шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Ümumi psixologiya kafedrası

ADPU-nun Ümumi psixologiya kafedrasının dosenti.

Iş telefonu – (994) 465-75-87

e-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Qısa bioqrafik məlumat

1968 –ci il noyabrın 16-da Kürdəmir rayonunda anadan olub.

1986-ci ildə Bakı şəhəri 7 saylı orta məktəbi bitirib. Ailəlidır. Bir oğlu, bir qızı var.

Təhsili

Ali təhsillidir. 1990-cü ildə V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunu(indiki ADPU) Peda­qogika və psixologiya (məktəbəqədər) ixtisası üzrə bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti

1992-1996-cı illərdə Nərimanov rayonu 183 saylı uşaq bağçasında tərbiyəçi vəzifəsində, 2002-ci ildən Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutunun Təhsilin sosial-psixoloji problemləri şöbəsində kiçik elmi işçi, 2005-ci ildən 2008-ci ilə qədər Psi­xologiya və yaş fiziologiyası şöbəsində elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 2008-ci ildən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Univer­sitetinin Ümumi psixolo­giya kafed­rasında baş müəllim vəzifəsində fəaliyyətini davam etdirmişdir, 2016-cı ildən kafedrada dosent vəzifəsini icra edir.

Apardığı dərslər

-Psixologiya

- Ailə və gender psixologiyası

- Əsrin gender konsepsiyası

-Ünsiyyət və qarşılıqlı münasibətlər

Seçilmiş əsərləri

1.Ünsiyyət və qarşılıqlı münasibətlər məktəbə psixoloji hazırlığın əsası kimi. Bakı, MBM, 2007, 128 s.

2.Социально-психологическая го­тов­ность детей к школе как зна­чимый компонент обще­пси­хо­ло­­ги­ческой готовности реб­енка к школьному обучению. Вопросы гуманитарных наук. Москва, Компания Спутник, 2008, №6, с. 334-337.

3.XX əsrin pedaqoji psixologiyası. Pedaqoji Universitet xəbərləri.Bakı, 2010, s. 376-388.

4. Мцасир дюврдя мцяллим ямяйиня верилян психолоъи тялябляр. АДПУ-нун профессор мцяллим щейятинин ЫХ елми конфрансынын материаллары, Бакы, АДПУ, 2010, с. 48-50.

5. Pedaqoji özünütənzimləmənin psixologiyası. ADPU-nun professor-müəllim heyyətinin X elmi konfransının materialları, Bakı, ADPU, 2012, s. 341-343.

6. Liderlik sosial-psixoloji fenomen kimi. Pedaqogika və psixologiya fakultəsi müəl­lim və tələbələrin elmi konfransının materialları. Bakı, ADPU, 2013, s. 71-74.

7. Müəllim şəxsiyyətinin psixologiyası. Metodik vəsait. Bakı, ADPU, 2014,120 s.

8. Liderlik fenomeninin gender aspektləri.Pedaqoji Universitet xəbərləri. Bakı, 2014, №3, s.473-477.

9. Ailədə gender münasibətləri. Elmi xəbərlər. Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, 2014, № 1, s.334-340.

10. Yeniyetməlik dövründə intihar problemi. Ümumi psixologiya və Ümumi pedaqogika kafedralarının "Təhsilin aktual-psixoloji-pedaqoji problemləri" mövzusunda elmi konfransının materialları, Bakı, ADPU, 2014, s. 29-36.

11. Ünsiyyət prosesində kommu­nikativ maneələr və onların aradan qaldırılması yolları. Pedaqoji Universitet xəbərləri. Bakı, ADPU, 2015, №3, s.385-387.

12.Особенности психического развития детей с синдромом раннего детского аутизма. "Xüsusu qayğıya ehtiyacı olan uşaqların cəmiyyətə inteqra­siyası və sosial adaptasiyası" adlı respublika elmi konfransının materialları, Bakı, ADPU, 2015, s. 26-33.

13.Gənclik dövründə valideynlərlə qarşılıqlı münasibətlərdə yaranan çətinliklər. "İnsan qloballaşma epoxasında: dünən və bu gün" mövzusunda elmi konfransının materialları, Bakı, ADPU, 2016, s. 8-14.

14. Gender psixologiyasının inkişafında Ə.Ə.Əlizadənin rolu."Əbdül Əlizadə: Ənənəvi təhsildən təfəkkür məktəbinə" Respublika elmi-praktik konfransının materialları, Bakı, ADPU, 2017, с. 63-70.

15. Pedaqoji psixologiyada təlim, inkişaf, tərbiyə problemləri."Əbdül Əlizadə: Ənənəvi təhsildən təfəkkür məktəbinə" Respublika elmi-praktik konfransının materialları, Bakı, ADPU, 2017, s. 180-194.

16.Əsrin gender konsepsiyası. Dərs vəsaiti, Bakı, ADPU, 2017, 288 s.