шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Kompüter elmləri kafedrası

Cəbrayilzadə Sevinc Cəmil- Cahid qizi

Pedaqoji elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

ADPU-nun Hesablama riyaziyyatı və informatika kafedrasının dosenti

İş telefonu (+994) 124986393

Qısa bioqrafik məlumat

1973- cü il iyul ayının 30-da Bakı şəhətində Xətai rayonunda ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.

1990-cı ildə Bakı şəhəri  Xətai rayonunun 171 saylı orta məktəbi medalla bitirmişdir.

Ailəlidir. İki övladı var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • 1995-ci ildə ADPU-nun riyaziyyat fakültəsinin riyaziyyat və informatika bölməsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 1998-ci ildə ADPU-nun elmi şurasının qərarı ilə riyaziyyatın tədrisi metodikası üzrə dissertanturaya daxil olmuş. 2001-ci ildə ADPU-nun müdafiə şurasında Orta məktəbin  VII-VIII siniflərində  riyaziyyat dərslərində mətnli məsələlərin həlli metodikasının iişlənməsi mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmişdir.
 • 2007-ci ildən dosent vəzifəsində çalışmışdır.

Əmək fəaliyyəti

 • 1998- 2013-cü illər ərzində Bakı Slavyan Universitetinin Riyaziyyat və informatika kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışmışdır.
 • 1998—2001-ci illər ərzində BSU-nun Riyaziyyat və informatika kafedrasının müəllimi, 2001-2007-ci illər ərzində baş müəllim , 2007-2013-cü illər ərzində isə dosent vəzifəsində işləmişdir.-
 • 2013-cü ildən etibarən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Riyaziyyat vəə informatika fakültəsinin Hesablama riyaziyyatı və informatika kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışır.

Apardığı dərslər

 • Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları
 • Elm və təhsildə kompüter texnologiyaları
 • İnformatika və onun  tədrisi metodikası
 • Alqoritmik dillər
 • İnformatika və təhsildə İKT
 • Süni intellekt və ekspert sistemləri
 • İnformatikanın nəzəri əsasları
 • İnformatikanın tarixi və metodologiyası
 • Seçmə blok 8
 • Təhsildə İKT
 • İnformatikanın tədrisinin aktual problemlər

Mükafatlar

 1. 2016-cı ildə- İlin müəllimi
 2. 2017 –ci ildə- Moskva təbiətşünaslıq akademiyasının əməkdar elm xadimi

Beynəlxalq elmi konfranslarda iştirak

 1. Humanitar fakültələrin gələcəkdə professional müəllim kimi hazırlığında kompüter texnologiyasından istifadənin bəzi məsələləri.tezis..Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri. Beynəlxalq simpozium. Bakı-may, 2013.
 2. Nəsirəddin Tusinin yaşadığı dövrdə ictimai- siyasi fəaliyyəti.Tezis. Naxçıvan M.R. Beynəlxalq konfrans. 2015
 3. Müəllim hazırlığında İKT tətbiqi. Tezis. MüəllimHazırlığı siyasəti və Problemləri Beynəlxalq konfrans Bakı-2015
 4. Riyaziyyat dərslərində informasiya texnologiyalarından istifadənin şagirdlərin kompyuter bacarıqlarının formalaşmasında rolu tezis Sumqayıt. Dövlət universiteti.Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. III Respublika Elmi konfransı 2017.
 5. İbtidai sinif müəllimi hazırlığında Alp logo mühitinin istifadəsi. Tezis.Sumqayıt Dövlət Universiteti Beynəlxalq konfrans. Bakı 2017.
 6. Naxşıvan Dövlət Pedaqoji Universiteti. Heydər Əliyevin 95 illik yub ileyinə həsr edilmiş Beynəlxalq konfrans. Bakı 2018. Heydər Əliyev və Əsrin müqaviləsi layihəsi. Tezis.

Seçilmiş əsərləri

 1. «VII sinfin cəbr kursunda tənlik qurmaqla həll edilən məsələlərin araşdırılmasına dair». Məqalə. Pedaqoji Universitet Xəbərləri (Təbiət elmləri seriyası) . №. 1Bakı -1997
 2. “VII sinfin cədr dərslərində şagirdlərdə tənlik qurmaqla məsələ həllinin öyrədilməsi yolları”. Məqalə. Pedaqoji Universitet Xəbərləri (Pedaqoji, psixoloji elmlər seriyası, Fənlərin tədrisi metodikası bölməsi) №2, Bakı-1997.
 3. “Məsələ həlli vasitəsilə anlayışların formalaşdırılması və möhkəmləndirilməsinə dair”. Məqalə. Pedaqoji Universitet Xəbərləri (Pedaqoji Universiteti Xəbərləri). №2, Bakı- 1997.
 4. “Məsələ həlli vasitəsilə təlimin psixoloji əsasları”. Məqalə. Pedaqoji Universitet Xəbərləri (Pedaqoji psixoloji elmlər seriyası). №4, Bakı-1998
 5. “VII sinfin riyaziyyat kursunda məsələhəllinin funksiyaları haqqında”.Tezis. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların Respublika konfransının materialları, Bakı-1998.
 6. “Tənliklərin həlli priyomlarının ümumiləşdirilməsi vəməsələlərinin həllinə tətdiqi”. Məqalə. Pedaqoji Universitet Xəbərləri (Pedaqoji , psixoloji elmlər seriyası). №3,Bakı-1998.
 7. “VII sinfin riyaziyyat kursunda təklif olunan mətnli məsələlərin həllinin öyrədilməsinə dair”. Məqalə. Pedaqoji Universitet Xəbərləri. №5, Bakı-1998.
 8. “Riyaziyyat təlimində mətnli məsələlərin rolu”. Tezis. “Təhsil islahatları və idtidai məktəbin aktual problemləri” mövzusunda ali məktəblərarası elmi və tədris-metodik konfransının materialları. Bakı 2000.
 9. “Riyazi məsələ və onun strukturu”. Məqalə. Pedaqoji Universitet Xəbərləri (Təbiət elmləri seriyası) №1. Bakı-2000.
 10. “VII sinfin riyaziyyat (həndəsə) kursunda təklif olunan mətnli məsələlərin həllinin öyrədilməsi”. Məqalə. Pedaqoji Universitet Xəbərləri (Təbiət elmləri seriyası) №2. Bakı-2000.
 11. “Orta məktəb riyaziyyat kursunda mətnli məsələlərin həlli vasitəsilə şagirdlərin politexnik hazırlığının təmin edilməsi”. Məqalə. Pedaqoji Universitet Xəbərləri (Təbiət elmləri seriyası) №1. Bakı-2001.
 12. “Beyzik proqramlaşdırma dilində düzmə işlərinin tərtibi qaydaları”.Məqalə. Pedaqoji Universitet Xəbərləri (Təbiət elmləri seriyası). №4. Bakı-2001.
 13. “Ali məktəblərin humanitar fakültələrində Beyzik dilinin öyrədilməsi təcrübəsindən”. Məqalə.Pedaqoji Universitet Xəbərləri №1. Bakı-2001.
 14. “Некоторые возможности табличного процессора Microsoft Excel 9x”. Məqalə. Pedaqoji Universitet Xəbərləri (Təbiət elmləri seriyası) №5. Bakı-2001.
 15. “Элементы теории графов для решения лингвистических задач и их компьютерная реализация”. Məqalə. Pedaqoji Universitet Xəbərləri (Təbiət elmləri seriyası) №1. Bakı-2002.
 16. “Məktəb riyaziyyat kursunda modelləşmənin tətiqi (VII-VIII siniflər)”. Tezis. Professor-müəllim heyətinin 62-ci Elmi konfransının materiallları (III buraxılış) . Bakı- 2002.
 17. “Microsoft Accesss 2000-də verilənlər bazasında cədvəllərin tərtibi”. Məqalə. Pedaqoji Universitet Xəbərləri №1. Bakı-2004.
 18. “İmport Table” masterindən istifadə etməklə cədvəlin qurulması və Microsoft Excel cədvəlinin Microsoft Access 2000-də yaradılması. Məqalə. Pedaqoji Universitet Xəbərləri ( Humanitar və Təbiət elmləri seriyası) №4. Bakı-2004.
 19. “İbtidai siniflərin riyaziyyat kursunda həll edilən məsələlərin təsnifatına dair”.    Məqalə. Pedaqoji Universitet Xəbərləri №1, Bakı-2005.
 20. “Visual Basic proqramında informasiyaların saxlanması üçün dəyişənlərdən istifadə edilməsi”. Tezis. BSU-nun əməkdaşlarının illik elmi işlərinin yekununa həsr olunmuş Konfrans məruzələrinin Tezisləri. Bakı-2005.
 21. “Tip məsələlər və onların bəzilərinin həlli texnologiyası”.Məqalə. “Fizika-ritaziyyat və informatikanın tədrisi jurnalı”. Bakı-2006.
 22. “Riyaziyyat təlimində mətnli məsələlərin rolu”. Tezis. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.Sumqayıt Dövlət Universiteti”. Riyaziyyatın tədrisi məsələləri və yeni insormasiya texnologiyaları” Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı-2007.
 23. “İbtidai təhsil pedaqogikası və metodikası fakültəsi tələbələrinin kəmiyyətlərlə tanış edilməsi”. Tezis. Azərbaycan xalqının ümümmilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 84 ildönümünə həsr olunmuş müallim hazırlama siyasəti ve problemləri. Beynəlxalq Konfrans. Məqalələr. Bakı-2007.
 24. İnformasiyaların simsiz ötürülməsi texnologiyaları və onların perspektivləri. Məqalə. Beynəlxalq Elmi Praktik konfrans materialları. Bakı-2008.
 25. Elektron təlim prosesində süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi. Məqalə. Təhsildə İKT . (Elmi-metodik jurnal) Bakı-2009.
 26. Kompüter texnologiyası və Peta hesablama erası. Məqalə. Təbiət Elmləri Seriyası (Pedaqoji Universitet Xəbərləri). Bakı-2009.
 27. Tematik axtarış kataloqlarından və axtarış maşınlarından istifadə. Tezis. I Beynəlxalq elmi konfrans Bakı-2010.
 28. Роль алгоритмизации в формировании математических знаний в начальных классах общеобразовательных школ». Məqalə. Təhsildə İKT. (Jurnal) №1. Bakı, 2011
 29. İntellektual sistemlərin inkişafında süni intellektin rolu. Məqalə. Təhsildə İKT (jurnal). №2,   Bakı, 2012.
 1. Некоторые аспекты использования дидактической компьютерной среды в профессиональной подготовке будущих учителей гуманитариев . Məqalə. BSU Elmi əsərləri (jurnal) Bakı, 2012 .
 2. Humanitar fakültələrin gələcəkdə professional müəllim kimi hazırlığında kompüter texnologiyasından istifadənin bəzi məsələləri. Tezis. Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri. Beynəlxalq simpozium. Bakı-may, 2013.
 3. Организация уроков информатики в начальных классах с использованием электронных материалов . Məqalə. Dağıstan Dövlət Universiteti. Xəbərlər . 2013.
 4. VII sinifdə həndəsə dərslərində alqoritmin təsvir üsullarından istifadə edilməsi metodikası. Məqalə. ADPU Xəbərləri. No 4 . Bakı – 2013.
 5. III sinif həndəsə dərslərində alqoritmin təsvir üsullarından istifadə edilməsi.Məqalə. Təhsildə İKT. No 4.Bakı -2013.
 6. IX sinfin həndəsə dərslərində məsələ həllində alqoritmin təsvir üsullarından istifadə. Məqalə. Təhsildə İKT . No 1, Bakı-2014.
 7. Ədəd anlayışının inkişafı haqqında. Məqalə. ADPU Xəbərləri. Bakı-2014.
 8. Riyaziyyat təlimi prosesində multimedia vasitələrinin tətbiqinin nəzəri əsasları. Məqalə. ADPU. Bakı-2014.
 9. Informatika dərslərində multimedia vasitələrindən istifadə edilməsi. Məqalə.Təhsildə İKT. Bakı-2015. ADPU.
 10. Nəsirəddin Tusinin yaşadığı dövrdə ictimai- siyasi fəaliyyəti. Tezis. Naxçıvan M.R. Beynəlxalq konfrans. 2015.
 11. III sinifdə mətn redaktorunun öyrədilməsi. Məqalə.Bakı Qızlar Universiteti. Bakı-2015. № 3.
 12. Müəllim hazırlığında İKT tətbiqi. Tezis. Müəllim Hazırlığı siyasəti və Problemləri . Beynəlxalq konfrans . Bakı-2015.
 13. İnformatika dərslərində şagirdlərin yaradıcı qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi. Məqalə. Bakı Qızlar Universiteti.  Bakı -2016.   № 3
 14. Distant təhsil həyata keçirilən tədris müəssisələrində tətbiq edilən texnologiyalar. Məqalə. Bakı 2016 . ADPU. Təhsildə İKT.  № 1.
 15. IV sinifdə məsələ həlli prosesində modelləşdirmə elementlərindən istifadə. Məqalə. Bakı Qızlar Universiteti.  №1.  Bakı 2016.
 16. Distant təhsilin tədrisdə tətbiqinin əsas prioritetləri haqqında. Məqalə. ADPU. Təhsildə İKT.  №2   Bakı 2016
 17. Informatika dərslərində şagirdlərin  intellekt və yaradıcı qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi. Məqalə. ADPU,  Təhsildə İKT №2.  Bakı 2016.
 18. Distant təhsil həyata keçirilən tədris müaəssisələrində tətbiq edilən texnologiyalar. Məqalə. ADPU Təhsildə İKT. №1 Bakı 2016.
 19. Distant təhsil həyata keçirilən tədris müəssisələrində tətbiq edilən texnologiyalar. Məqalə. ADPU Təhsildə İKT.  № 1.  Bakı 2016 .
 20. İbtidai sinif müəllimi hazırlığında Alp Logo mühitinin istifadəsi . Sumqayıt Dövlət universiteti. Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri Beynəlxalq  Elmi konfransı . Sumqayıt.   25-26 may 2017.
 21. V sinif şagirdlərinin informatika dəslərində kompüterin iş masası və menyu ilə tanışlığı. Təhsildə İKT İCT in education . Elmi metodik jurnal ADPU. № 1 2017
 22. İbtidai siniflərdə informatika fənn kurikulumu, onun əhəmiyyəti və məzmun. Təhsildə İKT İCT in education Elmi metodik jurnal ADPU. № 1 2017.  Məqalə.
 23. Passive and active methods of training at informatics lessons. Məqalə. Miedzynarodowe czasopismo naukowe Collogium journal № 8 2017 . Bulqary.
 24. Use of Modern Pedagodical technologies in combination with use of ICT. Məqalə. Miedzynarodowe czasopismo naukowe Collogium . journal № 8 2017.  Bulqary.
 25. The development of computer practice students using the software Matlab in the preparation of future teachers of initial classes. Məqalə. Spirit- Time No 2. Germany 2017.
 26. Matlab proqramlaşdırma dili vasitəsilə şagirdlərin kompüterdə prakrik fəaliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi. Tezis. BDU. Qoşqar müəllimin 100 illiyinə həsr olunmuş  Riyaziyyat və mexanikanın aktual  proqblemləri adlı Respublika Elmi konfransı.  2-3 noyabr.  Bakı- 2017.
 27. Heydər Əliyev və Əsrin müqaviləsi məqalə. Naxçıvan Dövlət Pedaqoji Universiteti.  H.Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunan Beynəlxalq konfrans.  Bakı 2018.
 28. Differentiation of computer science in secondary schools. No 3 (14). 2018 Czesc 2. Collogium journal Miedzynarodove csasopismo naukove Article.
 29. Novorosiysk Mejdunarodnaya konferensiya . Tezis. 2018 .

 

Kitablar

 1. İnformatikanın tarixi və metodologiyası. Dərs vəsaiti.  Bakı.  2018-06-02
 2. Kompyuter şəbəkələri İnternet multimedia . ADPU. Bakı 2017.  Dərs vəsaiti.
 3. İnformatikanın nəzəri əsasları . Dərs vəsaiti. ADPU.  Bakı 2017.
 4. Turbo-Pascal və Delphidə proqramlaşdırma. Dərs vəsaiti. Bakı-2013
 5. İnformatika və İKT. Dərs vəsaiti. Bakı, 2011.
 6. “İnformasiya texnologiyaları və Visual Basic dili”. Dərs vəsaiti. Bakı -2008.
 7. Microsoft Access 2000 və praktik tapşırıqlar”. Dərs vəsaiti. Bakı-2006.
 8. “EHM və proqramlaşdırma”. Dərs vəsaiti. Bakı-2007.
 9. Excel 2000 elektron cədvəli və praktik tapşırıqlar. Dərs vəsaiti. Bakı -2003
 10. Visual Basic programlaşdırma dili. Dərs vəsaiti Bakı . 2010