шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Ədəbiyyatın tədrisi texnologiyası

Filologiya üzrə elmlər doktoru, dosent

Ədəbiyyat və onun tədrisi metodikası kafedrasının dosenti

İş telefonu: +(99412) 493-92-56

Qısa bioqrafik məlumat

 • 1962- ci il iyulun 2-də Kürdəmir  rayonunun Mollakənd kəndində anadan olub.
 • 1979-ci ildə Kürdəmir  rayonunun Mollakənd kənd orta məktəbi bitirib.
 • Subaydır.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir. 1988-ci ildə BDU-nun Filologiya  fakültəsini bitirib.
 • 2003-cü ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək filologiya üzrə  elmləri namizədi adı alıb.
 • 2015-ci ildən dosentdir.

Əmək fəaliyyəti

 • 1991-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi “Azərbaycan məktəbi ” jurnalında şöbə redaktoru
 • 1993-cü ildə Azərbaycan müəllimi qəzetində ədəbi işçi
 • 2010-2015-ci illərdə  ADPU-nun Dədə-Qor         qurd laborotoriyasında böyük elmi işçi
 • 2015-ci ildə ADPU-nun Ədəbiyyat və onun tədrisi metodikası kafedrasının dosenti

Apardığı dərslər

 • Ədəbiyyatın tədrisi metodikası
 • İfadəli oxudan praktikum

Tədqiqat sahəsi

 • Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi
 • Uşaq ədəbiyyatı

Beynəlxalq seminar, simpozium və konkranslarda iştirakı

 • Aspirantların və gənc tədqiqatçıların respublika elmi konfransı Bakı, 1999
 • Gənc tədqiqatçıların II Beynəlxalq elmi konfransı. Bakı, Qafqaz Universiteti, 18-19 aprel, 2014
 • Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci il dönümünə həsr olunmuş V Beynəlxalq elmi konfransının materialları. 05-07 may, 2014
 • Gənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq elmi konfransı. Bakı, Qafqaz Universiteti, Bakı  12-15 aprel,  2015
 • Azərbaycanşunaslığın aktual problemləri . IV Beynəlxalq elmi konfransı , Bakı 5-7 may , 2015

Kitablar:

 • Y.V.Çəmənzəminlinin hekayələrində mühit və şəxsiyyət (1907-1920-ci illər) Bakı, Çaşıoğlu”, 2006. 130 səh.
 • Məşhurlar. Portretlər. Bakı, Çaşıoğlu”, 2008. 151 səh.
 • Y.V.Çəmənzəminlinin hekayələrində mühit və şəxsiyyət (1907-1920-ci illər)
 • Bakı -2002 , 27 Səh.
 • Azərbaycan mədəniyyəti tarixi (tarix fakültəsi üçün seçmə fənn) proqram
 • (bakalavr pilləsi üçün) Bakı, ADPU-nun nəşri- 2012, 32 səh.

Klassik və müasir ədəbiyyatın aktual məsələləri. Dərs vəsaiti “Elm və təhsil”, Bakı, 2015. 221 səh.

 • Uşaq ədəbiyyatı. Nigar və dostları.Hekayə və nağıllar toplusu. Bakı, Elm və Təhsil, 2016. 68 səh.
 • Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Azərbaycan-Qazax ədəbi əlaqələri. Abay Kunanbayevin yaradıcılığı əsasında. Dərs vəsaiti, Bakı, “Elm və təhsil”, 2017. Səh.168

Məqalələr:

İşin adı

Nəşriyyat, jurnal və s.

İşin həcmi

1

Can yanğısı

Dil və ədəbiyyat, nəzəri, elmi-metodiki jurnal, Bakı, BDU, 1995, № 1.

Səh.

86-88

2

Cəlalətin və mənəvi geriliyin tənqidi

Dil və ədəbiyyat, nəzəri, elmi-metodiki jurnal, Bakı, BDU, 1997, № 2(17)

Səh.

57-59

3

Y.V.Çəmənzəminlinin ilk hekayəsi, Şaqqulu obrazı

Dil və ədəbiyyat, Bakı, BDU, 1998, № 19

Səh.111-112

4

Y.V.Çəmənzəminlinin hekayələrində ictimai sosial bərabərsizlik və ədalətsizliyin tənqidi

Dil və ədəbiyyat, Bakı, BDU, 1998, № 1 (19)

Səh.

110-117

5

Y.V.Çəmənzəminlinin hekayələrində tarixilik və millilik

Aspirantların və gənc tədqiqatçıların respublika elmi konfransının materialları. Bakı, AziMU-nun mətbəəsi, 1999, II cild

Səh.

56-58

6

Y.V.Çəmənzəminlinin hekayələrində bədii məkan

Dil və ədəbiyyat, Bakı,BDU, 2001, № 3-4 

Səh.

115-117

7

Y.V.Çəmənzəminlinin hekayələrində mühit və şəxsiyyət (1907-1920-ci illər)

Bakı, AMEA-2002

27 Səh.

8

Y.V.Çəmənzəminlinin hekayələrində mühit və şəxsiyyət (1907-1920-ci illər)

Bakı, Çaşıoğlu”, 2006

130

səh.

9

Məşhurlar. Portretlər

Bakı, Çaşıoğlu”, 2008

151 səh.

10

İ.Şıxlının «Dəli Kür” romanında xarakter problemi

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi, Bakı, Avropa, 2011, N 4

Səh.

46-50

11

Azərbaycan mədəniyyəti tarixi (tarix fakültəsi üçün seçmə fənn) (proqram)

 (bakalavr pilləsi üçün) Bakı, ADPU-nun nəşri, 2012

32 səh.

12

Yunus İmrə yaradıcılığında xalq sufizmi

Dədə Qorqud araşdırmaları. Bakı,  ADPU 2012 №1

 səh.26-54

13

Yunus İmrə yaradıcılığında insan. Tanrı və fani dünya

Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Bakı, ADPU 2012, №3

Səh.

191-195

14

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi yeni müstəvidə

 Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi. Bakı, Avropa, 2012,  N 4

Səh

75-76

15

Yunus İmrənin poeziyası və klassik ədəbiyyatda eşq fəlsəfəsi

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi. Bakı, Avropa, 2013, №1

səh.

64-68

16

Nizami və Abay yaradıcılığında folklordan qaynaqlanan hökmdar və xalq probleminin qoyuluşu

Filologiya məsələləri, Bakı, Elm və Təhsil,  2013,  №2

səh.

441-449

17

“Dədə Qorqud” kitabındakı At kultunun yazılı ədəbiyyata transferi

 Dədə Qorqud araşdırmaları. Bakı. ADPU-2013 №2

səh.

65-80

18

“Dəli Kür” romanının poetik dili yaxud epos aşiqi

 “Dəli Kür” romanının poetik dili ədəbi tənqiddə. (məqalələr toplusu), Bakı,  Elm və Təhsil, 2013

səh.

113-120

19

B.Vahabzadə yaradıcılğında  milli-əxlaqi motivlər “Atılmışlar” poeması əsasında

Pedaqoji universitetin xəbərləri Bakı, ADPU- 2013,  №1

s.304-310

20

Xıdırın (xızır) mifoloji-folklor qaynaqlarından Azərbay-can yazılı mənbələrinə və Qazax ədəbiyyatına transfor-masiyası

Pedaqoji universitetin xəbərləri, Bakı, ADPU, 2013, №2

s.297-301

21

Abay yaradıcılığına Azərbaycan folkloru və yazılı ədəbiyyatının təsiri

Filologiya məsələləri Bakı, “Elm və Təhsil” , 2013, №3

s.406-415

22

Hiyləgərlik motivinin xalq qaynaqlarında Qazax və Azərbaycan ədəbiyyatında əksi

Filologiya məsələləri Bakı, “Elm və Təhsil” , 2013, № 6

s.347-353

23.

“Gülüstan” poemasında  gerçəkliyin bədii inikası.

Pedaqoji Universitetin xəbərləri, Bakı, ADPU, 2013, № 4

s.232-238

24

Məhəmməd Füzuli yaradıcılığında eşq, hüsn və kədər

Gənc tədqiqatçıların II Beynəlxalq elmi konfransı. Materiallar. Bakı, Qafqaz Universiteti, 18-19 aprel, 2014-cü il

s.286-287

25.

Məhəmməd Füzulinin ədəbi-bədii görüşləri

Dədə Qorqud araşdırmaları. Bakı, ADPU, 2014, N 3

s.14-24

26.

Müasir tariximizdə insan taleyindəki qara günlərin poeziyada təcəssümü

Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş V Beynəlxalq elmi konfransın material-ları. 05-07 may, 2014-cü il, Bakı, 05-07 may 2014-cü il.

s.293-295

27.

“Şəbi-hicran”da sənət, sənətkarlıq məsələləri və vətən sevgisi

“Filologiya məsələləri”, N 6, Bakı, “Elm və təhsil”, 2014

s.478-483

28.

Bəxtiyar Vahabzadənin “Şəbi-hicran” poemasında azərbaycançılıq

Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. VI Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 5-7 may 2015-ci il, Bakı, Azərbaycan, 2015

s.490-492

29.

Füzuli yanğısı B.Vahabzadənin bədii yaradıcılığında

Gənc tədqiqatçıların III beynəlxalq elmi konfransı materialları, 12-15 aprel 2015-ci il, Bakı, “Mütərcim”, 2015

s.981-983

30.

Bəxtiyar Vahabzadənin “Şəbi-hicran” poemasında  gerçəkliyin insan taleyində bədii əksi

Dədə Qorqud araşdırmaları, N 4, Bakı, ADPU, 2015 N4

s.45-52

31.

Klassik və müasir ədəbiyyatın aktual məsələləri

“Elm və təhsil”, Bakı, 2015

221 səh.

32

Bəxtiyar Vahabzadənin hekayələrində mənəvi tərbiyənin insan taleyində rolunun bədii ifadəsi

Pedaqoji universitetinin xəbərləri. Bakı, ADPU, 2015, №3

Səh.285-287

33

B.Vahabzadənin hekayə yaradıcılığı

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi.Bakı, Avropa2016 N1

Səh.14-20

34

B.Vahabzadənin Mərsiyə Rekviyem” əsərində akademik Zərifə Əliyeva ümumxalq məhəbbətinin bədii-fəlsəfi təcəssümü

AMEA-nın Naxçıvan bölməsi Ədəbiyyat institutu. Naxçıvan 2016.Cild 6. N2, Axtarışlar                                                                                                                                                                                                                                        

Səh.79-85

35

Müasir Azərbaycan nəsrinin realist nümunələri. B.Vahabzadənin yaradıcılığı əsasında

AAzərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi jurnalı.Bakı, 2016, N4.

Səh54-58

36

Uşaq ədəbiyyatı. Nigar və dostları.

Bakı, Elm və Təhsil, 2016.

68 səh.

37

İnsanı mənəvi paklığa səsləyən əsərlər

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi jurnalı.Bakı, 2017

 

38

Həyat reallıqlarını əks etdirən əsərlər

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi jurnalı.Bakı, 2017

 

39

B.Vahabzadənin dramaturgiyası.“Buynuzlu poçtalyon”

Pedaqoji Universiteti xəbərləri. Bakı, ADPU, 2017

 

40

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Azərbaycan-Qazax ədəbi əlaqələri. Abay Kunanbayevin yaradıcılığı əsasında

Bakı, “Elm və təhsil”, 2017.

Səh.168

41

B.Vahabzadənin “Fəryad” dramında insan idealı problemi

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi jurnalı. Bakı, 2018, N1

 

42

“Bütün zamanlar üçün aktual əsər (Özümüzü kəsən qılınc” (Göytürk)

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi jurnalı. Bakı, 2018, N2