шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Kompüter elmləri kafedrası

Əliyev Qurban Isa oğlu

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

ADPU – nun Hesablama riyaziyyatı və informatika kafedrasının dosenti

İş telefonu: (994) 12 4986393.

 Qısa bioqrafik məlumat

1949 – cu il martın 02 – də Gürcüstanda,  Bolnisi rayonunun  Aşağı Qoşakilsə  kəndində anadan olub. 1966-cı idə Bolnisi rayonunun   Faxralı kənd orta məktəbini bitirib. Evlidir. İki qızı, 4 nəvəsi var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir. 1971– ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakultəsini bitirib.
 • 1981-ci ildə Novosibirsk Dövlət Universitetinin aspiranturasına daxil olmuş və 1984-cü ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək (01.01.02 – Riyazi fizika və xüsusi törəməli differensial tənliklər ixtisası üzrə) fizika-riyaziyyat elmləri namizədi adını alıb.
 • 2008-ci ildən dosentdir.

Əmək fəaliyyəti

 • 1971-1973 –cü illərində Sovet hərbi hissələrində zabit kimi xidmət etmişdir.
 • 1973-1985- cü illərində SSRİ EA Sibir Şöbəsinin Novosibirsk filialında –Akademqorodokda mühəndis, baş mühəndis, kiçik elmi işçi, elmi işçi kimi işləmişdir.
 • 1985-ci ildən N.Tusi adına ADPU-nun “Hesablama riyaziyyatı və İnformatika” kafedrasında riyaziyyatçı, müəllim, baş müəllim vəzifəsində işləmişdir .
 • 1995-ci ildən ADPU-nun “Hesablama riyaziyyatı və İnformatika” kafedrasında müsabiqədən keçdiyi üçün dosent vəzifəsini tutmuş hesab olunsun.

Apardığı dərslər

 • Hesablama üsulları
 • Ədədi üsullar
 • Ehtimal nəzəriyyəsi
 • Proqramlaşdırma dlilləri(Paskal proqramlaşdırma dili)
 • İnformatika və hesabla texnikasının əsasları
 • İnformatika
 • Süni intelekt və ekspert sistemləri
 • İnformatika və təhsildə İKT
 • Kompüter arxitekturası
 • Təhsidə İKT
 • Əməliyyat sistemləri
 • Kompüter şəbəkələri, internet və multimedia vasitələri.

Tədqiqat sahəsi

 • Qeyri xətti tənliklərin sərhəd məsələlərinin araşdırılması.

Beynəlxalq elmi konfranslarda iştirakı

 • Cırlaşan elleptik tənliklər nəzəriyyəsi üzrə Ümumittifaq konfrası. Ulan-Ude şəhəri, 1979 il.
 • Klassik tipi olmayan tənliklər mövzusu üzrə Ümumittifaq məktəb-seminari.Novosibirsk şəhəri,1980,1981 illər.
 • Diferensial tənliklər, approksimasiya və topologiya mövzuları üzrə Sovet-Macar simpoziumu. Novosibirsk şəhəri,1981 il.
 • Korrekt olmayan riyazi fizika və analiz məsələləri məsələləri mövzusunda Ümumittifaq seminar. Novosibirsk şəhəri,1982 il.
 • Qatı maye dinamikasında ədədi üsullar mövzusunda IX Ümumittifaq seminar.Leninqrad ,şəhəri, 1982 il.
 • Riyazi fizikanının korrekt olmayan məsələləri mövzusu üzrə Ümumittifaq məktəb-seminari.Səmərqənd şəhəri,1983 il.

Seçilmiş əsərlər

 • Q.İ.Əliyev. Konvektivlik nəzəriyyəsində yaranan bir sərhəd məsələsinin həlli haqqında. Diferensial tənliklər.Moskva ş, 1980, T.16. №1. s. 13-19.
 • P.Y. Puşistov, Q.İ.Əliyev. Konvektivlik nəzəriyyəsində yaranan bir məsələnin həlli haqqında. Məq.top: Riyazi fizika tənlikləri üçün korrekt sərhəd məsələləri. Novosibirsk ş., Riyaziyyat İnstitutu SSRİ Sibir Şöbəsi,1980. s. 12-20.
 • Q.İ.Əliyev. Okeanologiyada meydana çıxan bir sərhəd məsələsinin tam həlli haqqında. Məq.top: Riyazi fizikanın klassik olmayan tənlikləri üçün korrek sərhəd məsələləri. Novosibirsk ş., Riyaziyyat İnstitutu SSRİ Sibir Şöbəsi,1981. s.  9-13.
 • Q.İ.Əliyev. Qısamüddətli lokal hava proqnozunda meydana çıxan bir sərhəd məsələsinin tam həlli haqqında. Məq.top: Riyazi fizikanın klassik olmayan sərhəd məsələləri. Novosibirsk ş., Riyaziyyat İnstitutu SSRİ Sibir Şöbəsi,1982. s.7-10
 • Q.İ.Əliyev. Qısamüddətli lokal hava proqnozunda meydana çıxan bir sərhəd məsələsi. Məq.top: Qatı maye dinamikasında ədədi üsullar mövzusunda IX Ümumittifaq seminar.Novosibisk ş., Nəzəri və Tətbiqi Mexanika İnstitutu SSRİ Sibir Şöbəsi,1983. s. 4-17.
 • Q.İ.Əliyev. Qısamüddətli lokal hava proqnozunda meydana çıxan bir sərhəd məsələsinin həlli haqqında . Məq.top: Riyazi fizikanın klassik olmayan sərhəd məsələləri. Novosibirsk ş., Riyaziyyat İnstitutu SSRİ Sibir Şöbəsi,1986. s. 3-10
 • Q.A. Mustafayev, Q.İ.Əliyev.Azərbaycan dilinin tədrisində EHM –dan istifadə.Ali məktəblər arasında elmi-metodik müşavirənin materialları.Riyaziyyat fənnin mikroprosessor texnikasına tətbiqi xüsusiyyətləri.Bakı ş. 1987. s.70-71.
 • Q.İ.Əliyev. Differensial tənliyin Eyler-Koşi ədədi üsulla EHM-də həlli. Ali pedaqoji və orta ümumtəhsil məktəblərdə riyaziyyatın tədrisinin təkmilləş-dirilməsi məsələləri (Elmi-metodiki məqalələr məcmuəsi) IV buraxılışı, Bakı-1996. s. 49-51
 • Q.İ.Əliyev. Biologiyada tətbiq olunan bəzi diferesial tənliklərin EHM-də həlli. Pedoqoji Universitet xəbərləri. Pedaqoji, Psixaloji elmlər seriyası,  (Fənlərin tədrisi metodikası bölməsi). №  2. Bakı-1997 s.35-39.
 • Q.İ.Əliyev. Riyazi statiskanın biologiyaya tətbiqində EHM-dən istifadə. Pedoqoji Universitet xəbərləri.Pedaqoji, Psixaloji elmlər seriyası.(Fənlərin tədrisi metodikası bölməsi).№  5. Bakı-1998. s.93-95
 • Soltanov K.N.,Q.İ.Əliyev. Konvektivlik nəzəriyyəsində yaranan bir məsələnin periodik həlləri haqqında.Azərbaycan Elmlər Akademiyasının XƏBƏLRİ. Fizika-Texnika və Riyaziyyat elmləri seriyası,Cild  XXI , №  1. Riyaziyyat     və mexanika, Bakı-2001. s.165-171
 • Q.İ.Əliyev. Okeanologiyada meydana çıxan qeyri-xıtti diferensialtənliyin həllinin stabilləşdirilməsi. ADPU-nun professor-müəllim heyətinin 65-ci elmi konfransınınmaterialları  VI buraxlış. Bakı- ADPU-2005. səh 23-25
 • Q.İ.Əliyev. Logarifmik tənliklərin EHM-də həlli üçün öyrədici və qiymətləndirici proqrqm. ADPU –nun Riyaziyyat fakultəsinin əməkdaşlarının universitetin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrasının materialları. ADPU mətbəəsi, Bakı – 2012. səh.43-47.
 • Q.İ.Əliyev. Təhsildə İKT ” kursunun tədrisinin metodoloji problemləri. TƏHSİLDƏ İKT.Elmi-metodik jurnal.3/2016.ADPU - nun mətbəəsi Bakı – 2016.s. 97-103.
 • Q.İ.Əliyev. Parametrli xətti tənliklərin öyrədilməsində blok-sxemlərdən istifa-də. Azərbaycan təhsil nazirliyi, Bakı Qızlar Universiteti, Elmi əsərlər. №4.Baki -2016. s.167-170.
 • Q.İ.Əliyev, S.Səfiyeva. Parametrli xətti bərabərsizliklərin öyrədilmə-sində blok-sxemlərdən istifadə. Azərbaycan təhsil nazirliyi, Bakı Qızlar Universiteti, Elmi əsərlər. Elmi jurnal №1. Bakı-2017.s.237-240
 • Q.İ.Əliyev, S.Həziyeva, X.Əliyeva. Parametrli kvadrat tənliklərin öyrədilmə-sində blok-sxemlərdən istifadə. Azərbaycan təhsil nazirliyi, Bakı Qızlar Universiteti, Elmi əsərlər. Elmi jurnal №2. Bakı-2017. Səh.149-153.
 • Q.İ.Əliyev, S.Səfiyeva. “Kompüter şəbəkəsi, internet və multimediya texnologiyası ” kursunun tədrisinin metodoloji problemləri." kursunun tədrisinin metodoloji problemləri. TƏHSİLDƏ İKT. Elmi-metodik jurnal. 3/ 2017.ADPU - nun mətbəəsi Bakı – 2017. Səh.11-16.
 • Q.İ.Əliyev.Atmosfer konveksiyası nəzəriyyəsində sərhəd məsələsinin həlli. Azərbaycan təhsil nazirliyi, Bakı Qızlar Universiteti, Elmi əsərlər. Elmi jurnal №1. Bakı-2018. Səh.201-204.

Kitablar

 • Z.Q. Hüseynov, Q.İ.Əliyev,N.G. Orucov Word7.0 redaktoru ilə işin əsasları. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Bakı-2001. Səh.161.
 • Q.İ.Əliyev, S. Cəbrailzadə EXCEL-2000 elektron cədvəli və praktik tapşırıqlar. ADPU mətbəəsi, Bakı – 2003. 85 s.
 • Z.Ə. Tağıyeva,S.S.Həmidov,Q.İ.Əliyev, Informatika kursu üzrə laboratoriya işlərinə dair praktiki praktikum. ADPU mətbəəsi Bakı – 2005. 98 səh.
 • Ə.Pələngov, Q.İ.Əliyev, M.Ə.Alışov.İnformatika:BASİC VƏ PASKAL proqram-ları üzrə praktik və nəzəri kurs. ADPU - nun mətbəəsi Bakı – 2005. 12ç.v.
 • Ə.Pələngov, Q.İ.Əliyev, M.Ə.Alışov.İNFORMATİKA WINDOWS, WORD, EXCEL Proqramları üzrə  praktik iş. «Zərdabi nəşriyyat-poliqrafiya»MMC Sumqayıt ş.-2006. 150 s.