шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Fizikanın tədrisi texnologiyası kafedrası

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, Fizikanın Tədrisi Metodikası kafedrasının baş müəllimi

Iş telefonu: (994) 12989440

Qısa bioqrafik məlumat

1953 – cü il yanvarın 25 – də Saatlı rayonunda anadan olub.

1970 – ci ildə Cəlilabad şəhər Nizami adına orta məktəbi bitirib.

Evlidir, bir qızı var

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adları

Ali təhsillidir. 1974 – cü ildə V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun fizika fakultəsini bitirib

1988 – ci ildə “Metanol – su və n – propanol – su binar sistemlərində P,V,T – asılılığının, ultrasəsin və özlülüyün kompleks tədqiqi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək 01. 04.14 – istilik fizikası və molekulyar fizika ixtisası üzrə fizika – riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsini alıb.

Əmək fəaliyyəti

1974 – Cəlilabad şəhər Nizami adına orta məktəbdə fizika müəllimi

1975 – 1976 – cı illərdə Sovet ordusu sıralarında Sverdlovsk şəhərində hərbi xidmətdə olmuşdur.

1974 – 1978 V.İ.Lenin adına APİ – də “ Akustika” ixtisası üzrə əyani aspirant

1979 – APİ – də Elmi tədqiqat sektorunda kiçik elmi işçi

1981 – 1991 - APİ – nin fizika fakultəsi nəzdində “Azot” qurğusunun mühəndisi

1992 – 1997 – APİ – nin “Elektrik və optika” kafedrasında müəllim.

1998 – ci ildən APİ – nin “Elektrik və optika” kafedrasında baş müəllim

2014-2016-cı il Fizikanın tədrisi metodikası kafedrasında baş müəllim

Tədris etdiyi fənlər:

Ümumi fizika

Yarımkeçiricilər fizikası

Fizikanın tarixi və metodologiyası

Elmi yenilikləri:

Mayelərin akustik və dielektrik parametrlərinin, həmçinin özlülüyün geniş temperatur və təzyiq diapazonunda kompleks tədqiqi üçün yeni ölçmə özəyi işləyib hazırlamışdır.

İlk dəfə olaraq metanol – su və n – proponal – su məhlullarında P,V,T – asılılıq, ultrasəsin sürəti və özlülük üzrə 283 – 423 K temperatur və 0,1 – 147 MPa təzyiq intervallarında eksperimental nəticələr alıb. Ultrasəsin və özlülüyün maksimumlarının sürüşmə diapazonlarını temperatur və təzyiqdən asılı olaraq Ağaxəlil Ələsgər oğlu Əliyev Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, Fizikanın Tədrisi Metodikası kafedrasının baş müəllimi Iş telefonu: (994) 12989440 e-mail:sevinjjolilova@ yohoo.com

təyin edib. Yüksək hal parametrlərində tədqiq olunan məhlullarda ultrasəsin və özlülüyün anomal mexanizmini izah edən fiziki model işləyib hazırlamışdır. Binar məhlullar üçün hal tənlikləri müəyyənləşdirmiş və geniş temperatur və təzyiq intervallarında tədqiq olunan sistemlərin termik və kalorik parametrlərini hesablamışdır.

Tədris etdiyi fənlər:

Məktəb fizika kursunda məsələ həlli ptaktikumu

Məktəb fizika kursunun elmi əsasları

Fizika tədrisində ekoloji təlim və tərbiyə

Tədqiqat sahəsi:

Spirt – su məhlullarının geniş temperatur və təzyiq intervallarında P,V,T – asılılığının, ultrasəsin sürətinin və özlülüyün eksperimental tədqiqi və hal tənliklərinin müəyyənləşdirilməsi

Bəzi yarımkeçirici maddələrin üçlü bərk məhlullarının elektrofiziki xassələrinin eksperimental tədqiqi. Müəllim hazırlığı

Fizika tədrisində ekoloji təlim və tərbiyə problemləri

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

·Физические свойства горных пород при высоких термодинамических параметрах. Матер.V Всесоюз. Совещ. Баку – 1978 с.42 – 43

·Metallar fizikasının müasir problemləri II Beynəlxalq elmi – praktik konfrans mater. Bakı – 2009 s. 60 – 61

· VIII.İntern. conqress of educati. Reseaech Turkey, 2016.

· n – propanol – su məhsullarında ulturasəsin sürətinin təcrübi tədqiqi Akad.M.Nağıyevin 105 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın mater. II cild. Bakı – 2013. Səh.221 – 223.

· (SnS)1-x(GdS)x monokristallarında injeksiya cərəyanları “Fizikanın aktual problemləri”. Resp.elmi konf.mater.Bakı – 2015.

· Aktif pedaqoji teknolojiləri aracılığı ilə fizik ögretmenlərinin egitimi. VIII. Intern.conqress of educati. Research Turkey, 2016 (certificate of Attendance)

Seçilmiş əsərləri

·Установка для измерения акустических и диэлектрических параметров жидкостей и газов Аз. НИИНТИ и ТЭИ. Техническая информация. Сер. «Энергетика и автоматика» 1977, № 8

·Экспериментальное исследование -зависимости в смесях вода-спирт Деп. в ВИНИТИ, № 2376-79, ВИНИТИ, 1979

·Экспериментальное исследование скорости ультра звука в водных растворах со спиртамиДеп. в ВИНИТИ, № 2377-79, ВИНИТИ, 1979

·Экспериментальное исследование вязкости в водных растворах со спиртамиДеп. в ВИНИТИ, № 143-80, ВИНИТИ, 1980

·Анализ -зависимости водных растворов не электролитов Изв. ВУЗ «Нефть и Газ», 1983, №8,с.48-51

·Исследование уравнения состояния водных растворов спиртов Изв. ВУЗ «Нефть и Газ», 1984, №7,с.54-58

·Ümumifizikakursundanlaboratoriyapraktikumu Bakı-1995 187s. (s.16-43)

·Синтезиисследованиесоединений и Fiziki-kimyəvianalizvə qeyri-üzvimaterialşünaslıq. VIII Res. Elmikonf. Məqalələrtoplusu, 2002, s.128-132

·İnTe-CaTesistemindəfazatarazlığı Kimyaproblemləri №3, 2010, s.465-468

·Se-Caİn4Se7 sistemininhaldiaqramı AMEA, Kimyaproblemləri 2011, №2, s. 309-313

·МагнитныесвойстватвердыхрастворовсистемыFeSb – MnTe PedaqojiUniversitetxəbərləri, 2012, №1

· (SnSe)1-x(ErSe)x sistemininfiziki - kimyəvitədqiqi AMEA, Azərbaycankimyajurnalı, 2012, №1.

·Получение направленно – ориентированного эвтектического сплава Mn0,6Ga0,4Sb Pedaqoji Universitetxəbərləri, 2012, №2

·Гальваномагнитные свойства твердых растворов системы MnTe – FeSb AMEA, Azərbaycankimyajurnalı, 2012, №2.

Kitabları:

·A.Ə.Əliyevvə b. Ümumifizikakursundanlaboratoriyapraktikumu, Bakı – 1995, s. 16 – 43.

·A.Ə.Əliyev. Elektronparamaqnitrezonanshadisəsivəonunbiologiyadatətbiqi.Bakı – 2014.

·A.Ə.Əliyev, C.İ.HüseynovFizikanıntarixivəmetodologiyası I hissə.Bakı – 2016