шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Ümumi psixologiya kafedrası

ADPU-nun  Ümumi psixologiya kafedrasınındosenti, psixologiya üzrə elmlər doktoru.

İş telefonu-(+99412) 465-75-87

Qısa bioqrafik məlumat

1973-cü  ildə Bakı şəhərində anadan olub.1990-cı ildə Bakı şəhərindəki 45 saylı orta məktəbi bitirib. Ailəlidir, 1 oğlu,1 qızı var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

Ali təhsillidir. 1995-ci ildə ADPU-nun “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası, əlavə musiqi” ixtisasını bitirib.

2011-ci ildə “Tələbə şəxsiyyətinin formalaşmasında birgə fəaliyyət və şəxsiyyətlərarası münasibətlərin rolu” mövzusunda namizədlik disertasiyası müdafiə edərək psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi adını alıb

2013-cü ildə  psixologiya üzrə dosent elmi adı alıb.

2018-ci ildə “Tələbə kollektivinin idarə olunmasında gender xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması”  (6104.01- pedaqoji  psixologiya)mövzusunda  doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək, psixologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi adını alıb.

Əmək fəaliyyəti

1992-1993-cü illərdə qiyabi təhsillə əlaqədar olaraq Moskva vilayətinin Lıtkarino şəhərindəki 6 saylı orta məktəbdə dərnək rəhbəri vəzifəsində çalışıb. 1995-1997-ci illərdə ADPU-nun “ Musiqi alətləri “ kafedrasında saathesabı müəllim, 1997-2005-ci illərdə ADPU-nun “Musiqi alətləri “ kafedrasında 0,5 ştat müəllim,2005-2007-ci illərdə ADPU-nun “Musiqi fənləri və onların tədrisi metodikası “ kafedrasında tam ştat müəllim, 2007-ci ildən ADPU-nun “Musiqi fənləri və onların tədrisi metodikası” kafedrasında baş müəllim, 2013-cü ildən ADPU-nun “Əlavə təhsil” fakültəsində dekan müavini təyin olunub.

2017-ci ildən ADPU-nun  Ümumi psixologiya  kafedrasının müəllimi vəzifəsində çalışır.

İşlədiyi müddətdə 5 monoqrafiya,  5 poqram, 60 dan çox məqalə və tezisin müəllifidir.

Apardığı dərslər

1.Musiqinin tədrisi metodikası

2.Seçmə fənn.Azərbaycan xalq yaradıcılığı

3.Vokal

4.Dirijorluğun tədrisi metodikası

5.Ümumi psixologiya

6. Psixologiyanın əsasları

7.Sosial psixologiya

8.Gender psixologiyası

Tədqiqat sahəsi

-Tələbə şəxsiyyətinin formalaşmasında birgə fəaliyyət və şəxsiyyətlərarası  münasibətlərin rolu

-Tələbə  kollektivinin idarə olunmasında gender xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması

Monoqrafiya, metodiktövsiyə

  1. Tələbə kollektivinin idarə olunmasında gender problemi, Bakı: Mütərcim, 2017// s. 199

Proqram

  1. Aşıq musiqisinin nota köçürülməsi (seçmə fənn)  (proqram) 2016

Elmi məqalələr

1. İdarəetmədə kişi və qadın mövqeyinin aktual məsələləri // Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər, Bakı-2015, № 6 // s. 360-365

2. Virtual ünsiyyətin psixoloji və gender xüsusiyyətləri // ARTPİ-nin Elmi əsərlər jurnalı, 2015, № 3 // s.40-45

3. Neofreydizm və gender fərqlərinin təhlili // Bakı Pedaqoji Kadrların ixtisasartırma və yenidənhazırlanma institutu. Tarix, İnsan və Cəmiyyət elmi nəzrəri-elmi metodik jurnal, 2015,1 (12) //76-82

4. Cins kateqoriyası və gender rollarının təsnifatı // ADPU// Pedaqoji Universitet xəbərləri // Bakı № 2 , 2015 // s. 361-363

5. Oпределение понятия "Гендер" : сосиальный и биологический  пол человека // ВЕКТОР НАУКИ Тольяттинского Государственного Университета Серия: Педагогика, психология 2015 №1(20)// 237-239

6. Изучении реализации руководством гендерных идеалов в студенческом коллективе // Известия вузов Кыргызстана №4, 2016, Бышкек-2016 // s.33-38

7.Психологическая оценка генезиса гендера как социального явления. Науковий висник херсонського державного унıверситету. Серия Психологични науки. Випуск 5/2016 // s. 76-80

8. Проблема пола в современной психологии Науковий висник херсонського державного унıверситету. Серия Психологични науки. Випуск 6/2016 // s. 29-34 9.Tələbələrin  peşəkar hazırlıq mərhələlərində şəxsiyyətlərarası ziddiyyətlərin həlli yolları, Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərlər jurnalı, Bakı: 2017, cild 84, № 1 // s. 113-116

10.Genderin sosial konstruksiyalaşma konsepsiyasının nəzəri əsasları, Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərlər jurnalı, Bakı: 2017, № 2// s. 98-101

11.Müasir psixologiyada cins və gender problemləri, Bakı Qızlar Universitetinin Elmi Əsərləri, 2017, № 1// s. 299-302

12.The main aspects of the problem of sex and gender elements of the structure (Основныеаспектыпроблемыполаиэлементыструктурыгендера) Epistemologia, Rivista İtaliana di Filosofia della Scenza, İssue 2, 2017// s. 136-153

13.Tələbəlik dövründə yaranan əsas sosial və gender ziddiyyətlərin səbəbləri, BSU-nun Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Elmi Əsərləri, 2017, №// s. 326-330

14.Peşəkar təlim mərhələsində şəxsiyyətlərarası ziddiyyət probleminin müəyyənləşdirilməsi, Bakı Qızlar Universitetinin Elmi Əsərləri, 2017, № 2// s. 56-65

15.Şəxsiyyət yönümündə ziddiyyətli gender xüsusiyyətlərinin təhlili, Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərlər jurnalı, Bakı: 2017, № 3 // s. 232-235

16.Tələbə kollektivində şəxsiyyətlərarası ziddiyyətlərin psixoloji xüsusiyyətləri, BSU-nun Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Elmi Əsərləri, 2017, № 4// s. 117-122

17.Cinsin yeni psixologiyasına konseptual yanaşmalar, BSU- nun Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Elmi Əsərləri, 2017, № 2// s. 280-282

18.Problems of genderand sex of the structure in the context of social factors, education and the environment, Milton Studies, Vol.59, İssuse II // p.63-7

Tezis

  1. Kollektiv mədəniyyətində gender fərqlərinin təzahür xüsusiyyətləri// “Azərbaycan Təhsilində strateji hədəflər və pedaqoji elmlərin qarşısında duran vəzifələr” mövzusunda respublika elmi konfran materialları, Bakı, 16 dekabr ,2015// s. 169-172
  2. Гендерные измерения и внутриличностные конфликты на этапах профессиональной подготовки в вузе// “Şagird naliyyətlərinin qiymətləndirilməsi: məzmun və vasitələrin yaradılması problemləri” Mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 25 iyun,2016-cı il// s.72-73
  3. Проблемы гендера в учебных заведениях //Краматорськ 30 червня2016 року. // c 7-10
  4. Psixoloji maarifləndirmənin məqsədi və vəzifələri İsa Məmmədovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təhsildə psixoloji xidmət: reallıqlar, perspektivlər” mövzusunda Respublika elmi konfrans// s. 87-89