Cabbarova Könül Hidayət qızının dissertasiya işinin müdafiəsi!

25 oktyabr 2022-ci il tarixdə saat 14:00-da ADPU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.15 Dissertasiya şurasının iclasında Cabbarova Könül Hidayət qızının ”Yuxarı sinif şagirdlərində deviant davranışın profilaktikası üzrə işin pedaqoji əsasları” mövzusuda 5804.01-Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi ixtisasında fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzFhODFmNGItMWEwMy00NWQ3LWI3NmMtYmI1ZmJiNGY0Mjdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22818d69b2-d039-4cca-94b3-b41e381cbee6%22%2c%22Oid%22%3a%22d4fb9866-e009-413e-a598-16bcb2bb141e%22%7d

ÜNVAN MƏLUMATLARI

Üzeyir Hacıbəyli, 68, Bakı,
Səbail, AZ1000

XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

E-poçt ünvanınızı daxil etməklə məlumat əldə edin

Search