шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Tarix və coğrafiya fakültəsi

ADPU-nun Türk  və şərqi Avropa xalqları tarixi və  tarixin tədrisi metodikası kafedrasının baş  müəllimi.

Iş telefonu – (994) 12

e-mail  Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  Qısa bioqrafik məlumat

1967-ci il avqustun 1-də Gədəbəy rayonu Samanlıq kəndində anadan olub.

1984-cü ildə Bakı şəhəri , S.C.Pişəvəri adına 4 saylı internat məktəbini bitirib. Evlidir. İki oğlu, bir qızı var.

  Təhsili

Ali təhsillidir. 1991-ci ildə ADPU nun Tarix fakültəsini “Tarix əlavə hüquq” ixtisası üzrə , 1997-cu ildə RF BİBHİ hüquqşünas ixtisası üzrə və ABU nun BİM fakültəsini  ümumi iqtisadiyyat ixtisası üzrə bitirib.

  Əmək fəaliyyəti

1991--ci ildən AMEA-nın Fəlsəfə - Hüquq   İnstitutu Cinayət hüququnun və cinayət prossesinin tədqiqi şöbəsi, baş labarant .

1993-1997 – AR MN , Zabit kimi hərbi xidmətə çağrılaraq Cəbhə bölgələrinə təyin olunmuş ,1993-1997-cı illərdə xüsusi təyinatlı qoşunların tərkibində  “Erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlqrına təcavüzünə qarşı aparılan  hərbi  əməliyyatlarda  iştirak  etmişdir .

 1997-ci ildən  Azərbaycan və Rusiya ali məktəblərində tədris fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdur .     07 fevral  2013-cü  ildən  ADPU-nun Tarix fakültəsinin “ Şərqi  Avropa  və  Türk Xalqları Tarixi”  kafedrasının baş  müəllimi  vəzifəsində  calışır. 

  Apardığı dərslər

-Türk xalqları tarixi

- Şərqi Avropa xalqları tarixi

- Qafqaz xalqları tarixi

  Seçilmiş əsərlər

1.Аспекты формирования Международных и Региональных Финансовых Центров в Восточных странах.Журнал  «Социально-политические науки» , издат. дом Юр-ВАК.Москва-2015,№ 1:

 2.Формирование и деятельность Международных Финансовых Центров Малайзии.Журнал «Akademy",  Москва  2016 ,   Издательство "ПРОБЛЕМЫ НАУКИ" . № 11(14)

  1. 3. 1997-1998-ci ilmaliyyəböhranınınŞərqölkələrininiqtisadiyyatınatəsirivə 2008-2009-cu ildünyaböhranınınxarakteristikası."Kooperasiya" elmi-praktikjurnal ,Bakı, AzərbaycanKooperasiyaUniversitetininnəşriyyat-poliqrafiyaşöbəsi , 2016, N-4

4.Şərqölkələribeynəlxalqmaliyyəmərkəzlərindəİslammaliyyəsisteminəmeyllik.ƏməkvəsosialProblemlər,Az.R ƏƏSM nazirliyiəməkvəsosialproblemlərüzrəElmitədqiqatvətədrismərkəzininelmiəsərlərtoplusu, Bakı,2016, N -2(18)

  1. 5. CənubŞərqiAsiyaDövlətləriAssosiasiyası (CŞADA) vəçoxtərəflidialoqstrukturununperspektivləri. Asiyadavahidvalyutatəşəbbü«,“İpəkyolu» . AzərbaycanUniversitetininelmijurnalı, Bakı, AU mətbəəsi, 2017 , N- 4.

6.ŞərqölkələribirjalarınınBeynəlxalqMaliyyəmərkəzlərininformalaşmasındayerivərolu.AMEAİqtisadiyyatİnstitutununelmiəsərləri, Bakı, "AMEA İİ"nəşriyyatı, buraxılış, 1-2017 .

  1. 7. İslam ölkələri maliyyə sistemlərinin Beynəlxalq Maliyyə sistemindəki yeri.

"İslam Həmrəyliyi" Beynəlxalqelmikonfrans, aprel 2017.

  1. 8. İslam ölkələrindəmaliyyətəhsiliproblemlərivəperspektivləri. "İslam Həmrəyliyi elm vətəhsildə :hədəflərvəçağrışlar" mövzusundaRespublikaelmikonfransı,Bakı, 14 aprel 2017.ADPU.

9.Qonkonqinfrostrukturuxüsusiiqtisadizonastatusunda. MingəçevirPolitexnikİnstitutununelmiəsərləri, Mingəçevir - 2017

  1. 10. İnvestisiya yatırımı və biznes fəaliyyətinin qurulmasında Qonkonq Beynəlxalq Maliyyə        Mərkəzi  təcrübəsi., AMEA-nın xəbərləri, İqisadiyyat. 12.10.2017 .