шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Tarix və coğrafiya fakültəsi

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim    

ADPU-nun tarix fakültəsinin Ümumi pedaqogika kafedrasının baş müəllimi

Iş telefonu: +(994) 12 498 78 01

*QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

04 sentyabr 1951-ci ildə  Qazax rayonunun Ikinci Şıxlı kəndində anadan olmuşdur.

*TƏHSILI

. 1968-ci ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutunun fransız-alman fakültəsinin fransız şöbəsinə daxil olmuş, 1973-cü ildə institutu bitirmiş və fransız-Azərbaycan dili müəllimi ixtisasına yiyələnmişdir.

*ƏMƏK  FƏALIYYƏTİ

. 1973-cü ildən üç il təyinatla Tərtər rayonunun Qapanlı kənd orta məktəbində müəllim işləmişdir.

. 1976-cı ildən ADPU-nun ümumi pedaqogika kafedrasında laborant, baş laborant, 1998-ci ildən isə müəllim vəzifəsində çalışır.

*ELMİ  DƏRƏCƏ  VƏ  ELMİ  ADLARI

Ümumi pedaqogika kafedrasının baş müəllimi

TƏDQİQAT  SAHƏSI

. 2011-ci ildə akad.H.Əhmədovun rəhbərliyi ilə “Mehdi Hüseyn yaradıcılığında tərbiyə məsələləri” mövzusunda dissertasiyasını müdafiə etmiş və pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru adına layiq görülmüşdür. Hal-hazırda kafedranın baş müəllimidir.

Elmi məqalələri

 1. 1. M.Hüseyn yaradıcılığında müəllim şəxsiyyəti // ADPU-nun Xəbərləri (pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası), Bakı, 1995, №2, s. 113-118
 2. 2. M.Hüseynin “Şeyx Şamil” əsərində vətənpərvərlik tərbiyəsi”. Pedaqoji tədqiqatlar: Axtarışlar, tapıntılar. Elmi Əsərlər seriyası. Bakı, ADPU, 1996, № 1, s. 39-41
 3. 3. “Kitabi-Dədə Qorqud” M.Hüseyn yaradıcılığında”, “Kitabi-Dədə Qorqud” – 1300 (məqalələr məcmuəsi), Bakı, ABU, 2000, s. 62-64
 4. 4. M.Hüseyn Füzuli şəxsiyyəti haqqında. “Pedaqoji tədqiqatlar” (Elmi məqalələr məcmuəsi). Bakı, “Nurlan”, 2002, № 4 (17), s. 48-50
 5. 5. M.Hüseyn ailə tərbiyəsi haqqında // ADPU-nun Xəbərləri (pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası), Bakı, 2006, №2, s. 518-521
 6. 6. M.Hüseyn Azərbaycan dili haqqında // ADPU-nun Xəbərləri (pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası), Bakı, 2008, №2, s. 194-197
 7. 7. M.Hüseynin ədəbiyyatın tərbiyəvi əhəmiyyəti haqqında fikirləri // ADPU-nun Xəbərləri (pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası), B, 2009, №3, s.179-183
 8. 8. M.Hüseyn yaradıcılığında teatr tərbiyə vasitəsi kimi // ABU, Xəbərlər (pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası), Bakı, 2009, № 1(6), s. 96-101
 9. 9. M.Hüseyn yaradıcılığında əmək tərbiyəsi məsələləri // Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi Əsərlər, Bakı, 2010, №2, s. 159-163
 10. 10. Вопросы национально-нравственного воспитания в творчестве Мехти Гусейна // «Перспективы развития современной школы». Научно-методический журнал. Издательство «Мастеринг» Воронежский Государственный Педагогический Университет, 2010, № 4, стр. 24-29
 11. 11. Вопросы воспитания в творчестве Меxти Гусейна. Высшая школа Казахыстана, жочары, 2011, № 2, стр. 81-85

Tezisləri

 1. 12. M.Hüseynin əsərlərində sovet vətənpərvərliyi tərbiyəsi / Azərbaycan Ali məktəb aspirantlarının XI respublika elmi konfransının materialları. Bakı, ADPİ, 1988, s. 321
 2. 13. M.Hüseyn yaradıcılığında əmək tərbiyəsi məsələləri / Professor-müəllim və aspirantların 1988-ci ildə elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş 50-ci elmi konfransının tezisləri, Bakı, ADPİ, 1989, s. 42
 3. 14. M.Hüseynin yaradıcılığında sosial-ədalət tərbiyəsi məsələləri / Aspirant və dissertantların 51-ci elmi konfransdakı məruzələrinin tezisləri, Bakı, ADPİ, 1991, s. 42
 4. 15. M.Hüseyn yaradıcılığında beynəlmiləl tərbiyə / Azərbaycan Ali məktəb aspirantları XIII respublika elmi konfransının məruzələrinin tezisləri. Bakı, M.F.Axundov adına Pedaqoji rus dili və ədəbiyyatı institutu, 1991, s. 42
 5. 16. M.Hüseynin tərbiyə haqqında fikirlərinə Ə.Seyidov və b. Azərbaycan pedaqoqlarının təsiri / Prof. Ə.Y.Seyidovun anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş Respublika elmi-praktik konfransının tezisləri, Bakı, ADPU, 1992, s. 14
 6. 17. “M.Hüseyn müəllimin tədris fəaliyyəti haqqında”. “Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinin pedaqoji-psixoloji problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Naxçıvan, 2011, səh. 225-226
 7. 18. M.Hüseynin tənqidi məqalələrində uşaq ədəbiyyatında əmək tərbiyəsi məsələləri. Pedaqogika elminin inkişafında yeni mərhələ. Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, BDU, 2011, s. 42-44

19.M.Hüseyn müəllimlik işinin xüsusiyyətləri haqında. “Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri” beynəlxalq simpoziumun materialları. Bakı. ADPU, 2013, səh.28