шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Fiziologiya kafedrası

Məmmədova İranə Əhməd qızı

Qısa bioqrafik məlumat:

14 fevral 1983-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1999-ci ildə 287 saylı orta məktəbi bitirdikdən sonra həmin il Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Kimya və Biologiya” fakültəsinə qəbul olmuşdur.

 2003-2005-ci ildə ADPU-nun “İnsan və heyvan fiziologiyyası” ixtisası üzrə magistraturanı bitirmişdir.

Ailəlidir. 2 övladı var.

Təhsili,elmi dərəcəsi, elmi adı:

2011-ci ildə  “ İnsan və heyvan fiziologiyası” ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olmuşdur.

2017-ci ildə  biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almaq üçün müdafiə etmişdir.

 Əmək fəailiyyəti

2004-2007-ci illərdə   Elmi Tədqiqat Baytarlıq  İnstitutunda Biokimya və fiziologiya  laboratoriyasında kiçik elmi işçi  vəzifəsində çalışmışdır.

2007-2009-cu illərdə Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecində  Kimya-biologiya müəllimi işləmişdir.

2009-cu ildən Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetində  “ İnsan və heyvan fiziologiyası kafedrasında  müəllim işləyir.

Tədris etdiyi fənlər:

Uşağın anatomiyası və fiziologiyası, mərkəzi sinir sistemi, histologiya, yaş fiziologiyası, İnsan anatomyası

Tədqiqat sahəsi:  “ Erkən postnatal ontogenezdə heyvanların baş beyin şöbələrində QAYT  mübadiləsinin dinamikasına prenatal mərhələdə etanolun  təsiri”

Seçilmiş əsərləri:

 1. 1. Məmmədova İ.Ə., Fərəcov Ə.N. 90 günlük erkək dovşan balalarının beyin şöbələrinin toxumalarındakı QAYT mübadiləsinə etanolun yüksək dozasının bətndaxili xroniki təsiri // Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı, №3, 2012, s.51-55.
 2. 2. Məmmədova İ.Ə. 30 günlük erkək dovşanların beyin şöbələrinin mitoxondrial fraksiyalarındakı QAYT mübadiləsinə etanolun yüksək dozasının bətndaxili xroniki təsiri // Gənc alimlərin əsərləri, Bakı, 2013, №7, s.208-213.
 3. 3. Мамедова И.А., Фараджев А.Н. Влияние внутриутробной хронической этанольной интоксикации на метаболизм ГАМК в митохондриях структур ЦНС в тридцатидневном периоде постнатального развития // IX Международный Междисциплинарный Конгресс нейронаука для медицины и психологии, Судак, Крым, Украина, 2013, с.216-217.
 4. 4. Məmmədova İ.Ə. Etanolun yüksək dozasının xroniki bətndaxili təsirinin 30 günlük erkək dovşan balalarının beyin şöbələrinin toxumasında QAYT-ın metabolizmi // Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVII Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı, 2013, I cild, s.69.
 5. 5. Məmmədova İ.Ə. Otuz günlük erkək dovşanların beyin şöbələrinin mitoxondrilərində QAYT sisteminə alkoqolun bətndaxili yüksək dozasının təsiri //Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVIII Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı, 2013, I cild, s.138-139.
 6. 6. Mамедова И.А., Фараджев А.Н. Влияние антенатальной хронической этанольной интоксикации на обмен ГАМК в тканях структур ЦНС 30 дневных крольчат-самцов /Функциональные проблемы нейронаук. Функциональная асимметрия. Нейропластичность. Нейродегенерация. Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием. Москва, 18-19 декабря,2014, с.688-693. 
 7. 7.Mамедова И.А.Влияние внутриутробной хронической интоксикации этанолом на метаболизм ГАМК в тканях различных структур центральной нервной системы трех месячных кроликов // Международный научно-исследовательский журнал, Екатеринбург, 2016, № 10 (52), часть 4, с.24-28.
 8. 8. Məmmədova İ.Ə. Etanolun bətndaxili inkişafda biraylıq dovşanların baş beynin müxtəlif strukturlarının mitoxondri fraksiyalarında QDK və QAYT-T fermentlərinin fəallığına xroniki təsiri. XXI əsrdə “Dünya elminin inteqrasiya prosesləri” forumu, Gəncə, 10-14 oktyabr, 2016, s.219-220.
 9. 9. Məmmədova İ.Ə. Etanolun bətndaxili inkişafda biraylıq dovşanların baş beynin müxtəlif strukturlarının mitoxondri fraksiyalarında QAYT, Qlu və Asp-ın miqdarına xroniki təsiri. Gənc alimlərin I Beynəlxalq konfransı, Gəncə, 17-18 oktyabr, 2016, s.298-301.
 10. 10. Məmmədova İ.Ə. Prenatal ontogenezdə etanolun 10 günlük dovşanların baş beynin müxtəlif strukturlarının mitoxondri fraksiyalarında QAYT mübadiləsinə xroniki təsiri // .
 11. 11. Məmmədova İ.Ə. Etanolun bətndaxili inkişafda xroniki təsiri nəticəsində üç aylıq dovşanların baş beynin müxtəlif strukturlarının mitoxondri fraksiyalarında QAYT, Qlu və Asp-in miqdarının dəyişməsi //Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri,Bakı,2016, № 45, 2016, s.82-89.
 12. 12. Məmmədova İ.Ə., Fərəcov Ə.N. Prenatal ontogenezdə etanolun altıaylıq dovşanların baş beynin müxtəlif strukturlarında QAYT mübadiləsinə xroniki təsiri // Bakı Universitetinin Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası,  Bakı, 2016, №2 , s.52-59.
 13. 13. Məmmədova İ.Ə. Prenatal ontogenezdə etanolun altıaylıq dovşanların baş beyninin müxtəlif strukturlarinin mitoxondri fraksiyalarinda QAYT mübadiləsinə xroniki təsiri // Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri .
 14. 14.    Məmmədova İ.Ə. Prenatal ontogenezdə etanolun müxtəlif dozalarının üçaylıq dovşanların baş beynin strukturlarının mitoxondri fraksiyalarında QDK və QAYT-T fermentlərinin fəallığına təsirinin müqayisəli təhlili // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin Əsərləri, cild 8, №1, Bakı, 2016, s.59-64.
 15. 15. Məmmədova İ.Ə. Etanolun bətndaxili inkişafda müxtəlifdozalarının erkın postnotal ontogenezdə dovşanların baş beyin strukturlarında QAYT, QLU, ASP-nin miqdarına təsirinin müqayisəli təhlili   AMEA, A. İ. Qarayev adına  Fiziologiya  Instutunun  və  Azərbaycan  Fizioloqlar  Cəmiyyətinin  elmi  əsərlərinin  küllüyyatı.  XXXV cild  s. 98-105   Bakı, 2017
 16. 16. Məmmədova İ.Ə.  Prenatal ontogenezde dovşanların baş beynin müxtəlif strukturlarının toxumasında QAYT mübadiləsinə etanolun xroniki təsiri. Ə.N.Fərəcov. Fiziologiya və insan sağlamlığı  Azərbaycan Fizioloqlarının A. İ. Qarayev adına  Fiziologiya  Instutunun  və  Azərbaycan  fizioloqlar  cəmiyyətinin  50 illiyinə həsr edilmiş V qrultayının materialları Bakı 2017 səh 40-42