шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Kompüter elmləri kafedrası

Pələngov Əbülfət Qulam oğlu

ADPU-nun “Hesablama riyaziyyatı və informatika” kafedrasının professoru, pedaqoji elmlər doktoru

Mob: +994702057080, +994506767080

Web: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Qısa bioqrafik məlumat:    

 • 1959-cu ildə Lerik rayonunun Züvüç kəndində anadan olmuşdur.
 • Ailəlidir, dörd övladı var

Təhsili:

 • 1976-cı ildə Züvüc kənd orta məktəbini bitirmişdir.
 • 1981-ci ildə APİ- nin (indiki ADPU) Riyaziyyat fakültəsinin “Riyaziyyat müəllimi” ixtisasını bitirmişdir.
 • 1996-cı ildə “Riyaziyyatın tədrisi metodikası” ixtisası üzrə pedaqoji elmlər namizədi elmi dərəcəsini almışdır.
 • 2010-cu ildə pedaqoji elmlər doktoru elmi dərəcəsini almışdır.

Əmək fəaliyyəti:     

 • 1981-1982-ci illərdə Biləsuvar rayonunun Nərimanovka kənd məktəbində riyaziyyat müəllimi
 • 1982-1990-cı illərdə Biləsuvar rayonunun Səmədabad qəsəbəsində orta məktəbdə riyaziyyat müəllimi
 • 1990-1996- cı illərdə ADPU-da proqramçı-riyaziyyatçı vəzifəsində
 • 1996-cı ildən ADPU-nun “Hesablama riyaziyyatı və informatika” kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində işləmişdir.
 • 2001-2007-ci illərdə Riyaziyyat fakültəsinin dekan müavini və dekan əvəzi vəzifələrində işləmişdir
 • 2014-cü ildə “Hesablama riyaziyyatı və informatika” kafedrasının professoru vəzifəsinə seçilmiş və Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-nın qərarı ilə professor diplomunu almışdır.
 • 1996-cı ildən Respublika Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür
 • Bir elmi publisistik jurnalın və ADPU-nun  “Təhsildə  İKT” jurnalının redaksiya heyətinin üzvüdür.
 • Təhsil Nazirliyinin “Akkreditasiya” şöbəsində nazirin əmri ilə dəfələrlə mütəxəssis kimi komissiyaya sədr təyin edilmişdir
 • Təhsil Nazirliyində “İnformatika” dərslikləri üzrə etibarlı ekspert kimi fəaliyyət göstərmişdir, orta məktəb dərsliklərinin əsas rəyçisidir.
 • 2013-2016-cı illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-nın “riyaziyyat” bölməsi üzrə yaradılmış ekspert şurasının üzvü olmuşdur.
 • 2016-cı ilin aprel ayından AAK-nın rəyasət heyətinin qərarı ilə ADPU-da FD02.061 Müdafiə Şurasının həmsədri vəzifəsində çalışır.

Apardığı dərslər:

 • Əməliyyat sistemləri və kompüter arxitekturası
 • Əməliyyat sistemləri və onun tədrisi metodikası
 • İnformatikadan dərsliklərin və proqramların formalaşdırılması  metodikası
 • Kompüter modelləşməsi (“Sabah” qrupları üçün)

Tədqiqat sahəsi:                                                        

Həndəsənin kompüterlə tədrisində yeni təlim metodundan istifadə

Mükafatlar:

 • 2002-ci ildə “Vektor Beynəlxalq Elm Mərkəzi”-nin “Gənc alimi” kimi laureatı olmuşdur
 • 2010 və 2015-ci illərdə ADPU-da dəqiq elmlər üzrə “İlin alimi” olmuş və mükafata layiq görülmüşdür.
 • 2011-ci ildə Nazirliyinin əmri ilə “Qabaqcıl Təhsil İşçisi” döş nişanı ilə təltif edimişdir

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı:

Türkiyə Cümhuriyyəti (2 dəfə, beynəlxalq konfrans), Rusiya Federasiyasında (23 dəfə beynəlxalq konfrans)

Seçilmiş əsərləri:    

 1. “Теоремлярин исбаты заманы юлчмяляр”. Али мяктяблярдя тябият елмляринин тятбиги вя тядриси мясяляляриня щяср олунмуш республика елми конфрансынын мярузя вя тезисляри, Бакы, АДПУ-96
 2. Компцтерлярин кюмяйи иля щяндяся дярсляринин тядриси тяърцбясиндян. «Тящсил ислащаты вя педагоэиканын мцасир пробlемляри» мювзусунда елми-практик конфрансын материаллары, Бакы, Цнсиййят-2000
 3. Humanitar və hərbi fakültələr üçün proqram. Pedoqoji Universitet və institutlarda bakalavr hazırlığı üçün. Bakı, ADPU-2001. Məmmədov Ə.M., Cəfərov K.M., Hüseynov  Z.Q., Zeynalova  A.A.
 4. Riyaziyyat və informatika ixtisasları üçün proqram. Pedaqoji Universitet və institutlarda bakalavır hazırlığı üçün, Bakı, АДПУ-2001. Məmmədov Ə.M., Cabbarzadə V.M., Yusifov   M.Ö.
 5. “Exъel proqramının köməyi ilə bəzi elementar funksiyaların hesablanması”. Professor-müəllim щeyətinin 62-ci elmi konfrasının materialları, Bакы, АДПУ, 2002, 3-ъü buraxılış.
 6. “Иnformasiya vя telekommunikasиya vasitяляриндян тядрис просесиндя istifadя yollarы”. “Иnformasiyalaшdыrma, kibernertika vя informasiya texnologiyalarыnыn mцasir problemlяri” adlы Respublika elmi konfransыnыn ясярляри, Bakы, AMEA,  2003. sящ. 86-88. Bяшrova Q.И.
 7. “Щяндяся курсунун тядрисиндя мцасир тялим методларынын ялагяли тятбиги йоллары”. Елмдя вя тящсилдя информасийа технолоэийаларынын тятбиги, II Бейнялхалг конфрансын материаллары, Bakı, Гафгаз Университети, 2007. 1-ъи китаб, sящ. 217-219
 8. “Паралелопипед мювзусунун юйрядиъи компцтер програмлары васитясиля тядриси тяърцбясиндян”. Тящсилдя глобаллашма вя ИКТ, Бейнялхалг елми-практик конфрансын материаллары, Бакы, ADPU, 2008. sящ.126-132.
 9. “Из опыта преподавание геометрии с использованием компьютерных технологий”. Вестник, г.Махачкала-2008, ДГПУ, част 1, cтр.73-76.
 10. “Тялим просесинин дцзэцн гурулмасы цчцн педагожи програм васитяляринин щазырланмасында ИКТ-нин ролу”. Идаряетмя вя оптималлашманын сянайе тятбиги. 2-ъи Бейнялхалг конфранс, Bakı, БДУ, 2008, sящ.38-42.
 11. “Практика использования информационных технологии в системе начального профессионального образования”. “Информационные технологии в образование”, ХVIII Международная конференция –выставка”, Москва-2008. стр. 60-65.
 12. “Современные проблемы образования республики Азербайджан”. “Актуальные проблемы развития территорий и систем регионального управления”, Между-народной научно - практической конференции, г. Воронеж, ВГУ, 2008г. стр.122-126.
 13. “Роль образования и науки в преодолении мирового финансового кризиса” “Миссия образования в формирующейся новой экономике”, Материалы Международный научно-практической конференции, Свердловский обл. г. Нижний Тагил- 2009 г. sящ.77-81.
 14. “Некоторые аспекты использования дидактической компьютерной среды в профессиональной подготовке будущих учителей”. “Математическое образование: Непрофильные специальности моделирование информационные технологии”, Сборник трудов IV Международный научной конференции «Математика, Образование. Культура», г.Тольятти, ТГУ, 2009 г, Ч- 3, c. 97-101
 15. “Систематизация основного материала, относящегося площади фигур на плоскости, при помощи компьютера”. Материалы Международной научно-практической конференции «Модернизация системы непрерывного образования» г.Махачкале - ДГПУ, 2009 г. стр. 390-396
 16. “Методика сравнительного обучения в компьютере площадей плоскости, а также объема  и поверхностей различных пространственных фигур”. Дистанционное и виртуальное обучение, г.Москва, ДИВО-2009, N6. стр. 73-79
 17. Из практики проведения уроков повторения с помощью компьютера по геометрическому курсу. Вузовская наука и проблемы регионального образовательного пространство, г. Карачаевск, КЧГУ, 2009, Ч1. Стр186-192.
 18. “Проблемы современного образования”. “Информационные технологии в учебном процессе”: Материалы Межвузовской научно-практической конференции, г.Карачаевск: КЧГУ, 2009. Ст.119-123
 19. "Orta məktəb həndəsə kursunun öyənilməsində kompüter texnologiyasından istifadənin ümumi məsələləri”. Monoqrafiya. Bakı, Elm-2009. 248 səhifə
 20. “Систематизация основного материала, относящегося площади фигур на плоскости, при помощи компьютера”. Проблемы школьного образования: инновации и ценности. Теория и практика. Межвузовский сборник научных трудов, Част II, г.Карачаевск:səh.96-104.
 21. Практика использования информационных технологий в системе начального профессионального образования. Дистанционное и виртуальное обучение, г.Москва, ДИВО-2010, N2.С. 54-58. Якушева Е.В., Везиров Т.Г.
 22. “Новая модель современного учебного процесса в эпоху компьютерной технологии”. Современные проблемы инновационной экономики регионов России: Теоритический и практические аспекты. Всероссийской научно-практической конференции, г. Дербент, ДГТУ 2010. С.220-222.
 23. “Riyaziyyat dərslərində alqoritmlərdən istifadə təcrübəsindən”. Uluslararası Ögretmen Yetişdirme Politikaları ve Sorumları II Sempozyumu, Ankara, Hacettepe Üniversitesi-2010.
 24. “Из практики применения алгоритмов на уроках математики”. “Инновационные технологии в обучении и воспитании школьников. Материалы четвертой международной научно-практической конференции в двух частях, Част II, г. Карачаевск: КЧГУ, 2010. Ст. 214-219.
 25. “Riyaziyyatın tədrisində İKT-lərin rolu”. Fasiləsiz pedaqoji təhsildə elektron təlim texnologiyalarının tətbiqi, respublika elmi metodik konfransı, Bakı-2010. səh. 177-180.
 26. “Понятие количества в произведениях Насреддина АТ-Туси”. Модернизация системы непрерывного образования. Международная научно-практическая конференция, г. Дербент, ДГПУ 2010. С.391-395. Мамедов Э.М. С.391-395.
 27. “Применение информационных и телекоммуникационных технологий в школьном образование”. Инновационные технологии в обучении и воспитании школьников. Материалы пятой международной научно-практической конференций в двух частях, Част II, г. Карачаевск: КЧГУ, 2011. С.76-79.
 28. “О ЛОГИЧЕСКОМ ТРАКТАТЕ Н. ТУСИ «ТАДЖРИД АЛ-МАНТИК». “Модернизация системы непрерывного образования. III Международная научно-практической конференции, г. Дербент, ДГПУ 2011.С.207-209.МамедовЭ.М.
 29. “Связь обучения математике с жизнью”. Модернизация системы непрерывного образования. III Международная научно-практическая конференция, г. Дербент, ДГПУ 2011. С.209-211. Меджидова А.
 30. “İnformatika kursunun tədrisinin ümumi metodik məsələləri”. Tələbə elmi cəmiyyətinin Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş 71-ci elmi konfransının materialları. Bakı 2011. səh. 30-31. Ağakişiyeva Zəkiyyə.
 31. “Məşğələ təşkilinin dərs sistemi”. Tələbə elmi cəmiyyətinin Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş 71-ci elmi konfransının materialları. səh. 31-32. Bakı 2011. Məmmədzadə Könül.
 32. “İnformatika elmi bizi hər sahədə qabaqcıl olmağa sövq edir”. Tələbə elmi cəmiyyətinin Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş 71-ci elmi konfransının materialları. Bakı 2011. səh. 34-35. Sadıqova Türkan
 33. “Правила преподавания конкурса на тему «Использование информационной технологии в учебном процессе”. Модели популяционной динамики и мониторинг биоразнообразия для устойчивого развития горных районах. Материалы международной научно-практической конференции. Труды Тебердинского государственного заповедника, г. Карачаевск- 2011.
 34. “Новые информационные технологии в образовании”. Модернизация системы непрерывного образования. IV Международная научно-практической конференции, г. Махачкала, ДГПУ 2012. səh. 392-395. A. Qasımova
 35. “О высказываниях и их разновидностях в трактате Н. Туси”. «Таджрид Ал-Мантик Модернизация системы непрерывного образования. IV Международная научно-практической конференции, г. Махачкала, ДГПУ, 2012. səh. 199-202. E.Məmmədov.
 36. “Pascal dilində tam tipli verilənlər və onlar üzərində əməllərin öyrədilməsi təcrübəsi”. ADPU –nun Riyaziyyat fakültəsi əməkdaşlarının universitetin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi praktik konfransın materialları. Bakı-2012 səh.57-62. A. Qasımova
 37. “Həndəsi çevirmələr” fəslinin proqramda və dərslikdə yeri. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin professor-müəllim heyətinin X elmi konfransının materialları. Bakı- Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti-2012. Səh. 65-68. Ş. Rəsulova.
 38. “Компьютерные вирусы в современное время и способы борьбы с ними”. Информационные технологии в образовании (ДАГИТО-2012). Выпуск 3. Материалы научно-практической конференции. Махачкала 2012. səh. 50-54
 39. “İnformatika dərslərinin təşkili təcrübəsindən”.  Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş “Müəllim  hazırlama siyasəti və problemləri” beynəlxalq simpoziumu. Bakı 2013. səh 176-178. A.Qasımova
 40. “О концепции школьного математического образовании и программе арифметических операций”. «Модернизация системы непрерывного образования». Материалы VМеждународной научно-практической конференции, 28-30 июня 2013, г. Махачкала. səh. 426-428
 41. “Суть реформы и финансирования постсоветского образования”. «Модернизация системы непрерывного образования». Материалы V Международной научно-практической конференции, 28-30 июня 2013, г. Махачкала.
 42. “Компьютерные вирусы в современное время и способы борьбы” «Материалы седьмой Международной научно-практической конференции», Россия, г. Карачаевск. 28-30 марта, 2013.
 43. “Опыт применения информационных технологий при подготовке  бакалавров педагогических специальностей (на примере вузов  США, Австралии, Н. Зеландии)” «Экономика  и социум», N4(9), 2013. WWW.iupr.ru. Səh 2-5. Vezirov T.Q.  Sorokonud  Y.B.
 44. “Средняя школа "Алгебра" курск омпьютерной графики
  опыт преподавания”. Дистанционные и виртуальные обучения, г.Москва, ДИВО-2014, N-4. Səh. 95-100. Abdullayeva Məlahət Vərəhməd qızı
 45. “Интегрированное обучение на уроках математики и информатики Riyaziyyat və İKT-nin tətbiqi sahələri, yeni tədris texnologiyaları”, Beynəlxalq konfrans, Azərbaycan, Gəncə ş., 05-06 iyun 2014. Səh. 10-13. Гусейнов Руслан Джангирович
 46. “İnformasiya sistemləri və ondan istifadə təcrübəsindən”. Riyaziiyyat və İKT-nin tətbiqi sahələri, yeni tədris texnologiyaları, Beynəlxalq konfrans, Azərbaycan, Gəncə ş.,05-06 iyun 2014 Səh. 14-16. Orucova Elnarə Məhərrəm q.
 47. “Обобщающие повторения по теме «Четырехугольники» в связи с решением задач”. «Инновационные технологии в обучении и воспитании», Материалы восьмой Международной научно-практической конференции в двух частях, часть 2, Россия, г. Карачаевск- 2014. Səh.84-90
 48. “О методике нахождения центра тяжести тетраэдра в школьном курсе стереометрии”.«Инновационные технологии в обучении и воспитании», Материалы восьмой Международной научно-практической конференции в двух частях, часть 2, Россия, г. Карачаевск- 2014. Səh.90-94. Novruzova Xumar Tofiq qızı
 49. “Использование PowerPoint для обучения программы Lazarus”. «Модернизация системы непрерывного образования». Материалы VI Международной научно-практической конференции, 10-12 июля 2014, г. Махачкала. Səh.221-225. Qasımova Aynur Mobilqızı
 50. “Активация познавательной деятельности учителя и учащихся в учебном процессе”. «Модернизация системы непрерывного образования». Материалы VI Международной научно-практической конференции, 10-12июля 2014, г. Махачкала. Səh.458-461.Оrucova Elnarə Məhərrəm q.
 51. “Əməliyyat sistemləri”. Proqram. Bakı, ADPU-2014. 15 s.
 52. “Əməliyyat sistemləri və kompüter arxitekturası”. Proqram. Bakı, ADPU-2014.14 s.
 53. “ОБ ИЗУЧЕНИИ В СТАРШИХ КЛАССАХ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СОДЕРЖАНИЯ В ПОЭТАПНОЙ ФОРМЕ”. «Модернизация системы непрерывного образования». Материалы VIIМеждународной научно-практической конференции, 10-12 июля 2015, г. Махачкала, 161 с. Агазаде Шахин Мутариф
 54. “ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИИ, ЦЕЛИ ПРЕПОДАВАНИЯ ШКОЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ”. «Модернизация системы непрерывного образования». Материалы VIIМеждународной научно-практической конференции, 10-12 июля 2015, г. Махачкала, 166 ст.
 55. «ОБ ИЗУЧЕНИИ В СТАРШИХ КЛАССАХ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ «ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СОДЕРЖАНИЯ» В ПОЭТАПНОЙ ФОРМЕ». Московский институт государственного управления и права(Москва) статья в журнале - научная статья Язык: русский Номер: 19  Год: 2015  Страницы: 258-261. Агазаде Шахин Мутариф оглы.
 56. “Şərqin böyük dahisi Nəsirəddin Tusi. Nəsirəddin Tusinin pedaqoji görüşləri və fəlsəfəsi”. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının  26 noyabr 2015 ci il tarixli qərarı ilə (protokol 4) ilə çapa təqdim olunmuşdur.Beynəlxalq Konfrans Naxçıvan. Həziyeva Sərmayə
 57. “PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE TEACHING EXPERIENCE IN SECONDARY SCHOOL, EIGHT GRADE”.  Инновационные технологии в обучении и воспитании», Материалы восьмой Международной научно-практической конференции в двух частях, часть 1, Россия, г. Карачаевск- 2016. c.11-15. Həmidova Leyla
 58. “INVESTIGATION OF THE FIRST-YEAR UNIVERSITY STUDENTS’ SKILLS IN USING COMPUTERS AND THEIR ATTITUDES TOWARDS COMPUTERS BY THE VARIABLE OF SCORE TYPE OF THEIR STUDY FIELDS OR PROGRAMS (CASE STUDY: FIRAT UNIVERSITY)”.«Инновационные технологии в обучении и воспитании», Материалы восьмой Международной научно-практической конференции в двух частях, часть 1, Россия, г. Карачаевск- 2016. C 3-11. AtillaBingöl, Nurhat Halisdemir
 59. “Universite 1. Sinif örgencilerinin Bilgisayar Kaygı Düzeyleri ile Demoqrafik Özellikleri Arasındakı İlişkinin İncelenmessi”. 10 th International Computer Instructional Technologies Symposium ICITS 2016 Honorary Board, Türkiyə, Rize, 2016. http://icits2016.org/ s.422-424. Atilla Bingol
 60. “Прогрaммирование как средствo развития алгоритмического и логического мышления”. Инновационные технологии в обучении и воспитании», Материалы восьмой Международной научно-практической конференции в двух частях, часть 1, Россия, г. Карачаевск- 2016. Гусейнова М.М., Газйева С.А
 61. “Tənliklərin həllində və qrafiklərin qurulmasında kompüterdən istifadə”. “Azərbaycanda təhsil siyasətinin prioritetləri: müasir yanaşmalar” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları. Naxçıvan şəhəri 25 noyabr 2016 cı il.Bakı ARTPİ-nin Təhsil Texnologiyaları Mərkəzinin nəşriyyatı, 2016. Səh 235-237.
 62. “Riyaziyyatdan çalışmalar vasitəsi ilə aparılan ümumiləşdirmənin bəzi praktiki aspektləri“Ali təhsildə keyfiyyətin təminatı” mövzusunda Respublika Elmi Konfransı. Lənkəran Dövlət Universiteti. 23-24 dekabr 2016-cı il
 63. “Tənliklər sisteminin və laqorifmik bərabərsizliklərin həllinin öyrədilməsində tətbiqiproqramlardan istifadə”. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasınn 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Təbiət və humanitar elm sahələrinin inkişafı problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransı. Lənkəran Dövlət Universiteti. 5-6 may 2017\
 64. “Parabolik funksiyaların qrafiklərinin öyrədilməsi təcrübəsindən”. SDU-nin yaradılmasının 55 illiyinə həsr olunmuş “Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri” beynəlxalq elmi konfransın materialları. 25-26 may 2017-ci il.
 65. “Riyaziyyatdan ümumiləşdirici çalışmaların hazırlanmasının əsas prinsipləri”. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasınn 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Təbiət və humanitar elm sahələrinin inkişafı problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransı. Lənkəran Dövlət Universiteti. 5-6 may 2017
 66. “Investigation of the relationship between prospective teachers’ academic achievement levels and demographic characteristics”. «Модернизация системы непрерывного образования». Материалы VIII Международной научно-практической конференции, 30 июня- 2 июля 2017 года.
 67. “Из практики интерактивного обучения языка программирования Python”. «Модернизация системы непрерывного образования». Материалы VIII Международной научно-практической конференции, 30 июня- 2 июля 2017 года.
 68. “10-11-ci siniflərdə 3D- tipli həndəsi fiqurların vizuallaşdırılması”. AMEA-nın müxbir üzvü, tanınmış alim və görkəmli riyaziyyatçı, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konfransının materialları. (02-03 noyabr 2017-ci il)

Kitablar:

 1. 1. “Компцтерин тятбиги илə мусиги дярсляринин тядриси”. Методиквясаит. Бакы, АДПУ- 1993
 2. “Компцтердян истифадя гайдалары”. Дярсвясаити. Bakı, АДПУ -2000. 160 səh
 3. “Word 97, Excel1 97, İnternetdən istifadə qaydaları”. Дярс вясаити.  Bakı,ADPU, 2000. 138 сящифя. Talıbova Ş.A., Məmmədov Ш.А., Əhmədov F.Ə.    
 4. “Информатика (Windows, Word, Excel програмлары цзря практик курс)”. Дярс вясаити. Бакы, АДПУ-2005. 159 сящифя. Алышов М.Я., Ялийев Г.И.
 5. “Информатика (Басиъ вя Пасъа лпрограмлары цзря практик вя нязяри курс)”. Дярс вясаити. Бакы, АДПУ-2005. 193 сящифя. Алышов М.Я., Ялийе Г.И.
 6. “Информатика курсу цзря лаbораторийа ишляринин йериня йетирилмясиня аид методики эюстяриш”. Бакы, АДПУ-2006. 75 сящифя. Талыбова Ш.А.,Гулийев А.М.
 7. “Orta məktəb həndəsə kursunun öyənilməsində kompyuter texnologiyasından istifadənin ümumi məsələlər”. Monoqrafiya. Bakı, Elm-2009. 248 səhifə
 8. “Proqramlaşdirma dilləri”. Dərs vəsaiti. Bakı, ADPU-2011. 277 səh.
 9. “Süni intellekt və ekspert sistemləri”. Dərs vəsaiti. Bakı, ADPU-2014. 119 s. Büniyatov Arif
 10. “Orta məktəbdə informatikanın tədrisi metodikası”. Dərs vəsaiti. Bakı, Elm və təhsil- 2015. 185 s. Abdullayeva Maləhət
 11. “Əməliyyat sistemləri və kompüter arxitekturası”. Dərs vəsaiti. Bakı, ADPU-2016. 212 səh. Musayeva Mətanət

İT biliklər:

Pascal, Visual Basic, Alploqo, C+ , Veb proqramlaşdırma, Matlab, Matcad, Graph3.4 və s.

Windows XP/7/8, Microsoft Office 2010/2013

Xarici dil bilikləri:

 • Türk dili- əla
 • Rus dili- yaxşı
 • İngilis dili- yaxşı