шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

UNİVERSİTET

TƏDRİS

Elm

TƏLƏBƏ

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAF

E-ADPU

E-Təhsil

Virtual-Universitet

E-kitabxana

Texnologiya və onun tədrisi metodikası kafedrası

* “Texnologiya və onun tədrisi metodikası” kafedrasının müdiri, dosent

Qısa bioqrafik məlumat

* 23 iyun 1948-ci il Quba rayonununda anadan olub.

* Ailəlidir.Üç övladı var

Təhsili və elmi dərəcəsi

* Ali təhsillidir

* 1966-cı ildə orta məktəbi bitirmişdir.

* 1966-1971-ci illərdə V.İ.Lenin adına APİ-nin fizika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş, Ümumi texniki fənlər, əmək və fizika ixtisası üzrə bitirmişdir.

* 1991-1995-ci illərdə ADPU-nun disertantı olmuşdur.

* 1996-cı ildə AMEA-nın Fizika institutunda namizədlik disertasiyası müdafiə edərək AAK-nın qərarı ilə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

* 1999-cu ildən ADPU-nun “İstehsalatın əsasları”kafedrası üzrə dosent elmi adı almışdır.

Əmək fəaliyyəti

* 1971-1974-cü illərdə Quba rayonu Amsar kənd orta məktəbində təyinat üzrə fizika və əmək müəllimi işləmişdir.

* 1975-1989-cü illərdə indiki ADPU-nun ”Materiallar texnologiyası və əmək təliminin metodikası” kafedrasında baş laborant vəzifəsində işləmişdir.

* 1989-1992-ci illərdə “Elektrik və optika” kafedrası üzrə baş laborant vəzifəsində fəaliyyət göstərmişdir.

* 1992-1993-cü illərdə “Elektrik və optika” kafedrasında laboratoriya müdiri vəzifəsində fəaliyyət göstərmişdir

* 1993-1997-ci illərdə ÜTF kafedrasında müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərmişdir

* 1997-1999-cu illərdə “İstehsalatın əsasları” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərmişdir

* 1999-2003-cü illərdə“İstehsalatın əsasları” kafedrasında dosent kimi fəaliyyət göstərmişdir

* 2003-2010-ci illərdə “İstehsalatın əsasları” kafedrasının müdiridir.

* 2011-2016-cı illərdə “İstehsalatın əsasları” kafedrasının müdiridir.

* 2016-cı ildən “Texnologiya və onun tədrisi metodikası” kafedrasına müdür təyin edilmişdir.

* 16 oktyabr 2017-ci il tarixdən 5 il müddətinə “Texnologiya və onun tədrisi metodikası” kafedrasına müdir vəzifəsinə təyin edilmişdir.

Tədris etdiyi fənlər:

* Materiallarin kəsilməsi, dəzgah və alətlər

* S.f.Ağac materialların xassələri və emal texnologiyaları.

* Metalların kəsilməsinin nəzəri əsasları

Elmi əsərlər:

* 71 elmi nəşrin, o cümlədən 5dərs vəsaiti, 2 metodik vəsait, 25 proqram və 1müəlliflik şəhadətnaməsinin 40-a qədər məqalə və tezisin müəllifidir.

Tədqiqat sahəsi:

Müasir dövrdə texnologiya fənninin tədrisinin xüsusiyyətlərinin araşdırılması.

Beynəlxaq seminar, simpozium və konfraslarda iştirakı:

* Фотоелектрические свойства монокристаллов (GaSe)1-x (ASrTe3)x

Всесоюзная конф. “Материалы для фотоелектронике” Ужгород 1980

* Кристаллическая структура и электрофизические свойства Eu3Sb4Se3

III. всесоюзная конферен о физики и химии Р.З.П. Тбилиси 1983

* Получение, электрические и люминесцентные свойства монокристаллов соединение типа AıııB3ıııC4VI

VII Всесоюзная конф. “Химия, физика и тех. применение халькогенида” Ужгород 1988 т 1 cт 117

* Электронная структура и свойства сплавов на основе GeS с участием лантаноидов

* IX Семинар “ Теория и электронная строение тугоплавых соединений” г Херсон 1990

* Люминесцентные свойства кристаллов EuLaGa3S7

Всемирная конф. КНР г. Пекин август 1991.

* Получение и исследование люминесцентных свойств кристаллов CaLa Ga3S7: Eu и EuLaGa3S7

III. Всесоюзная научная тех. кон. “ Материаловедение хальногенидных П.Пр-oв” Г. Черновцы окт. 1991

* Новый электролюминесцентный материал на основе шелечноземельных холькоденидов

II. Resp. konf-sı. Молодых ученых -1986

* Электрические свойства кристаллов CaLaGa3S7

Gənc alimlərin və aspirantların resp. konf-sı BDU-1994 dek

* ALnGa3S7 monokristallarında elektrolüminessensiya

ADPU 60-cı elmi konfrans materialı. I buraxılış. ADPU-2000

Seçilmiş əsərlər

* Эффект Френкеля в монокристаллах EuLaGa3S7

Ж.Неорганические материалы Москва 1998 Т.34. №5

* Müasir dövrdə peşə hazırlığının aktual problemləri. ”Sənətkar ” jurnalı B-2001 №1 səh.13-15

* Oduncaq-maşın tikinti və digər konstruksiya hissələrinin istehsalında gələcəyin materiallarıdır. ADPU-nun xəbərləri Bakı, ADPU -2004. №3.səh.38-43

* Texniki yaradıcılığın mahiyyəti və xüsusiyyətləri. “Elm və həyat” B-2008 №2 səh. 57-58

* Psixofizioloji xüsusiyyətlərin peşə seçiminə təsiri.ADPU-nun xəbərləri. 2009 №1 səh.254-260

Kitablar

* “Ağac materialların xassələri və emal texnologiyaları” Bakı, 2006

* “Cilalama dəzgahları və cilalama” Bakı, 2009

* “Şagirdlərin texniki yaradıcılığı” Bakı, 2000

* “Metal məmulatların hazırlanma texnologiyaları” Bakı, 2010

* “Pedaqoji təcrübənin aparılmasına dair” Bakı, 2006

* “Metal məmulatların hazırlanma texnologiyası II” Bakı, 2012

* “Materialların kəsilməsi dəzgah və alətlər fənnindən kurs layihələri və laboratoriya işlərinin icrası”Bakı,2017

Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir. Fəal təlim üzrə 2 sertifikatı var.

2015-ci ilin müəllimi müsabiqəsində I yer tutmuşdur.