шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Kompüter elmləri kafedrası

Həmidova Leyla Qafar qızı

ADPU-nun “Hesablama riyaziyyatı və informatika” kafedrasının böyük laborantı

Qısa bioqrafik məlumat:

 • 1984-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur
 • Ailəlidir, 2 övladı var

Təhsili:

 • 2001-ci ildə Bakı şəhəri, Xətai rayonu 264 saylı müəllif məktəbini fərqlənmə ilə bitimişdir.
 • 2005-ci ildə BDU-nin Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin “Hesablama riyaziyyatı” ixtisası üzrə bakalavr təhsil pilləsini bitirmişdir.
 • 2008-ci ildə BDU-nin Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin “Hesablama riyaziyyatı” ixtisası üzrə magistratura təhsil pilləsini fərqlənmə diplomu bitirmişdir.
 • 2013-cü ildən ADPU-nin “Hesablama riyaziyyatı və informatika” kafedrasının “5801.01- informatikanın tədrisi metodikası” ixtisasının fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertantıdır.

Əmək fəaliyyəti:

 • 2012-ci ildən ADPU-nun “Hesablama riyaziyyatı və informatika” kafedrasında böyük laborant vəzifəsində çalışır.

Apardığı dərslər:

Tədqiqat sahəsi:

Orta məktəb şagirdlərinin riyazi kompetensiyalarının formalaşması üçün elektron resursların hazırlanması və istifadəsi üzrə işin sistemi.

Mükafatlar:

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı:

 1. «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д.Алиева». «Инновационные технологии в обучении и воспитании». Материалы десятой международной научной конференции в двух частях. Част I. Карачаевск-2016. “Python programming language teaching experience in secondary school, eight grade”. Page 13-17.
 2. SDU-nin yaradılmasının 55 illiyinə həsr olunmuş “Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri” beynəlxalq elmi konfransın materialları. “Parabolik funksiyaların qrafiklərinin öyrədilməsi təcrübəsindən”. 25-26 may 2017-ci il.
 3. «Из практики интерактивного обучения языка программирования Python». «Модернизация системы непрерывного образования». Материалы VIII Международной научно-практической конференции, 30 июня- 2 июля 2017 года. Səh 216-221.

Seçilmiş əsərləri:

 1. “İnteqral şərtli sərhəd məsələsi”. Ümummilli lider Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə həsr olunmuş “Azərbaycan gəncləri Azərbaycanın gələcəyidir” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları. BDU. Mütərcim, 2007. Səh143-149.
 2. “İkinci tərtib diferendial tənlik üçün inteqral şərtli sərhəd məsələsinin ədədi həlli”. “Riyaziyyat və mexanikanın müasir problemləri” elmi konfransın materialları. BDU. Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2007. Səh 65-66.
 3. “Delphi proqramlaşdırma mühitində cədvəllərin tərtibi və ondan istifadə”. Pedaqoji universitet xəbərləri, Bakı, ADPU, 2013. N2. Səh 426-428.
 4. “Riyaziyyat dərslərində elektron resurslardan istifadə təcrübəsindən”. Pedaqoji universitet xəbərləri, Bakı, ADPU, 2015. N1. Səh 31-33.
 5. “Təlim strategiyaları prinsipləri və İKT”. Təhsildə İKT. Elmi-metodik jurnal. Bakı-2015. N4. Səh 127-133.
 6. “Python programming language teaching experience in secondary school, eight grade”. «Инновационные технологии в обучении и воспитании». Материалы десятой международной научной конференции в двух частях. Част I. Карачаевск-2016. Page 13-17.
 7. “Loqarifmik bərabərsizliklərin həllinin öyrədilməsində elektron resurslardan istifadə”.Təhsildə İKT. Elmi-metodik jurnal. Bakı-2016. N3. Səh. 62-66
 8. SDU-nin yaradılmasının 55 illiyinə həsr olunmuş “Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri” beynəlxalq elmi konfransın materialları. “Parabolik funksiyaların qrafiklərinin öyrədilməsi təcrübəsindən”. 25-26 may 2017-ci il.
 9. «Из практики интерактивного обучения языка программирования Python». «Модернизация системы непрерывного образования». Материалы VIII Международной научно-практической конференции, 30 июня- 2 июля 2017 года. Səh 216-221. 
 10. Orta ümumtəhsil məktəblərinin riyaziyyat dərslərində elektron tədris resurslarından istifadə təcrübəsindən. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası. 2017, C.65, № 2.

Kitablar:

İT biliklər:

Windows XP/7/8, Microsoft Office 2010/2013, Pascal, Visual Basic, Alploqo

Xarici dil bilikləri:

 • Türk dili-əla
 • Rus dili- əla
 • İngilis dili-yaxşı