шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

UNİVERSİTET

Elanlar

TƏHSİL İXTİSASI ÜZRƏ MAGİSTRATURADA BEYNƏLXALQ İKİLİ DİPLOM PROQRAMI

2w

ADPU və Corc Vaşinqton Universiteti arasında ikili diplom proqramı üzrə sənəd qəbulunun müddəti uzadılıb

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (ADPU) və ABŞ-ın Corc Vaşinqton Universiteti arasında imzalanan ikili diplom proqramı çərçivəsində 2020-2021-ci tədris ili üzrə magistratura səviyyəsinə sənəd qəbulunun müddəti dəyişdirilib. Müddət 20 may 2020-ci il tarixinədək uzadılıb.

Məlumat üçün bildiririk ki, sözügedən proqram üzrə cari ilin 13 mart tarixində sənəd qəbulu barədə elan verilmişdi.         

Magistratura səviyyəsində təhsil iki il müddətində və ingilis dilində aparılacaq. 

İkili diplom proqramı ilə bağlı ətraflı məlumatlarla elan vasitəsilə tanış ola bilərsiniz.

ADPU və Corc Vaşinqton Universiteti arasında ikili diplom proqramı üzrə oxumaq istəyənlərin nəzərinə

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (ADPU) və ABŞ-ın Corc Vaşinqton Universiteti arasında imzalanan ikili diplom proqramı çərçivəsində 2020-2021-ci tədris ili üzrə magistratura səviyyəsinə qəbula start verilir.

Magistratura səviyyəsində təhsil iki il müddətində və ingilis dilində aparılacaq.

Sözügedən ikili diplom proqramı çərçivəsində təhsil almaq istəyənlər 15 aprel 2020-ci il tarixinədək müraciət etməlidirlər.

İkili diplom proqramı ilə bağlı əlavə məlumatlarla elan vasitəsilə tanış ola bilərsiniz. 

Şükürov Rasim Yusi foğlu

Pedaqoğika üzrə fəlsəfə doktoru,dosent

Riyaziyyat və onnnun ibtidai kursunun  metodikası kafedrasında dosent                               

050-357-80-01 (mobil)

Qısa bioqrafik məlumat

Doğulduğutarix:          25 sentyabr 1953-cüil

Ailəvəziyyəti:                ailəli

Təhsili:                          1970-1974-cüillərdəAzərbaycanDövlətPedaqojiUniver­sitetinriyaziyyatfakültəsi (fərqlənmədiplomu)

İxtisası:                         Riyaziyyatmüəllimi

                                      Pedaqoğika üzrə fəlsəfə doktoru,dosent

İştəcrübəsi:

1973-1976 -                  V.İ.LeninadınaAPİ-ninriyaziyyatfakültəsininKomsomolKomitəsininazadkatibi

1976-1985 -                  ÜmumittifaqGeofizikiKəşfiyyatÜsullarıElmi-Tədqiqatİnstitutundamühəndis, kiçikelmiişçi, böyükmühəndis

1985-1990 -                  AzərbaycanDövlətPedaqojiUniversitetindəriyaziyyatçıproqramist

1990-1994 -                   HəminUniversitetdəaspiranturaşöbəsininmüdiri

1990-1992 -                   HəminUniversitetdəHesablamariyaziyyatıvəehtimalnəzəriyyəsikafedrasındamüəllim

1992-1993 -                   HəminUniversitetdəRiyaziyyatınortaməktəbdətədrisimetodikasıkafedrasındamüəllim

1993-1997 -                  Həminkafedradadosent

1997-1999 -                  AzərbaycanRespublikasıTəhsilNazirliyindəbaşmütəxəssis

1999-2000 - Azərbaycan Pedaqoji Kadrların İxtisasının Artırılması və Yenidən hazırlanması Baş İnstitutunun (Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu)Təhsilin idarəedilməsi kafedrasında dosent

2000-2010 -                  Riyaziyyat, informatikavəonlarıntədrisimetodikasıkafedrasındadosent

1999-2001 -                  HəmininstitutdaYenidənhazırlanmafakültəsinindekanı

2001-2005 -                  İbtidaitəhsilinpedaqogikavəmetodikasıfakültəsinindekanı

2005-2007 -                  Tədris-metodikmərkəzinmüdiri

2007-2013–                  Riyaziyyatvəonuntədrisimetodikasıkafedrasınınmüdiri

2013-2015-         Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu-Mingəçevir filialının direktoru

2016 –2017              ADPU-nun "İKT ,Monitorinq və Qiymətləndirmə Mərkəzi"ndə  baş mütəxəssis  

2017-h/h kimi              ADPU-nun “Riyaziyyat və onnnun ibtidai kursunun tədisi metodikası “kafedrasında dosent

Hökumət təltifi

2009  -Əməkdar müəllim

Tədrisetdiyifənlər

 1. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları
 2. Seçmə fənn: Əsas həndəsi anlayışlar və təkliflər
 3. Məsələ həlli təliminin metodiki problemləri
 4. Seçmə fənn: Riyaziyyat təlmində inkişafetdirici çalışmalardan istifadə

Əsas çapolunmuş işləri

 1.  Proqramlar
 • İnformatikanın tədrisi metodikası (Pedaqoji Universitet və institutlarda bakalavr hazırlığı üçün proqram. Bakı, 1997)
 • Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları. («İbtidai təhsilin pedaqogika və metodikası» ixtisasıüzrəbakalavrhazırlığıüçünproqram. Bakı, 2009)
 • Hesablama riyaziyyatı. («Riyaziyyat və informatika» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün proqram. Bakı, 2009)
 • Cəbr. («Riyaziyyat və informatika» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün proqram. Bakı, 2009)
 • Riyaziyyatdan çətinlik dərəcəsi yüksək olan məsələlərin həlli («Riyaziyyat və informatika» ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün proqram. Bakı, 2009)
 1. II. Dərsvəsaiti
 • Ədədi üsullardan laboratoriya işlərinin aparılmasına dair metodik göstərişlər (metodik göstəriş). Bakı, 1987.
 • Ədədi üsullar fənnindən laboratoriya işləri (metodik göstəriş). Bakı, 1988.
 • Fərdi kompüter və Beyzik proqramlaşdırma dili. Bakı, 1991.
 • Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları (dərs vəsaiti). I hissə. Bakı, 2002.
 • Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları (dərs vəsaiti). II hissə. Bakı, 2003.
 • Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları (dərs vəsaiti) (Həndəsənin elementləri). III hissə. Bakı, 2004.
 • Həndəsə məsələləri (həlli ilə) (metodik vəsait). Bakı, 2009.
 • Hesablama riyaziyyatı (dərs vəsaiti). Bakı, 2010.
 • Elementar riyaziyyat (dərs vəsaiti ).Bakı,2010
 • Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi (dərs vəsaiti ).Bakı,2012

 

III. Elmiişlər

 

 

 • Mikroprosessortexnikasıortaməktəbdəriyaziyyatdərslərininsəmərəliliyininartırılmasıvasitəsikimi. (Məqalə. «Mikroprosessortexnikasınıntətbiqiiləriyazifənlərintədrisininxüsusiyyətləri» aliməktəblərarasıelmi-metodikkonfransınmaterialları, 1987)
 • Şagirdlərinidrakfəallığınınartırılmasındahesablamatexnikasınınrolu (tezis, APİ-ninprofessor-müəllimheyətinin 50-cikonfransınıntezisləri, 1989)
 • Riyaziyyatdərslərindəkompüterlərinqrafikimkanlarındanistifadə (məqalə, PedaqojiUniversitetxəbərləri. Fənlərintədrisibölməsi, №1, 1997)
 • İnkişafetdiricitəlimprosesindəibtidaisiniflərdəməsələhəllininxüsusiyyətləri. (məqalə, AzərbaycanMüəllimlərİnstitutununXəbərləri, №1, 2007)
 • Riyaziyyatınibtidaikursununtədrisiprosesindəinkişafetdiricitəliminreallaş­dırıl­masıimkanları (məqalə, TəhsilOcağıjurnalı, №3-4, 2009)
 • Cədr elementlərinin tədrisi prosesində fəndaxili rekursiv əlaqələrin reallaşdırılması(məqalə, AMİ-nin Xəbərləri,№2,2010)
 • İbtidai sinif müəllimi hazırlığında riyaziyyatın tədrisi və fəndaxili əlaqələrin reallaşdırılması imkanları(Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları və Sorunları Sempisyumu II, 16-18 mayıs,2010,Hacettepe ,Beytepe-Ankara)
 • Həndəsə elementlərinin tədrisi prosesində fəndaxili rekursiv əlaqələrin reallaşdırılması imkanları(məqalə,Azərb.Resp.Təhsil Problemləri İnstitutu,elmi əsərlər,2011, № 2)
 • İbtidai sinif müəllimi hazırlığında riyaziyyat tədrisində varislik(tezis,Müəllim hazırlığının müasir problemləri beynəlxalq elmi konfransının materialları. AMİ,Bakı,2011)
 • İbtidai sinif müəllimi hazırlığı prosesində kurikulumun məzmun xətlərinin nəzərə alınması tədrisin keyfiyyətini artıran vasitə kimi(məqalə,”Dayanıqlı inkişaf və idarəetmə modelləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları, Lənkəran,23-25 dekabr,2011)
 • Ali pedaqoji institutlarda ibtidai sinif müəllimi hazırlığında riyaziyyat tədrisinin bəzi məsələləri(“Müəllim hazırlığının müasir problemləri:təhsildə elmi və texnoloji innovasiyalar” II Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları,AMİ,Bakı, 26-28 noyabr,2012)
 • Ali pedaqoji institutlarda ibtidai sinif müəllimı hazırlığı və riyaziyyatın tədrisində fəndaxili əlaqələrin reallaşdırılması problemi(Beynəlxalq konfrans,Ağrı,Türkiyə, 25-27 sentyabr, 2013)
 • Nəzəriyyə ilə metodikanın vəhdəti pedaqoji kadr hazırlığının keyfiyyətini artıran əsas amillərdən biri kimi(“Müəllim hazırlığının müasir probleməri:texnoloğiya, təhsil və inkişaf” III Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları.AMİ,Bakı, 22-24 may,2014)
 • Fəndaxili əlaqə vasitəsi ilə riyaziyyatın bəzi bazis anlayışlarının praktik istiqamətinin gücləndirilməsinə dair(məqalə,Azərb.Resp.Təhsil  İnstitutu,elmi əsərləri,2018, № 6)