шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Fakültələr

Rzayev Musa Tapdıq oğlu

Şəxsi məlumatlar:

Təvəllüd:              03.12.1973

Ünvan:                Bakı şəhəri,  Binəqədi rayonu, 8-ci mikroroyan S.S.Axundov 1, mənzil 87

Əlaqə məlumatları:

Telefon:  (050) 376 63 54, (070) 376 63 54, E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Təhsili:

Ali. N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Fizika-riyaziyyat fakültəsi (1991-1996)

İxtisas: Riyaziyat, informatika və hesablama texnikası müəllimi

2015 – ci ildə “İbtidai  siniflərdə  riyaziyyat  məsələlərinin  həlli şagirdlərdə  idrak  fəalliğini  artiran  vasitə  kimi” (5801.01-Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası ixtisası üzrə) mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş;

2018- ci ildə Ali Atestasiya Komissiyasının qərarı ilə pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışam.

İş təcrübəsi:

 

 1994-1996-cı ildə Adam Rayonu 91 saylı köçkün orta məktəbində riyaziyyat və informatika müəllimi.

1996–1999–cu illərdə Azərbaycan Dövlət İstilik Elektirik stansiyasında EHM-də, PÇ-də sistem proqramcı, aparıçı mühəndis.

2000-2004-cü illərdə AMİ-də metodist, kabinet müdiri.

2004-2014-ci ildə AMİ-nin “Riyaziyyat və onun tədirisi metodikası” kafedrasında baş müəllim.

2014-2015-ci illərdə AMİ-də “Riyaziyyat və onun tədirisi metodikası” kafedrasının müdiri vəzifəsində;

2016-ci ildən hal-hazıra kimi ADPU-nun “Riyaziyyat və onun tədirisi metodikası” kafedrasında baş müəllim.

Elmi əsərləri:

 

1.       Riyaziyyatın tədrisi metodikasında seminar məşğələsinin aparılmasına dair. AMİ-nin elmi əsərlər bülleteni, Bakı, 2002. səh 68-71.

2.       Orta məktəbin riyaziyyat kursunda ədəd anlayışının genişlənməsi prinsipi. APU-nin «Pedaqoji tədqiqatlar. Elmi məqalələlər» məcmuəsi 1(14), Bakı, 2002. səh 69-71.

3.       Orta məktəbin riyaziyyat kursunda tam ədədlərin tədrisinə dair. «Müstəqil Azərbaycanda elmin inkişaf istiqamətləri» mövzusunda. I elmi praktik konfransın materialı. Bakı, 2002. səh 74-76.

4.       Məktəbdaxili fənn birləşməsi ixtisas-artırmanın ilkin formasıdır. AMİ-nin elmi əsərlər bülleteni №12, Bakı, 2003. səh 77-80. (Müştərək).

5.       Orta məktəbin riyaziyyat kursu il ali məktəbəin ədədlər nəzəriyyəsi arasında əlaqə. «Təhsil, mədəniyyət və incəsənət» jurnalı. Bakı, 2003. səh 24-28.

6.       Pedaqoji institutda riyaziyyat fənni üzrə aparılan seminar məşğələsində əyaniliyin əhəmiyyəti. «Müstəqillik yollarında pro-blemlər, perespektivlər» mövzusunda  elmi praktik konfransın materialları. Bakı, 2004. səh 59-63.

7.       Pedaqoji kadrların «Sifariş-təklif» prinsipi əsasında ixtisasartırma təhsilinin təşkili. AMİ-nin «Elmi əsərlər» Bületeni, №2 (15), Bakı, 2004.

8.       Seminar məşğələsinin keyfiyyətini yüksəltmək problemləri. ADPU-nun «Xəbərlərii» №2, Bakı, 2006. Səh592-597.

9.       Məsələ həlli vasitəsilə şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişafı. Az.Res.Təhsil Problemləri İnstitutu “Elmi əsərləri”. Bakı, 2010. №3. Səh. 85-89.

10.   İbtidai siniflərdə şagirdlərin idrak fəallığının inkişafında qeyri-standart və əyləncəli məsələlərin rolu. Az.Res.Təhsil Problemləri İnstitutu “Elmi əsərləri”. Bakı, 2010. №4. Səh 194-199.

11.   Məsələ həlli prosesində şagirdlərin idrak fəallığının inkişaf etdirilməsində fənlərarası inteqrasiyanın rolu. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərləri”. Bakı, 2011. №2. Səh. 115-121

12.   Riyazi məsələlərin tənlik qurmaqla həll edilməsi şagirdlərin idrak fəallığını artıran vasitə kimi. Az.Res.Təhsil Problemləri İnstitutu “Elmi əsərləri”. Bakı, 2011. №2. Səh. 133-138 (Müştərək).

13.  I-IV siniflərdə məsələ həlli vasitəsilə şağird biliyinin qiymdətləndirilməsi. “Təhsil sistemində monitorinq və qiymətləndirmənin yeri” mövzusunda respublika elmi-praktik konfransının materialları. Az.Res.TPİ-u. Bakı, 27 aprel 2012-ci il. Səh 120-121

14.   Elementar cəbr. Dərs vəsaiti. “Elm və təhsil”. Bakı, 2012. 23,1 çap vərəqi (müştərək).

15.   I-IV siniflərdə məsələ həlli vasitəsilə şağirdlərin idrak fəallığının artırılmasında müasir təlim metodlarının rolu. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərləri”. Bakı, 2013. №4. Səh 110-114.

16.   İbtidai siniflərdə riyazi məsələlərin həlli vasitəsilə şagirdlərin idrak fəallığının artırılması yolları. Bakı Dövlət Universiteti. Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi. Bakı Dövlət Universitetinin yaradılmasının 95-ci ildönümünə həsr edilmiş “Təhsil, şəxsiyyət və cəmiyyət” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2014. Səh. 114-117.

17.   İbtidai sinif müəllimi hazırlığında riyaziyyat məsələlərinin rolu. “Müəllim hazırlığının müasir problemləri: texnologiya, təhsil və inkişaf” mövzusunda III Beynəlxalq Elmi konfransın materialları. AMİ. Bakı, 22-24 may 2014. Səh. 193-194.

18.   Решение математических задач как способ систематизации знаний у учащихся. Азимут научных исследований: педагогика и пси­хология. Азимут научных исследований: педагогика и психология №4 Тольятти, 2015. Cт. 86-89.

19.   Взаимодействие в двух упругих слабопроницаемых перемычкой пластах. Международной научной конференции 30 октября-07 ноября 2014. Гуризия, 2014. Ст.88-93 (müştərək).

20.   Orta riyazi təhsildə yeni nəzəri biliklərin əhəmiyyəti. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi jurnalı №4. Bakı, 2015. Səh. 54-57 (müştərək).

21.   Mətnli məsələlərin həllinin nəzəri metodik əsasları. Dərs vəsaiti. ADPU-nun nəşri. Bakı, 2015. 14 ç.v. (müştərək).

22.   Mətn cəbri məsələlərinin həlli üsulunun səmərəlilik dərəcəsinə dair. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri №4. Bakı, 2015. Səh. 110-115 (müştərək).

23.   İdrak fəallığının artırılmasında düşündürücü çalışmaların rolu. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 25-ci ildönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyatın tətbiq məsələləri və yeni texnologiyalar” III Respublika Elmi Konfransının materialları. 15-16 dekabr 2016-cı il. Sumqayıt, 2016 (müştərək).

24.   Şagirdlərin yaradıcı qabiliyyətinin inkişafında riyazi məsələlərin rolu. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 25-ci ildönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyatın tətbiq məsələləri və yeni texnologiyalar” III Respublika Elmi Konfransının materialları. 15-16 dekabr 2016-cı il. Sumqayıt, 2016 (müştərək).

25.   Orta riyazi təhsildə düşündürücü riyazi məsələlərin əhəmiyyəti. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 25-ci ildönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyatın tətbiq məsələləri və yeni texnologiyalar” III Respublika Elmi Konfransının materialları. 15-16 dekabr 2016-cı il. Sumqayıt, 2016 (müştərək).

26.   Ali pedaqoi məktəbdə tələbələrin nəzəri-metodiki hazırlığının bəzi aspektləri. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 25-ci ildönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyatın tətbiq məsələləri və yeni texnologiyalar” III Respublika Elmi Konfransının materialları. 15-16 dekabr 2016-cı il. Sumqayıt, 2016 (müştərək).

27.   Həndəsi məsələlərin həlli zamanı rast gəlinən çətinliklər və onların aradan qaldırılması yolları. Sumqayıt Dövlət Universitetinin yaradılmasının 55 illiyinə həsr olunmuş “Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları 25-26 may 2017-ci il. Sumqayıt, 2017.

28.   Riyazi məsələlərin mürəkkəblik və çətinlik xarakteristikası. Sumqayıt Dövlət Universitetinin yaradılmasının 55 illiyinə həsr olunmuş “Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları 25-26 may 2017-ci il. Sumqayıt, 2017.

29.   Riyaziyyat təliminin təkmilləşdirilməsin­də müasir təlim metodlarının və İKT-nin rolu. Təhsildə İKT “Elmi-metodik” jurnal. Bakı, 2017, C-34, №4. Səh. 59-62 (müştərək).

30.   Elementar həndəsə. Dərs vəsaiti. Bakı, ADPU-nun nəşri, 2018, 17,8 çap vərəqi (müştərək).

Diplom və sertifikatlar:

1. “İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tədrisdə tətbiqi” mövzusunda 36 saatlıq təlim kursunda fəal iştirak edib Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu SERTİFİKAT təqdim olunub.

2. Ali təhsil müəssisələri üçün “Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları” fənnin tədrisi üzrə keçirilən təlim məşğələlərində biliyi və fəal iştirakına görə SERTİFİKAT təqdim olunub.

3. SİTO qrupu tərəfindən Kurrikulum, Tədris Materiallarının hazırlanması və Şagird Qiymətləndirilməsi Seminar və Vökşop Proqramının fəal üzvü kimi SERTİFİKAT təqdim olunub.

Seminarlarda iştirakı:

 

·         2000-2015-ci tədris ilində ümumtəhsil orta məktəblərin riyaziyyat və informatika müəllimləri üçün yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi ilə bağlı təşkil olunmuş kurslarda  təlimçi

Bildiyi dillər:

 

Danışıq

Yazı

Azərbaycan

ana dili

ana dili

Rus

orta

orta

İngilis dili

orta

orta

Bildiyi kompüter proqramları:

Microsoft Windows, MS Word, Excel, Corel Draw, Adobe Photoshop, Power Point, Internet Explorer