шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Kompüter elmləri kafedrası

Rövşən Zülfüqar oğlu Hümbətəliyev

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, dosent

ADPU – nun Hesablama riyaziyyatı və informatika kafedrasının müdiri

İş telefonu: (+994) 12 498-63-93

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1970 – cı il noyabrın 6 – da Qubadlı rayonunun A.Mollu kəndində anadan olub. 1987 – ci ildə Sumqayıt şəhər 12 saylı orta məktəbini bitirib. Evlidir. Üç övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADƏ

 • Ali təhsillidir. 1996 – cı ildə BDU – nun Mexanika – Riyaziyyat fakültəsini bitirib.
 • 2000 – ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək (01.01.01 – Riyazi analiz ixtisası üzrə) fizika-riyaziyyat elmləri namizədi adını alıb.
 • 2004 – cü ildən dosentdir.
 • 2013 – cü ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək (1211.02 – Diferensial tənliklər ixtisası üzrə) riyaziyyat üzrə elmlər doktoru adını alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1990 – 1991 – ci illərdə Abşeron RRQ-də elektromexanik Electricians
 • 1991 – 1992 – ci illərdə Xızı RRQ-də mühəndis
 • 1992 – 1995 – ci illərdə AzTU – nun Fizika kafedrasında laborant
 • 1995 – 1996 - ci illərdə AMEA RMİ-nin Funksional analiz şöbəsində böyük laborant
 • 1997 – 2000 - ci illərdə AMEA RMİ-nin əyani aspirantı
 • 2000 – 2004 - ci illərdə AMEA RMİ-nin Funksional analiz şöbəsində böyük elmi işçisi
 • 2004 – 2012 - ci illərdə AMEA RMİ-nin Funksional analiz şöbəsində aparıcı elmi işçisi
 • 2012 – 2016 - ci illərdə AKU – nun Tətbiqi riyaziyyat kafedrasında dossent, sonra professor
 • 2016 – 2017 - ci illərdə ADPU – nun Hesablama riyaziyyatı və informatika kafedrasında dossent
 • 2017 – ci ildən ADPU – nun Hesablama riyaziyyatı və informatika kafedrasının müdiri

APARDIĞI DƏRSLƏR:

Bakalavr pilləsində:

 • Hesablama riyaziyyatı
 • Ədədi üsullar
 • Kompüter proqram təminatı
 • Proqramlaşdırma dilləri

Magistratura pilləsində:

-Windows ƏS-nin LKŞ-də inzibatlaşdırılması

-İnformatikanın tədrisi metodikasının elmi əsasları.

-Web texnologiyaları

 TƏDQİQAT SAHƏSİ:

    Operator-diferensial tənliklər və onlar üçün qoyulmuş sərhəd məsələlərinin çəkili və çəkisiz fəzalarda həlli

MÜKAFATLAR:

 • 2016 – cı ildə Rusiya Təbiətşünaslıq Akademiyasının Yekaterina Velikaya ordeni
 • 2016 – cı ildə Rusiya Təbiətşünaslıq Akademiyasının Aleksandr Velikiy ordeni
 • 2016-cı ildə Təhsildə novotorluğa görə qızıl medallarına
 • 2016 – cı ildə Rusiya Təbiətşünaslıq Akademiyasının riyaziyyat elmində aldığı nəticələrə görə M.V.Lomonosov qızıl medalına
 • 2016-cı ildə Avropa Elm Mərkəzinin pedaqoji fəaliyyətinə görə K.Uşinski qızıl medalına
 • 2016-cı ildə aldığı elmi nəticələrə görə V.Leybinis qızıl medalına
 • 2016-cı ildə İ.Nyuton qızıl medalına
 • 2016-cı ildə Avropada Keyfiyyət (EUROPEAN QUALİTY) qızıl medallarına layiq görülüb.
 • 2016-cı ildə Rusiya Təbiətşünaslıq Akademiyası tərəfindən "Əməkdar elm və texnika xadimi" fəxri adna layiq görülüb.
 • 2017 – ci ildə aldığı nəticələrin tətbiqi xarakterinə görə Avropa Elm Mərkəzi və Rusiya Təbiətşünaslıq Akademiyasının təsis etdiyi A.Nobel qızıl medalına layiq görülüb.

JURNALLARIN REDAKSİYA HEYYƏTİNƏ ÜZVÜLÜK

 • 2014-cü ildən "Caspian Journal Applied Mathematics, Economy and Ecoloqy"
 • 2017-ci ildən "Təhsildə İKT"
 • 2018-ci ildə Təhsil İnstitutunun "Elmi Əsərləri"

BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARA ÜZVÜLÜK

 • 2015-ci ildə Beynəlxalq Elmi Pedaqoji Təhsil Akademiyasına müxbir üzv seçilib
 • 2015-ci ildə Nyu York Elimlər Akademiyasına həqiqi üzv seçilib
 • 2016-cı ildə Rusiya Təbiətşünaslıq Akademiyasına müxbir-üzv seçilib
 • 2016-cı ildə Beynəlxalq Təbiətşünaslıq Akademiyasına həqiqi üzv seçilib
 • 2016-ci ildə Avropa Təbiətşünaslıq Akademiyasının Şotlandiya bölməsinin həqiqi üzvü seçilib
 • 2016-ci ildə Avropa Təbiətşünaslıq Akademiyasının Böyük Britaniya bölməsinin həqiqi üzvü seçilib
 • 2017-ci ildə Rusiya İnformatika Təhsili Akademiyasının həqiqi üzvü seçilib

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1.On F-solvability of boundary value problems for a one class of operator-differential equations of high order. The XV-th International Mathematik Simpozum, Mersin, Turkey, 2002, p.48-49.
 • 2.О гладком решении одного класса операторно-дифференциальных уравнений высокого порядка. Тезисы Вторая Международная Конференция посвященный 80-летию член-корр.РАН,проф. Л.Д.Кудрявцева,Москва, 24-26 марта,2003 г.,с.153-155.
 • 3.Существование решения одного класса операторно-дифференциального уравнения высокого порядка. Материалы Первой Международной научный Конференции “Функционально-дифференциальные уравнения и их приложения”, Махачкала, 22-26 сентября, 2003 г., с.27-29.
 • 3.О существовании регулярного решения краевой задачи для одного класса операторно-дифференциальных уравнений 4-го порядка в пространствах с весом. Тезисы Х Международной конференции по математике и механике посвященной 45-летию ИММ НАНА, 5-8 мая, 2004 г., с.57
 • 4.Об обобщенном решении одного класса операторно-дифференциальных уравнений на всей оси. 50-летию со дня рождения член-корр.НАНА, проф.И.Т.Мамедова, 2005, 11-13 мая,с.77
 • 5разрешимости краевых задач одного класса операторно-дифференциальных уравнений в пространстве с весом. Тезисы Междунароная конференции “Функциональные пространства, теория приближений, нелинейный анализ” посвященная столетию С.М.Никольского, Москва, 23-29 мая 2005, с.91.
 • 6.Об условиях разрешимости краевых задач для одного класса операторно-дифференциальных уравнений в весовом пространстве. Тезисы XII Международной конференции по математике и механике посвященной 70-летию член-корр.НАН Азерб.,проф.Б.А.Искендерова,2006,с.70
 • 6.О некоторых свойствах регулярных голоморфных решений одного класса операторно-дифференциальных уравнений четвертого порядка. Труды Международной конференции “Современные методы физико-математических наук”, 9-14 октября 2006г., Орел, Россия, с.31-35.
 • 7. On generalized solution of a class of operator-differential equations of higher order. Abstracts International Scientific Conference “Mathematical analysis differential equations and their applications”, September 18-23, 2006, Uzhgorod, Ukraina, pp.151-152.
 • 8.О нормальной разрешимости краевых задач для одного класса операторно-дифференциальных уравнений высокого порядка в весовом пространстве. Tруды международной научной конференции “Дифференциальные уравнения и смежные проблемы”, 24-28 июня 2008г., г.Стерлитамак, Россия,-с.70-74.
 • 9.О разрешимости операторно-дифференциальных уравнений. Международная конференция современные методы и проблемы теории операторов игармонического анализа и их прложения – III, Растов-на-Дону, 2013, с. 56
 • 10.Some teorems for the type of entire functions. Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri beynəlxalq elmi konfransın materialları. Sumqayıt, 2017, s.35-37.
 • 11.Məntiqi təfəkkrün inkişafında İKT-nn rolu. Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri beynəlxalq elmi konfransın materialları. Sumqayıt, 2017, s.274-275. (F.B.Bayramova)
 • 12.İnformasya-kommunikasiya texnologiyalarının təhsilin keyfiyyətinə təsiri. Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri beynəlxalq elmi konfransın materialları. Sumqayıt, 2017, s.275-276. (C.T.Həmidov)
 • 13.Активные методы обучения на уроках информатики. Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri beynəlxalq elmi konfransın materialları. Sumqayıt, 2017, s.294-295. (С.А.Газиева)
 • 14.О разрешимости одного класса краевых задач. Материалы XXVI международная конференция "Математика. Экономика. Образование", Ростов-на-дону, 2018, с. 27

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

1.“О полноте элементарных решений одного класса операторно-дифференциальных уравнений высокого порядка”. Доклады НАН.  Азерб., 2002, т.LVIII,№5-6, c.31-34.

2.“О некоторых свойствах обобщенных решений операторно-дифференциальных уравнений четвертого порядка”. Доклады НАН Азербайджана, 2006, т.XLII , №5-6, с.33-36.

3.“On the existence of F-solvability of boundary value problems”. International Journal Contemporary Mathematical Sciences. 2007, v. 2, №30, pp.1471-1480.

4.“On regular solvability of boundary value problems in weight space”. International Journal of Mathematical Analysis.  2007, v.1, №25, p.1209-1216.

5.“On the existence solutions of boundary value problems for a class of high order operator-differential equations”.  Applied Mathematical Sciences. 2008, v.2, №14, p.667-678.

6.“On some properties of regular holomorphic solutions of a class of higher order operator-differential equations”. International Journal Contempopary Mathematical Sciences. 2008, v.3, №12, pp.575-58.

7.“On generalized solution of a class of higher order operator-differential equations”. Turkish Journal of Mathematics, 2008, v.32, №3, p.305-314..

8.“On intrinsic compactness of regular solutions space of a class of higher order operator-differential equations”.  Applied Mathematical Sciences, 2008, v., №54, p.2665-2671.

9.“О разрешимости одного класса краевых задач для операторно-дифференциальных уравнений высокого порядка”.  Дифференциальные уравнение,2009,т. 45, вып.10, с.1420-1428.

10.“On completeness of elementary generalized solutions of a class of operator-differential equations of a higher order”. Turkish Journal of Mathematics, 2009, v.33, №4, pp.383-396.

11.“О полноте системы элементарных решений одного класса операторно-дифференциального уравнения на конечном отрезке”.  Доклады РАН, 2010, т. 431, № 4, с. 454-456. (Мирзоев С.С.)

12.”Нормальная разрешимость краевых задач для одного класса операторно- дифференциального уравнения четвертого порядка в весовом пространстве”. Дифференциальные уравнение, 2010, т. 46,вып.5, с.678-686.

13.“On normal solvability of boundary value problems for operator-differential equations on semi-axis in weight space”. Taiwanese Journal of Mathematics, 2011, v.15, № 4, pp.1637-1650. (S.S.Mirzoev)

14.“О регулярной разрешимости операторно-дифференциальных уравнений эллиптического типа в весовом пространстве”. Вестник Чеченского Государственного Университета, выпуск 1, 2013, стр. 29-33. 5 səh. (Кулиева Ф.А.)

 1. 15. “К теории операторно-дифференциальных уравнений второго порядка”. Доклады РАН, 2013, т. 453, № 6, с. 610-612.5 səh. (С.С.Мирзоев, М.Д.Карааслан)

16.”О полноте системы элементарных решений для одного класса операторно-дифференциальных уравнений высокого порядка в весовом пространстве”.  Доклад НАН Азерб., 2014, №3, с.14-16.

17.“On solvability of some boundary value problems for elliptic type operator-differential equations”. Eurasian Mathematical  Journal, 2015, volume 5, №4 (2014), pp. 33-55.

KİTABLAR (DƏRSLİK VƏ DƏRS VƏSAİTLƏRİ)

1.”İqtisadi informatikanın əsasları”. Dərslik. Bakı, Kooperasiya, 2014. 336 səh. (Həmmüəlliflər: H.N.Tağıyev, F.A.Quliyeva)

2.“Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika”. Dərslik. Bakı, Kooperasiya nəşriyyatı, 2015, 239 səh. ( Həmmüəllif: F.A.Quliyeva)

3.“Proqramlaşdırma texnologiyalarında hesablama üsulları”. Dərslik. Bakı, Zərdabi "LTD MMC" nəşriyyatı, 2015. 239 səh. (Həmmüəlliflər: M.F.Mehdiyev, Ş.İ.Cəbrayılov, T.V.Şirinov)

4.“Alqoritmləşmənin əsasları və proqramlaşdırma”. Dərslik. Bakı, Kooperasiya nəşriyyatı, 2015. 190 səh. (Həmmüəllif:F.A.Quliyeva)

5.“Tətbiqi proqram paketləri”. Dərslik. Bakı, Kooperasiya nəşriyyatı, 2015. 225 səh. (Həmmüəlliflər:F.A.Quliyeva, S.İ.Quliyeva)

6.“Əməliyyat sistemləri”. Dərslik. Bakı, Kooperasiya nəşriyyatı, 2015. 231 səh. (Həmmüəlliflər:F.A.Quliyeva, S.İ.Quliyeva)

7.“İnformatikadan çalışma və məsələlər”. Metodiki vəsait. Bakı, «Politex» MMC mətbəəsi, 2015. 77 səh. (Həmmmüəlliflər:G.İ.Qasımova, B.Z.Fərzəliyeva)

8.“İnformatika və hesablama riyaziyyat”. Dərslik. Bakı, «Politex» MMC mətbəəsi, 2015. 150 səh. (Həmmüəllif. B.Z.Fərzəliyeva)

9.“Riyazi məsələlərin hesablama üsulları ilə həlli”. Dərs vəsaiti. Bakı, ADPU-nun mətbəəsi, 2016.255 səh. (Həmmüəlliflər:G.İ.Qasımova, C.O.Nəbiyeva)

10.“İnformatikanın nəzəri əsasları və bəzi təqribi hesablama üsulları”. Dərs vəsaiti. Bakı, ADPU-nun mətbəəsi, 2016. 316 səh. (Həmmüəlliflər:G.İ.Qasımova, C.O.Nəbiyeva)

11."Proqramlaşdırma dilləri. Dərs vəsaiti. Bakı, Elm və təhsil nəşriyyatı, 2017, 232 səh. (Həmmüəlliflər:H.N.Tağıyev, E.N.Bayramova)

12."Riyazi iqtisad". Dərs vəsaiti, Bakı, Kooperasiya, 2017, 395 səh. (Həmmüəlliflər:F.A.Quliyeva, A.T.Qarayeva)

13."Riyazi proqram paketləri". Dərs vəsaiti, Bakı, Kooperasiya, 2017, 180 səh. (Həmmüəlliflər:F.A.Quliyeva, A.T.Qarayeva, F.B.Bayramova)

14."İnformatikanın tədrisi metodikası". Dərs vəsaiti, Bakı, Elm və təhsil nəşriyatı, 2017, 128 səh. (Həmmüəlliflər:G.İ.Qasımova, S.A.Həziyeva)

15."İnformatika (Tətbiqi proqramlar)". Dərs vəsati, Bakı, Elm və təhsil nəşriyyatı, 2017, 176 səh. (Həmmüəlliflər:S.Quliyeva, C.Nəbiyeva, G.Qasımova)

16."İnformatikanın əsasları və proqramlaşdırma". Dərs vəsaiti, Elm və təhsil nəşriyatı, 2017, 244 səh. (Həmmüəlliflər:H.Tağıyev, E.Alıyeva, X.Rzayeva, İ.Pənahova)

17."Alqoritmlər nəzəriyyəsi". Dərslik, Bakı, Elm və təhsil nəşriyatı, 2018, 104 səh. (Həmmüəllflər:H.Tağıyev, A.Sadiqov, H.Əhmədov)

18."İnformatika və təhsildə İKT". Dərs vəsaiti, Bakı, Elm və təhsil nəşriyyatı, 2018, 256 səh. (Həmmüəlliflər:A.Quliyev, Ç.Həmzəyev, K.Qasımova, A.Sadiqov)

19."Hesablama texnikasının əsasları və qrafiki redaktorlar". Dərs vəsaiti, Bakı, Elm və təhsil nəşriyyatı, 2018, 147 səh. (Həmmüəlliflər:S.Səfiyeva, S.Həziyeva, F.Bayramova)

20."Kompüter riyaziyyatının tədrisi metodikası". Dərs vəsaiti, Bakı, Elm və təhsil nəşriyyatı, 2018, 248 səh. (Həmmüəlliflər:G.Qasımova, A.Bünyatov, N.Həsənova, Q.Bəşirova)

21."Kompüter texnikasının tarixi və metodologiyası". Dərs vəsaiti, Bakı, ADPU nəşriyyatı, 2018, 147 səh. (Həmmüəlliflər:S.Cəbrayılzadə, Z.Tağıyeva, A.Quliyev, S.Şabanova)

22.Informatika və İKT laboratioriya işlərinə dair praktikum (Fizika müəllimliyi ixtisası üzrə). 2018, ADPU nəşriyyatı, 122 səh.

23.Лабораторный практикум по предмету "Информатика и ИКТ" (для специальности по технологии). 2018, ADPU nəşriyyatı, 172 səh.

24.Лабораторный практикум по предмету "Информатика и ИКТ" (для специальности по физике). 2018, ADPU nəşriyyatı, 172 səh.

 

MONOQRAFİYALAR

1.“On the existence of solution of boundary value problems”.  Monoqr. “HIKARI  LTD”, Sofia, 2008. 98 səh.

2.“О разрешимости краевых задач для операторно-дифференциальных уравнений и некоторые спектральные задачи”. Monoqr. Москва, "Наука", 2014, 172 с.