шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Ümumi fizika kafedrası

ADPU-nun “Ümumi fizika”  kafedrasında dosent, Fizika  üzrə fəlsəfə doktoru
İş telefonu: 493-14-48

e-mail:

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1955-ci ildə Qərbi Azərbaycan, Göyçə mahalı, Krasnoselo rayonu Ardanış kəndində anadan olmuşdur.

1973-cü ildə Ardanış kənd orta məktəbini bitirmişdir

TƏHSILI, ELMI DƏRƏCƏSI VƏ ELMI ADLARI

 • Ali təhillidir. 1977-ci ildə ADPU-nun (keçmiş V.İ.Lenin adına APİ-nin fizika fakültəsini bitirib)
 • 2006- ci ildə  Cu[Cr2-xGdx]S4 sisteminin kinetik və maqnit xassələri mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək 01.04.10. Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası  ixtisası üzrə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi adını alıb.
 • 2009-cu ildən dosentdir

ƏMƏK FƏALIYYƏTI

 • 1977-1984-cü ildə Ardaniş kənd orta məktəbində müəllim
 • 1984-1996 baş laborant
 • 1996-2001 müəllim
 • 2001-2009 baş müəllim
 • 2009-dan kafedranın dosentidir
 • 11.04.2016-cı ildən “Fizika və texnologiya” fakültəsinə dekan müavini vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

HANSI FƏNLƏR ÜZRƏ DƏRSLƏR  APARIR

 • Ümumi fizika
 • Mexanika
 • Molekulyar fizika

ELMİ YARADICILIĞI

 •  –Elmi əsərin müəllifi
 • 3-Dərslik və dərs vəsaitinin müəllifi
 • 3-Fənn proqramlarının müəllifidir

 

KADR HAZIRLIĞI SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏTİ

 • 5- magistrə elmi rəhbər olub

ELMİ TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Maqnit yarımkeçiricilərinin kinetik və maqnit xassələri.

MÜKAFATLARI VƏ TƏLTİFLƏRİ HAQQINDA

BEYNƏLXALQ SEMINAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Всесоюз. конф. по физике и химии  редкозем. п/п-ов, Саратов, 1990,
 • Tеплофизической конференции СНГ,  Махачкала, 1992,
 • Fizikanın müasir probl., I Resp. Elmi. konfr. 2007,
 • II Beyn. Elmi-praktiki konf. mater, Bakı, 2009
 • Fizikanın aktual problemləri, V II respublika konfransının materialları.Bakı, BDU, 2012, (26 noyabr)
 • ADPU-nun Professor-müəllim heyyətinin Universitetin 90 illiyinə həsr olunmuş X elmi konfrans, Bakı-2012,
 • “Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri” Beynəlxalq simpozium. Bakı-2013
 • Fizikanın aktual problemləri” adlı X Respublika elmi konfransı. BDU, Bakı, 2015 (17 dekabr).
 • İnternational conference modern trends in physics, 20-22 aprel 2017, Baku, Azerbaijan,

 

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • А.Ф.Сафаров,  Д.М. Гамбаров,  С.Ш.Гурбанов   Синтез и исследование системы Cu[Cr2-xGdx]S4 . Матер. Всесоюз. конф. по физике и химии  редкозем. п/п-ов, Саратов, 1990, стр.50-51.
 • А. Ф. Сафаров,  С. Ш. Гурбанов,  Я. М. Аббасов      Теплопроводность  системы Cu[Cr2-xGdx]S4 . Материалы теплофизической конференции СНГ,  Махачкала, 1992, стр.219-222.
 • Я.М.Аббасов А.Ф.Сафаров, С.Ш.Гурбанов Парамагнитная  восприимчивость системы Cu[Cr2-xGdx]S4   . Изв.АН СССР, Неорг.мат, 1992, т.28, №7, стр.1565-1569.
 • E.Ə.Eyvazov, Qurbanov S.Ş, Abbasov Y.M, Paşabəyova U.S. Cu[Cr2-xGdx]S4-də konsentrasiya maqnit faza keçidi Изв. АГПУ, сер.естеств. наук, Баку, 2005, №2, səh.45-50.
 • E.Ə.Eyvazov, Qurbanov S.Ş, Abbasov Y.M, Paşabəyova Ü.S. Cu[Cr2-xGdx]S4  sistemində maqnit faza keçidi (0  AMEA xəbərləri, ser. Fizika-Riyaziyyat və Texniki elml.  bölməsi,  Fizika, 2006, c XII, N4, səh 15-18.
 • E.Ə.Eyvazov, QurbanovS.Ş, ZeynalovA, Abbasov Y.M, Hüseynov B.U. FeCr2-xS4-xSex

           sistemində electron paramaqnitrezonansı spektri. Fizikanın müasir probl., I Resp. Elmi.

            konfr. 2007, 6-8, səh. 249-250.

 • E.Ə.Eyvazov,  Qurbanov S.Ş, Xəlilov Ş.X, Zeynalov S.A, AlməmmədovaA. Qələvi maye metalların elektron özlülüyü. Azərb. MEA-nın Fizika İn-tu, Fizika,2009, XV, N1. səh.74-78.
 • E.Ə.Eyvazov,  Zeynalov S.A, Qurbanov S.Ş, Hüseynov V. Nernst teoremi və onun tətbiq olunma hüdudları. Kimyaprob-ri, Bakı, 2010, №4, səh. 658-660.
 • E.Ə.Eyvazov,  Abbasov Y.M, Cabbarova R, Qurbanov S.Ş, Xəlilov Ş.X. Qələvi maye metalların dinamik özlülüyü. II Beyn. Elmi-praktiki konf. mater, Bakı,2009, səh 34-37.
 • E.Ə.Eyvazov E.Ə. Zeynalov S.A, Qurbanov S.Ş, Hüseynov V.İ.Nernst teoremi və onun tətbiq olunma hüdudları.Kimya prob-ri, Bakı, 2010, №4, səh. 658-660.
 • E.Ə. Eyvazov N.N.Niftiyev, S.Ş.Qurbanov, Hüseynov V.İ.Mayelərin dinamik özlülüyünün temperatur asılılığının tədqiqi.Fizika –riyaziyyat və infarmatika tədrisi.Bakı-2012 , №2 (196)
 • E.Ə. Eyvazov N.N.Niftiyev, S.Ş.Qurbanov, Hüseynov V.İ. Природа обменноговзаимодействия Cu[Cr2-xGdx]S4, Fizikanın aktual problemləri, V II respublika konfransının materialları.Bakı, BDU, 2012, (26 noyabr)89-91s.
 • E.Ə. Eyvazov, S.Ş.Qurbanov Cu[Cr2-xGdx]S4 –ün elektrofiziki xassələri.ADPU-nun Professor-müəllim heyyətinin Universitetin 90 illiyinə həsr olunmuş X elmi konfransın materialları. Bakı-2012, 133-134s
 • E.Ə. Eyvazov N.N.Niftiyev, S.Ş.Qurbanov. Müəllim hazırlığının səmərəli metodu. “Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri” Beynəlxalq simpozium. Bakı-2013. Səh. 89-90.
 • В.И.Гусейнов, С.Ш.Курбанов, И.Алимарданова С.М.Атакишиев. Диэлектрический потери.ATU-nun elmi xəbərləri, fundamental elmlər seriyası, №2, 2014.
 • Э.А.Ейвазов, В.И. Г. Гусейнов, С.Ш.Курбанов, Н.Н.Нифтиев, И.М. Алимарданова. Электрический спектр .Физика твердого тела, 2015, том 57, вып.11. ст.2141-2142.
 • Э.А.Эйвазов, В.И.Гусейнов, С.Ш.Курбанов, И.Я.Алимарданова. Температуропроводность системы Co1-уCuуCr2S4. “Fizikanın aktual problemləri” adlı X Respublika elmi konfransı. BDU, Bakı, 2015 (17 dekabr).

MÜƏLLİFLİK ŞƏHADƏTNAMƏLƏRİ VƏ İXTİRALARI

 

Kitablar

 • Eyvazov E.Ə, Qurbanov S.Ş, V.C. FərəcovYarıkeçiricilər fizikasına giriş. Bakı. 2009. 393s.
 • Eyvazov E.Ə, Qurbanov S.Ş, Xəlilov Ş.X. Molekulyar fizika və termodinamikaya giriş. Bakı. 2010. 602s.
 • E.Ə. Eyvazov, N.N.Niftiyev, S.Ş.Qurbanov, V.İ Hüseynov, Ş.X. Xəlilov, A.M.Allahverdiyev. Mexanika və molekulyar fizika (Ümumi fizikadan praktikum) Bakı. 2016

Prqoramlar

 • E.Ə.Eyvazov, N.N.Niftiyev, S.Ş.Qurbanov, A.M.Allahverdiyev, Ş.X.Xəlilov, V.İ.Hüseynov, H.A.Aslanov. Pedaqoji Universitetlərdə magist təhsil səviyyəsi üçün “İstilik fizikası və molekulyar fizika” ixtisası üzrə fənn proqramları. ADPU. Bakı – 2015. 54s.
 • E.Ə.Eyvazov,. V.İ.Hüseynov, S.Ş.Qurbanov. “Bərk cisimlər fizikası” ixtisas fənninin proqrami. Bakı, 2016. 6s