шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Kompüter elmləri kafedrası

Cəlilova Rəhimə Qurban qizi

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

ADPU - nun “Hesablama riyaziyyatı və informatika” kafedrasının dosenti

İş telefonu: (994) 12 4986393

Qısa bioqrafik məlumat

 • • 21.08.1959 -ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
 • • 1966-ci ildə Bakı şəhəri 18 saylı orta məktəbə daxil olub.1976-ci ildə həmin məktəbi qızıl medalla bitirib.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

Ali təhsillidir. 1981 ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universitetinin) tətbiqi-riyaziyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə    bitirmişdir.

1990 -ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək  01.01.07--“Hesablama Riyaziyyatı” ixtisası üzrə fizika-riyaziyyat elmləri  namizədi adını alıb.

2006-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya  komissiyası qərarı ilə hesablama riyaziyyatı ixtisası üzrə Dosent elmi adı verilmişdir

Əmək fəaliyyəti

1981-1986. AMEA - nın Kibernetika institutunda kiçik elmi işçi

1986-2013. AMEA - nın Kibernetika institutunda böyük  elmi işçi

1998-ci ildən etibarən Baki Dövlət Universtitetinin “İnformasiya Texnologiyalari və proqramlaşdırma dillər” kafedrasının dosenti kimi fəaliyyət göstərir.

2013-ci ilin sentyabr ayından indiyə kimi ADPU-nun “Hesablama riyaziyyatı və informatika” kafedrasında dosent vəzifəsində işləyir

 Apardığı dərslər

İnformatika I,II

Alqoritmləşdirmə və proqramlaşıdırma

Alqoritmlər  nəzəriyyəsi

Kompyuter  modelləşdirməsi

İnformatika və Təhsildə İKT

Elmi araşdırmalar və təhsil prosesində kompüter texnologiyaların tətbiqi

Informatika  kursunun  tədrisində  əməliyyat  sistemlərinin  tətbiqi metodikası

 Proqramlaşdırma dilləri

Beynəlxalq elmi konfranslarda iştirakı

 1. Beynəlxalq elmi konfrans. “Kibernetika və informatika problemləri" oktyabr 2006-cı il, Spektral nəzəriyyə və onun tətbiqləri. Akademik F.O.Maqsudovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 2010
 2. Üçüncü beynəlxalq elmi konfrans “Kibernetika və informatika problemləri" Həcm II, Sentyabr  6-8,2010 Bakı    
 3. IV-cü beynəlxalq elmi konfrans “Kibernetika və informatika problemləri", Sentyabr 12-14,2012 Bakı,Azərbaycan
 4. Heydər Əliyevin 0lliyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, BDU, 2013
 5. Neft və qaz sənayesində qeyri-nüvə sistemləri Akademik Azad Xəlil oğlu Mirzəcanzadənin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın prosedurları, 2013
 6. Respublika Elmi –Praktik  Konfransın  materialları.  Bakı .29  mart , 2016
 7. Qaz-maye qarışıqlarının filtrasiya prosesinin modelləşdirilməsi və tədqiqi. «Elmi müzakirələr: texniki elmlər» Rusiya. Moskva, № 4, 2017.

Seçilmiş əsərlər

 1. Bir differensial tənlikin öz dəyərləri || laqeyd arqumentlə sifariş verilməsi. Optimallaşdırma üsulları ADU, «ELM» nəşriyyatı,1982
 2. İki mərhələli sistemlərdə dalğa prosesləri Az.SSR. Bakı,1985, T XU1, №7
 3. Bir məsaməli mühitdə bir qaz-maye qarışığının hərəkətini təsvir edən tənlikin dəyişməz həlləri. Aspirantların elmi-konfransların materialları. AN,Bakı,1987
 4. Doğrusal olmayan ters istilik ötürmə problemlərini həll etmək üçün transformasiya qruplarının tətbiqi. Anomal sistemlərin mexanikası üzrə IV İttifaq konfransın materialları,1987
 5.  Heterojen sistemlərinin fitrasiyası üçün yeni üsillar. İZv AN Azərb. XIV E, 1993, Fiz.-texn. ser. Riyazi elm №5-6      
 6. Bir mayenin sıxılmış dağılmış qazı ilə gözənəkli bir mühitdə hərəkətinin modelləşdirilməsi və sayısal tədqiqi. Əmək İK.AN AZ, 1986, buraxılış №1
 7. "Plast- quyular" sistemin modelləşdirilməsi üçün yanaşma. Asapirantların Respublika elmi konfransın materialları, Bakı, 1986
 8. İki fazalı bir mühitdə bir pertürbasyon yayılmasının son sürəti. İzv AN SSR, ser fiz-tex, 1983, №3
 9. Qaz-maye qarışıqlarının bir filtrasiya modeli. Məqalə İzv AN SSR, MJQ,1983, №3
 10. Doğrusal olmayan ters istilik ötürmə problemlərinin öyrənilməsində qrup yanaşmasının səmərəliliyi.İzv. AN Azərb. İnformatika və idarəçilik problemləri TXV№1-2, 1995, Bakı
 11. Li nəzəriyyəsinin filtrasiya prosesinin bir sinifinin öyrənilməsinə tətbiqi. Məqalə.İzv. AN Azərb. İnformatika və idarəçilik problemləri TXVI №5-6, 1997, Bakı.
 12. Qaz-maye qarışığının süzülməsi üçün qeyri-xətti tənliklərin invariant həlləri. VI Emi-texniki konfrans,1998 AzTU.
 13. Ters problem filtrasiya problemlərinin bir sinifini araşdırmaq üçün qrup üsulları. İzv AN Azərb» Fiz-tex riyaz ser» №2-3, 2000, Bakı
 14. İki ölçülü filtrasiya modelinin parametrlərinin müəyyənləşdirilməsində bir yanaşma. Elmi konfransın materialları «tətbiqi riyaziyyatın müasir problemləri» Bakı 2002.
 15. Qeyri-tarazlıq effektləri I-ci Respub. Konfrans. işləri «Kibernetikanın və informasiya texnologiyaların müasir problemləri T|||,2004, Bakı.
 16. Qeyri-stasionar filtrasiya zamanı relaksasiya hadisələrini öyrənmək İzv. AN Azərb TXXVII №3,2003, Bakı
 17. Bəzi hidrodinamik parametrlərin neft hasilatına təsirinin araşdırılması. Trudı İkinci Respublika Kofransıniçləri . «İnformasiya kibernetikanın və informasiya texnologiyaların müasir problemləri" TIII,2004, Bakı
 18. Filtrasiya nəzəriyyəsində qrup təhlili bir tətbiqi. İzv.An Azərb «№3 24-cü t,2004, Bakı
 19. Qeyri-Nyuton filtrasiya qanunlarının qrup təhlili. Elmi-tətqiqat işləri, ABU, aprel 2005-ci il
 20. Neft-qaz lay sistemlərində süzülmə proseslərin tədqiqi üçün proqram vasitələrinin yaradılması və hesablama sınaqlarının aparılması       Məqalə. Beynalxalq Elmi-praktik konfransın materialları, Lənkəran, mart 2006 - ci il
 21. Qeyri-tarazlıq effektlərin  neft hasilatına təsirinin araşdırılması. t. XXVI, №2, 2006.    
 22. Heterogen sistemlərin filtrasiyasının bir sinif məsələrin araşdırılması. “Riyazi fizikanın üsulları” elmi konfransın materialları, noyabr 2006-ci il.
 23. Nəzəri-qrup metodların tətbiqi. Beynəlxalq elmi konfranslar “Kibernetika və informatikanın problemləri” oktyabr 2006-cı il.
 24. Qeyri-tarazlıq effektlərin qrup təhlili.  Ya.D.Mamedova həsr olunmuş elmi komfrans.  Bakı,2006 
 25. Qeyri-stasionar  filtrasiyanın bir məsələnin qrup təhlili . Elmi-tədqiqat işlərinin materialları, ABU, aprel, 2007       
 26. Mürəkkəb qurluşlu quyudibi zonanın məsaməliyinin və tarazlıq effektinin neft veriminə təsiri məsələnin tədqiqi. Məqalə. Elmi-tədqiqat işlərinin materialları, ABU, may, 2008.     
 27. Neftin özlü – plastik xassələrinin neft hasilatının intensivləşdirməsinə təsirinin qrup nəzəriyyəsi ilə tətqiqi. BDU 90 illik yubileyinə olunmuş respublika elmi konfransının materialları, oktyabr, 2009.
 28.  "Plast-quruqlar" sisteminin bir modelinin birgə işi. Elmi-tədqiqat işlərinin materialları, ABU, may, 2009.       
 29. Hövzə zonasında relaksasiya proseslərinin araşdırılması. Elmi-tədqiqat işlərinin materialları , ABU, may, 2010
 30. Filtrasiyanın relaksasiya parametrlərinin qrup təhlili. Üçüncü beynəlxalq Konfrans.Həcm II, Sentyabr 6-8, 2010. Bakı, Azərbaycan.
 31. İki müxtəlif miqyaslı sistemlərin modelləri.Riyaziyyat, İnformatika və iqtisadiyatın muasir problemləri Respublika elmi konfransın materialları.24 noyabr 2010-cu il.
 32. Differensial tənliklərin relaksasiya məsələlərinə qrup analizin tətbiqi. Məqalə//Müasir elmin aspektləri №4    2011-cı il , “Pero’ nəşriyyatı
 33. Modellər və idarəetmə texnologiyası Proseslər ilə Neft və mayenin neft ticarətinə ayrılması IV Beynəlxalq Konfrans”. Kibernetika və informatika problemləri, Sentyabr 12-14, 2012. Bakı, Azərbaycan.
 34. “Birtərəfli tənliklərdə pozğunluqların lokallaşdırılması prosesinin tədqiqi”. IV Beynəlxalq Konfrans”. Kibernetika və informatika problemləri”, Sentyabr 12-14, 2012. Bakı, Azərbaycan.
 35. Anomal proseslərin riyazi modelləşdirilməsi. Heydər Əliyevin 90 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, BDU , 2013.
 36. Neft və qaz sənayesində qeyri-nyuton sistemləri olan qeyri-düzxəttli diferensial tənliklərin qrup təhlili Azad Mirzadjanzade Xalil oğlunun 85 illik yubileyinə həsr olunmuşdur.
 37. “Kompüter şəbəkələri və paylanmış sistemlər”. Təhsildə İKT, elmi-metodik jurnal, N 3, 2014.
 38.  “Botton zonasında çox fazlı axın probleminin analitik və ədədi tədqiqi”. Təhsildə İKT, elmi-metodik jurnal, N 4, 2014.
 39. “Distant təhsil haqqında”. Təhsildə İKT, elmi-metodik jurnal, N 1, 2015.
 40. “Tədris prosesində internet  resurslarından  istifadə  olunması”.  Təhsildə İKT. elmi-metodik jurnal, N 2, 2015.
 41. “Neft hasilatında bəzi parametrlərin iqtisadi səmərəliliyi”. Qlobal iqtisadi böhran şəfaitində  Azərbaycanın  davamlı inkişafının  təmin  edilməsi. Bakı.2016.
 42. Qaz-maye qarışıqlarının filtrasiya prosesinin modelləşdirilməsi və tədqiqi. “Elmi  diskussiya: texniki elmlərin sualları”. Rusiya. Moskva, № 4, 2017.         
 43. Obyektyönümlü proqramlaşdırmanın əsas prinsipləri. Təhsildə İKT, N 1,2017
 44. Bakı  şəhərinin  idarəçiliyində  informasiya  texnologiyalarından  carı  zamanda  istifadə. Təhsildə İKT, N 2, 2017.          
 45. Neft mühitinin qeyri-bərabər təsirlərinin qatlı seamlarda neft hasilatına təsiri öyrənilməsi üçün hesablama alqoritmi. Təhsildə İKT, N 3, 2017.   
 46. Qeyri-tarazlıq effektlərinin neft hasilatına qatlanmış plastlarda təsirinin araşdırılması. Elmi səhvələr, N 4, 2017.      
 47. Qaz-maye qarışıqlarının filtrasiya prosesinin modelləşdirilməsi və tədqiqi. Elmi səhifələr, N 2, 2018.
 48. Delphi-də layihələrin yaradılması metodikası. Elmi Əsərlər №2(34) , Bakı. BQU 2018.
 49. Dördüncü sinif şagirdlərinə ALPLOGO mühitində proqram öyrədilməsi metodikası. Təhsildə İKT, N 2, 2018.
 50. Tarazsızlıq effektinin çoxqat layların neftveriminə təsirinin tədqiqi. Təhsildə İKT, N2, 2018.

Proqramlar:

 1. İnformatika. Proqram. “İnformatika müəllimliyi və riyaziyyat-informatika müəllimliyi” ixtisasları üçün proqram. Bakı, ADPU, 2013.
 2. Informatika kursunun tədrisində əməliyyat sistemlərinin tətbiqi metodikası proqram. Maqistratura, ITM ixtisası üçün proqram. Bakı, ADPU, 2014.
 3. Elmi araşdırmalar və təhsil prosesində kompüter texnologiyaların tətbiqi. Proqram. Maqistratura, Informatika ixtisası üçün. Bakı, ADPU, 2014.      
 4. Kompüter modelləşdirməsinin metodoloji əsasları. proqram Maqistratura, ITM ixtisası üçün proqram. Bakı, ADPU, 2014
 5. Proqramlaşdırma dillər proqram “İnformatika müəllimliyi ” ixtisasları üçün proqram. Bakı, ADPU, 2014.