шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Azərbaycan coğrafiyası və coğrafiyanın tədrisi texnologiyası kafedrası

ADPU-nun İqtisadi Coğrafiya və coğrafiyanın tədrisi metodikası kafedrasının coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İş telefonu – (994) 12 465 35 77

e-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Qısa bioqrafik məlumat:

1948-ci ildə Salyan rayonunda anadan olub

1966-cı ildə Salyan şəhəri 2 saylı orta məktəbi bitirib. Evlidir. Bir oğlu, bir qızı var.

Təhsili:

Ali təhsillidir.

 • 1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetini Coğrafiya müəllimi ixtisası üzrə bitirib
 • 1979-1983-cü illərdə ADPU-nun İqtisadi coğrafiya ixtisası üzrə qiyabi aspiranturasında təhsil alıb.
 • 1986-cı ildə “Neft-qaz hasilatı ərazilərində korlanmış torpaqların rekultivasiyasının coğrafi problemləri” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək pedaqoji elmlər namizədi elmi dərəcəsini almışdır.

Əmək fəaliyyəti:

 • 1966-1968-ci illərdə ordu sıralarında hərbi xidmətdə olmuşdur.
 • 1973-cü ildən bu günə kimi ADPU-nun «İqtisadi coğrafiya və CTM» kafedrasında əvvəlcə müəllim, baş müəllim, sonra isə dosent vəzifəsində çalışır.

Apardığı dərslər

 • Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası I və II, III
 • İqtisadi coğrafi anlayışların formalaşdırılması
 • Fiziki coğrafi anlayışların formalaşdırılması

Seçilmiş əsərlər:

 1. Məmmədov M.X. Dünya təsərrüfatının coğrafiyası. Dərs vəsaiti. Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2011,422 səh.
 2. Məmmədov M.X. Kiçik Qafqaz regionunun sosial-iqtisadi inkişafi və ekoloji problemləri. Qloballaşma və coğrafiya. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin BDU filialı professor M.A.Müseyibovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş beynalxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2012, s.701-708.
 3. Məmmədov M.X. Təbiət və cəmiyyətin dialektik əlaqəsinin optimallaşdırılmasına dair. Ümumilli lider H.Ə.Əliyev anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Azərbavcanda coğrafiya elminin inkişafı” mövzusunda Respublika Elmi Konfransı. BDU, Bakı, 2013, s.302-306.
 4. Məmmədov M.X. Abşeron iqtisadi rayonunda neft-qaz sənaye kompleksinin inkişafı ilə əlaqədar yaranmış iqtisadi-ekoloji coğrafi problemlər. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “XXI əsrdə ekologiya və torpaqşünaslıq elmlərinin aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları. BDU, Bakı, 2013, s.252-257.
 5. Məmmədov M.X. Regional iqtisadi-ekoloji funksional strukturlarının dayanıqlı inkişafının tədqiqində iqtisadi və sosial coğrafiyanın rolu. Müstəqillik illərində coğrafiya elminin inkişafi. “Fiziki coğrafiya” kafedrasının 70 və “Hidrometeorologiya” kafedrasının 40 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. BDU, Bakı, 2013, s.285-292.
 6. Məmmədov M.X. Böyük Qafqaz regionunun şimal-şərq həssəsinin təbii-resurs potensialının təsərrüfat cəhətdən mənimsənilməsi və iqtisadi-ekoloji problemləri. Ümumilli lider H.Ə.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş “Qlobal dəyişkənliklər şəraitində geosistemlərin təbii ehtiyat potensialının qiymətləndirilməsi və səmərəli istifadəsi” mövzusunda Beynalxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri XVIII cild. Bakı, 2013, s.343-347.
 7. Məmmədov M.X. Regionlarda istehsal strukturlarının yerləşdirilməsinin iqtisadi-ekoloji amilləri. Ümumilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekoloji problemlər və ekoloji təhsil” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları. ADPU və Qərb Universiteti. Bakı, 2013, s.80-85.
 8. Məmmədov M.X. Müəllim hazırlağında ekoloji təhsilin rolu. Ümumilli lider Heydər Əliyev anadan olmasının 90-ci il dönümünə həsr olunmuş “Müəllim hazırlaması siyasəti və problemləri” Beynalxalq simpoziumun materialları. Bakı, 2013, s.73-75.
 9. Məmmədov M.X. Regional konseptual inkişaf: iqtisadi-ekoloji problemlər. Problemlər, konstruktiv aspektlər və tədqiqatın təcrübələri. Monoqrafiya. Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2014, 375 səh.
 10. Məmmədov M.X. Təbiətdən istifadənin sosial-iqtisadi və coğrafi mahiyyəti. “Kooperasiya” elmi-praktiki jurnal. AKV, №4. Bakı, 2014, s.66-72.
 11. Məmmədov M.X. Regionlarda şəhərlərin inkişafının ekoloji aspektləri. Azərbaycan Coğrafıya Cəmiyyətinin BDU filialı, profesor R.X. Piriyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir coğrafıya elminin tətbiqi istiqamətləri” mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2014, s.527-536.
 12. Məmmədov M.X. Ekoloji təhlükəsizliyin idarə olunması və təbiəti mühafizə fəaliyyətinin üsulları. Müasir aqrar elm: Qloballaşma şəraitində əsrin aktual problemləri və inkişaf perspektivləri. Bevnalxalq elmi-praktik konfrans. 1 cild. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti. Gəncə, 2014, s.237-240.
 13. Mammadov M. Kh. The issues for ensuring environmental safety in complex plans of urban development in Azerbaijan/ Materials of the International scientific-practical conference “Geographical problems of tourism, local history studies and ecology”. Almati, 2014, p. 124-126.
 14. Мамедов М.Х. Географические проблемы использования природно-ресурсного по­тенциала приграничных территорий Малокавказского региона Азербайджана. Материалы Международной научно-практической конференции «Географические проблемы туризма, краеведения и экологии». Алма-Аты, 2014, стр.226-229.
 15. Мамедов М.Х. Управление антропогенным воздействием на окружающую среду на Апшеронском полуострове: проблемы и перспективы. «Безопасность в образовательных и социоприродных системах». Материалы международной научно-практической конференции. Калмыцкий государственный университет. Элиста, 2014, стр. 38-42.
 16. Məmmədov M.X. “Dayanıqlı inkişaf”a iqtisadi-ekoloji dialektik baxış. “Ekologiya və Həyat fəaliyyətinin mühafizəsi” üzrə “Sənaye ili”nə həsr olunmuş VIII ənənəvi Beynalxalq Elmi Konfransın materialları. SDU. Sumqayıt, 2014, s.419-423.
 17. Мамедов М.Х. Исследования экономико-экологических проблем Апшеронского экономического района в результате воздействия нефтегазового промышленного комплекса. Казахский национальный университет им.Аль-Фарави Вестник. КазНУ. Алма-Аты, 2014, стр.120-132.
 18. Мамедов М.Х. Анализ состояния земельных угодий для оценки трансформации экосистем на территории Апшеронского экономического района Азербайджана. Science and world international scientific journal №12, Волгоград, 2014, стр.155-163.
 19. Naxçıvan iqtisadi rayonunun iqtisadi-ekoloji funksional strukturunun qiymətləndirilməsi üçün təbii resurs potensialının təhlili. Pedaqoji universitet xəbərləri. Təbiət elmlər bölməsi. NM, 2014.
 20. Məmmədov M.X. Regional iqtisadi-ekoloji gərginlik areallarının ayrılması yolları. Regional iqtisadi siyasət və kooperasiya münasibətlərinin inkişafı. Beynalxalq elmi-praktiki konfransın materialları. AKV, Bakı, 2015, s.238-241.
 21. Mammadov M.Kh. Ecological problems of development of the urban settlement in Azerbaijan / European Science Review.JVb5-6 Austria, Vienna, 2015, p.12-14.
 22. Мамедов М.Х. Пути оптимизации устойчивого развития экономической и социаль­ной структуры регионов Азербайджана. Региональные аспекты инновационного развития культурно-образовательной и социально-экономической сферы в современных условиях. Материалы Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2015, стр.55-63.
 23. Мамедов М.Х. Региональная экономико-экологическая система и назначение устойчивого функционального развития. Science and world international scientific journal №6, Волгоград, 2015, стр. 139-143.
 24. Məmmədov M.X. Regional iqtisadi-ekoloji sistem və dayanıqlı funksional inkişaf təyinatı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illiyinə həsr olunmuş “Regionların innovativ sosial-iqtisadi inkişafı: reallıqlar və perspektivlər” mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı, 2015, s.185-189.
 25. Мамедов М.Х. Определение экономико-экологического состояния устойчивого развития в области туризма в Азербайджане. Сервису и туризму - инновационное развитие. Материалы VIII международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2016, стр. 100-105.
 26. Эколого-географическая оценка состояния загрязненных земель на территории староосвоенных месторождений в Апшеронском экономическом районе Азербайджана. Науч­ный журнал Пермского университета. Географический вестник.№1,2015, стр.61-72.
 27. Мамедов М.Х. Функциональное экономико-экологическое структурное развитие, как объект устойчивой региональной окружающей среды. Международный журнал приклад­ных и фундаментальных исследований. №4,«Академия естествознания», Москва, 2016,
 28. Mammadov M/ Economic-territorial differentiation and concept of functional development of Azerbaijan – Eurasian GEOGRAPHY AND ECONOMICS UNIVERSITY OF COLORADO-BOVLDER, USA – 2017, Impact 1,12. P.92-103
 29. Mammadov M. analysis of environmental factors in the regional socioeconomic sustainable development of Azerbaijan Tourism Economics. Impact 3.81. Research, Bournemouth University –England Volume 23, Issues, December 2017, p.57-68

   Mammadov M. The regional economics and the environmental system and appointment of sustainable functional development of Azerbaijan / ARCTIC Journal of The Arctic Institute of North America. Canada 2018, Impact Factor: 1.022. p.91-99