шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

E-kitabxana

Azərbaycan tarixi kafedrası

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
ADPU-nun Tarix və Coğrafiya fakültəsinin“Azərbaycan tarixi” kafedrasının baş müəllimi
Telefon: (+994 55) 6296836

Email: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Bioqrafikməlumat

 • 1975-ci ilyanvarın 9-da Şahbuz rayonunun Nurs kəndində anadan olub.
 • 1992-ci ildə Şahbuz rayonunun Arınc kənd orta məktəbini bitirib.
 • Evlidir. İkiövladı var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir. 1998-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirib.
 • 2003-cü ildəBakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq fakültəsini bitirib.
 • 2013-cü ildə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası müdafiə edərək 5502.03 – “Vətən tarixi”ixtisası üzrə tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alimlik adını alıb.

Əməkfəaliyyəti

 • 1998. AMEA-nınTarix İnstitutu, aspirant
 • 2001. AMEA-nın Tarix İnstitutu, kiçikelmiişçi
 • 2008-2013. AMEA-nınTarix İnstitutu, böyükelmi işçi
 • 2015. AMEA-nınTarix İnstitutu, aparıcı elmi işçi. Hal-hazırda aparıcı elmi işçi. Tam ştat.
 • 2013-2017. ATMU-nun “İçtimai fənlər” kafedrasını nmüəllimi. 0.5 ştat - əvəzçi
 • 2017. ADPU-nun “Azərbaycan tarixi” kafedrasının baş müəllimi, 0.5 ştat - əvəzçi
 •  

Apardığıdərslər

 • Azərbaycan tarixi.
 • Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri tarixi

Seçilmişəsərləri

 1. Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələr seçmə fənnindən tədris proqramı. Bakı, ADPU, 2018. Həmmüəllif - dosent N.Əhmədova.
 2. I Şah Təhmasibin hakimiyyəti dövründə Azərbaycan Səfəvilər dövləti ilə Böyük Moğol dövləti arasında diplomatik və siyasi münasibətlər. //Azərbaycan və Azərbaycanlılar jurnalı. 98(5-8). Bakı, 2008. s.155-163 (rus dilində).
 3. Şah İsmail’in zamanında Azerbaycan Safevi devletiyle Mısır Memluk devleti arasında siyasi ilişkiler. // Uluslararası Safeviler ve Şah İsmail Sempozyumu. 8 kasım 2009. Bildirikitabı. Türkiye, İstanbul, 2009.
 4. XV əsrdə Şirvanşahlardövlətininqonşudövlətlərlə siyasi əlaqələri. // AMEATarix İnstitutu. Elmiəsərlər. 29-cu cild. Bakı, 2009, s.85-90
 5. XVI əsrdə Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin etno-mədəni əlaqələr və beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri və rolu. //Современные процессы в российскойсоциологии,экономике, исторической науке. Сборник научных статей научно-практической конференции с международным участием. 8-9 декабря 2009 года. Кизляр, Республика Дагестан.с.36-44. Həmmüəllif. T.ü.e.d. Xeyirbəy Qasımov. (Rus dilində).
 6. AzərbaycanAğqoyunludövlətibeynəlxalqmünasibətlərsistemində. //NDU-nunElmiəsərləri. Tarixvəictimaielmlərseriyası. Naxçıvan, 2010, №1(29). s. 34-38
 1. XVI. yüzyılınbaşlarındaSafevidevletiyleMemlükdevletiarasındasiyasiilişkileregenelbirbakış. //SosyalBilimlerDergisi. Cilt 3.sayı 2. Türkiyə, UşakUniversitesi, Uşak,  2011. s.124-135
 2. Azərbaycanvə beynəlxalqmünasibətlərsistemi: qarşılıqlı əlaqələrtarixindən (XV-XVII əsrlər). //Stratejitəhliljurnalı, SAM, sayı 3(14), Bakı, 2015, s.41-51
 3. XVII əsrdə AzərbaycanSəfəviimperiyası ilə BöyükMoğoldövlətiarasındadiplomatikyazışmalaradair // AMEANaxçıvanbölməsinin “Xəbərlər”i: İctimaivə humanitarelmlərseriyası. N3. Тфчбжмфт, 2015. s.109-120
 4. XVII əsrin əvvəllərində AzərbaycanSəfəviimperiyası ilə Şərq ölkələriarasındadiplomatik əlaqələrə dair //Stratejitəhliljurnalı, SAM, sayı 1(12), Bakı, 2015, 179-191
 5. Şah I İsmayılın hakimiyyəti dövründə Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasətinin əsas istiqamətləri. //Geostrategiya. № 03 (27), may-iyun, Bakı,  2015. s. 59-64