шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Ümumi psixologiya kafedrası

ADPU-nun Ümumi psixologiya kafedrasının müəllimi.

İş telefonu – (994) 12 465 75 87

e-mail  Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Qısa bioqrafik məlumat

1983-cü il avqustun 28-də Şəki şəhərində anadan olub.

1999-cu ildə Bakı şəhəri 42 saylı orta məktəbi bitirib. Ailəlidir, 2 övladı var.

Ali təhsillidir.

2003-cü ildə Müstəqil Azərbaycan Universitetinin İbtidai təhsilin pedaqogika və metodikası ixtisası üzrə bakalavr səviyyəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

2007-ci ildə Sumqayıt Dövlət  Universitetinin Ümumi psixologiya ixtisası üzrə magistr səviyyəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

2007-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin doktorantıdır.

Əmək fəaliyyəti

2003 – 2007-ci illərdə ADPU-nun İnformatika kafedrasında operator vəzifəsində çalışıb.

2007 – 2011-ci illərdə ADPU-nun Kompüter Mərkəzində proqramçı vəzifəsində çalışıb.

2011-ci ildən etibarən bu günədək  ADPU-nin Ümumi psixologiya kafedrasında  müəllim vəzifəsində çalışır. 

Apardığı dərslər

- Psixologiya

- Psixologiyanın əsasları

- Sosial psixologiya

- İdarəetmə və menecment psixologiyası

Seçilmiş əsərlər

1. Uşaq şəxsiyyətinin formalaşması məsələsinə dair. “Dünyaya baxış” . Elmi nəzəri praktik jurnal. 7 buraxılış. Bakı, 2007.

2. Məktəbəqədəryaşlı uşaqların şəxsiy­yə­­tinin formalaşmasında oyun fəaliy­yətinin rolu. “Dil və ədəbiyyat”. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. 1(55). Bakı, 2007.

3. Təfəkkürün tənqidilik probleminin psixoloji ədəbiyyatda qoyuluşu. “Elmi xəbərlər”. Azərbaycan Dillər Universiteti. № 5. Bakı, 2009.

4. Təfəkkürün tənqidiliyi ilə bağlı pro­fessor Ə.S.Bayramovun tədqiqat­ları­nın təhlili və onun psixoloji fikir tarixində yeri. “Psixologiya” jurnalı. Elmi-praktik jurnal. №1. Bakı, 2010.

5. Təfəkkürün tənqidiliyinin funk­siyaları və strukturu haqqında. “Psixologiya” jurnalı. Elmi-praktik jurnal. №3. Bakı, 2010.

6. Ə.S.Bayramov, təfəkkürün tənqi­di­liyi konsepsiyasına dair. “Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XV Respublika Elmi Konfransı”.II, Bakı, 2011.

7. Особенности развития крити­ческого мышления учащихся в условиях новой образователь­ной парадигмы. “Вектор науки” Тольяттинского Государственного Университета. Серия Педагогика, психология. № 2(5), 2011.

8. Təfəkkürün tənqidiliyi konsepsi­ya­­sının  formalaşmasında Azə­rbay­can maarifçilərinin təsiri. “Elmi xəbərlər”. Azərbaycan Dillər Universiteti. № 4. Bakı, 2011.

9. Fikri fəaliyyətin emosional tən­zimi probleminin tədqiqi məsələləri. “Elmi xəbərlər”. Azərbaycan Dillər Universiteti. № 1. Bakı, 2013.

10. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyya­tında təfəkkürün tənqidilik məsələ­ləri. “Elmi xəbərlər”. Azərbaycan Dillər Universiteti. № 4. Bakı, 2016.

11. Əbdül Əlizadə yaradıcılığında təfəkkür psixologiyası məsələləri. "Əbdül Əlizadə:  ənənəvi təhsildən təfəkkür məktəbinə" Respublika Elmi-Praktiki Konfransı. 2017.

12. Fəal təlim metodları tənqidi təfəkkürün inkişaf etdirilməsinin yeni pedaqoji texnologiyası kimi. "Təhsil və Cəmiyyət". Gənc tədqiqatçıların beynəlxalq elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2018.