Samirə Niftalı qızı Quliyevanın dissertasiya işinin müdafiəsi

02 dekabr 2022-ci il tarixdə saat 14-00 da ADPU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən BFD 2.15 Dissertasiya şurasının iclasında SAMİRƏ NİFTALI QIZI QULİYEVANIN “Fonetik normaların tədrisi şagirdlərin nitq mədəniyyətinin formalaşdırılması vasitəsi kimi” mövzusunda 5801.01 – Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası) ixtisasında Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

ADPU Kiçik zal
Ünvan Bakı ş.,Üzeyir Hacıbəylı küçəsi,68

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGQ5OWY5MjAtMDBmOS00NGZlLTk1ZTYtM2ZkNGNhM2Y1YTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22818d69b2-d039-4cca-94b3-b41e381cbee6%22%2c%22Oid%22%3a%22d4fb9866-e009-413e-a598-16bcb2bb141e%22%7d

ÜNVAN MƏLUMATLARI

Üzeyir Hacıbəyli, 68, Bakı,
Səbail, AZ1000

XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

E-poçt ünvanınızı daxil etməklə məlumat əldə edin

Search