

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

 • 1945-ci ildə Neftcala rayonunun Karaman kəndində anadan olub
 • 1961-ci ildə Qədim kənd ortaməktəbini bitirib
 • Evlidir, bir oğlu və bir qızı var.

TƏHSILI, ELMI DƏRƏCƏSI VƏ ELMI ADLARI

 • Ali təhsillidir. 1967-ci ildə V.İ.Lenin adına  APİ-ninFizika – riyaziyyat fakultəsinin

UTF  və  Fizika ixtisasını bitirib.

 • 1970-ci ildəYarımkeçiricilər və dielektriklər ixtisası üzrə əyani aspiranturaya daxil olub.
 • 1971-ci ildən UEA-nın Metallo Fizikainstitutuna təhsilini davam etdirmək üçün ezam olunub.
 • 1980-cı ildə “MuxGa1-xSb və SmxGa1-xSb system ərintilərinin alınması və onlarda kinetic xassələrin tədqiqi “ mövzusunda disertasiya işini (Ukrayna  Cernovtsı) müdafiə edərək 01.04.10 Yarımkeçiricilər və dielektriklər ixtisası üzrə Fizika–riyaziyyat elmləri namizədi adını alıb.
 • 2003-cü ildən dosentidir.

ƏMƏK FƏALIYYƏTI

 • 1968-ci ildə Abşeron rayonunda Fizika – riyaziyyat  müəllimi
 • 1968- 1969 -cu illər ADPU-nin  Fizika və astronomiya kafedrasında labarant.
 • 1970-74-cü illərə yəni aspirant.
 • 1974 həmin institutda baş labarant
 • 1980-ci ildə  ADPU-nun  Fizika  labaratoriyasının müdiri.
 • 1989-cu ildən Elektrik və optika kafedrasının müəllimi.
 • 1994-cü ildən ADPU-nun Elektrik  və optika kafedrasının baş müəllimi
 • 2003-cü ildən ADPU-nun  Elektrik və optika kafedrasının dossenti

HANSI FƏNLƏR ÜZRƏ DƏRSLƏR  APARIR

 • Ümumi fizika
 • Elektrik və maqnetizm
 • Atom fizikası

ELMİ YARADICILIĞI

 • 70-dən yuxarı elmi məqalənin müəllifidir
 • 7-monoqrafiyanın müəllifidir
 • 1-dərslik vəsaitinin müəllifidir
 • 10-dan yuxarı dərs vəsaitinin müəllifidir
 • 5-bakalavr və magsitr təhsil pilləsi üçün tədris proqramının müəllifidir

KADR HAZIRLIĞI SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏTİ

 • 15-magistrə elmi rəhbər olub

ELMİ TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Yarımkeçiricilər fizikası
 • Yarımkeçirici cihazlar.

MÜKAFATLARI VƏ TƏLTİFLƏRİ HAQQINDA

 • 1986-SSRİ-nin Qızıl Xaç və Aypara cəmiyyətinin təltif medalı

 

BEYNƏLXALQ SEMINAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA IŞTIRAKI

 • 1971-ci il ümumdünya konfransı “Keçid metalların və onların ərintilərinin qurluşu”. Kiyev
 • 1971-ci il Ümumittifaq konfrans “ AIIIBV birləşmələrinin və A2B4C5 elektrik xassələri” Aşqabad.
 • 1978 – ci il Ümumittifaq konfransı  intermetallik birləşmələrin krastallokimyası
 • 1978 – ci il Ümumittifaq konfrans “Bərk cisimlərin kimyası” Sverdlovski.
 • 1988 III  Ümumittifaq konfrans “Maqniteffektlərin fizikası” Kalinin
 • 1994 I Ümumdünya konfransı “Almaz tipli halloxonid yarımkeçiricilər materolşünaslığı” Ukrayna Çernovtci

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • Кулиев А.Н. Сафаралиев Г.И. Мургузов М.И. Получение и исследование электрических свойств полупроводниковых систем (МnSb)x – (CaSb)1-x  (Sb)1-x Тезисы докл. Всесоюзн. Конф.поэлектрич. Свойствам кристаллов типа АШВУ и сложных соединений типа А2 В42 С25 . с. 228-229. «Елм», Ашхабад, 1971.
 • Кулиев А.Н. Сафаралиев Г.И. Мургузов М.И. Электрические и гальваномагнитные свойства ферромагнитных сплавов МnxGa1-xSb Материалы межд.симп. по электронной структуре переход.металлов их сплавов и соедин.с.289-292. «Наукова думка», Киев,1974. 4 s.
 • Кулиев А.Н. Сафаралиев Г. Дадашов И.Ш. Исследование кинетических  свойств сплавов  систем МnSb-GaSb интерметаллических соединений  Mn2TeSb.  Изв. АН СССР, «Неорг.материалы», с.176-180. Москва, 1976 Львов, 1978. 5s.
 • Кулиев А.Н. . Мамедов К. П .Алиджанов М. А.. Сафаралиев Г. И. НасибовВагабова Л.К. Физико-химические свойства новых интерметаллических соединений  Mn2TeSb Всесоюз.конф.по кристаллохимии интерметаллических соединений. Львов,1978
 • Кулиев А.Н. Мамедов К.П. РустамовА. Сафаралиев Г. И. Гасанов Г. ВагабоваЛ.К.  Анизотропия физических свойств  эвтектического сплава Mn0,6Ga0,4Sb Tezis. II Всесоюз.совещ..по химии твердого тела. Свердловск, 78. 1s.
 • Кулиев А.Н. Сафаралиев Г. Дадашов И.Ш. Алиев М.И. Мардахаев Б.Н. Диаграмма состояния системы GaSb-МnSb. Книга «твердые растворы в п/п-ковых системах». Москва, «Наука», 1978. 3s. .
 • Кулиев А.Н. Получение и исследование эвтектических сплавов на основе антимонида галея с влиянием ТелпураTezis. II Всесоюз.конф.УГУ матер. ведение халько­генидных и кислородосодержащих попупров. Черновцы,1986. 1s.
 • Quliyev Ə. N. Алиджанов М.А .Дадашов И.Ш. Сафаралиев Г.И 3d-keçid elementləri ilə aşkarlanmış GaSb-da yükdaşıyıcıların səpilmə   mexanizmi. Tezis. V Resp. Elmi Konf Fiziki –kimyəvi analiz və qeyri-üzvi materialşünaslıq. Bakı,1999.0,5 s.
 • Ə. N. Quliyev, O.M.Həsənov, X.A.Adıgözəlova, A.Ə.Əliyev, B.H.Həsənova NdxGal-xSb( 0<=x<=0.6) sistem ərintilərinin elektrik keçirməsinin öyrənilməsi. Fizika problemləri  İnstitutu. Fizikanın müsair problemləri VI respublika konfransının materialları. 
  Bakı, BDU-2012
 • Ə.N.Quliyev,  O.A.Həsənov,  A.Ə. Əliyev, və b.  Гальваномаг­нитные свойства твердых расворов системы МnTe-FeSb. Azərbaycankimyajurnalı №2,  Bakı 2012
 • İ.Ş.Dadaşov, Ə.N.Quliyev, O.A.İsmayılov, İ.H.Məlikova, T.M.Aydınova “YbxGa1-xSb( ) sistem ərintilərində elektrikkeçirmənin və N-E effektinin öyrənilməsi. Səh. 73 Azərbaycan kimya jurnalı №3, 2012
 • А.Н.Кулиев,  А.А.Алиев, Х.А.Адыгезалова, О.А.Гасанов, И.Ш.Дадашов, Гальваномагнитные свойства твердых растворов системы MnTe-FeSb стр. 53, Azərbaycan kimya jurnalı №2, 2012
 • А.Н.Кулиев,  И.Ш.Дадашов, Н.Н.Зейналов, С.С.Алиев «Получение направленно ориентированного эвтектического сплава Mn0,6Ga0,4Sb стр. 46 ATU, Elmi əsərlər, fundamental elmlər,  №2 cild XI(42) Bakı-2012
 • İ.Ş.Dadaşov, Ə.N.Quliyev, İ.M.Məmmədov “Ga1-xMnxSb(x 0,25) ərintilərinin bəzi elektrofiziki xassələri. Səh.22.Azerbaijan Journal of Physics/ Volume XXII, number 2, July, 2016