Rzayev Fikrət Çingiz oğlu

FİKRƏT ÇİNGİZ OĞLU RZAYEV

 

ADPU-nun Sosial və humanitar məsələlər üzrə prorektoru

filologiya elmləri doktoru, professor

Korporativ telefon: + (99412) 493 36 28

Korporativ e-poçt: [email protected]

Ünvan: Bakı, AZ1000, Ü.Hacıbəyli küç., 68

Qəsa bioqrafik məlumat

 • 1953-cü il martın 16-da Gəncə şəhərində anadan olub.
 • 1970-ci ildə Gəncə şəhərinin 4 saylı orta məktəbini bitirib.
 • Evlidir, 1 oğlu, 1 qızı var.

 

Təhsil, elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir. 1975-ci ildə Azərbaycan (Bakı) Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinin “Rus dili və ədəbiyyatı” ixtisası üzrə bitirib.
 • 1975-1977-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoqika Elmi-tədqiqat İnstitutunun rus dili və ədəbiyyatı tədrisi metodikası şöbəsinin kiçik elmi işçisi.
 • 1977-1979-cu illərdə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun “Ümumi pedaqoqika” kafedrasının aspirantı.
 • 1979-1983 illərdə Azərbaycan (Bakı) Dövlət Universitetinin rus ədəbiyyatı tarixi kafedrasının assistenti.
 • 1983-1986-cı illərdə Azərbaycan (Bakı) Dövlət Universitetinin rus ədəbiyyatı tarixi kafedrasının baş müəllimi.
 • 1984-cü ildə Tiflis şəhərində A.S.Puşkin adına Pedaqoji İnstitutunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib, pedaqoji elmlər namizədi elmi dərəcəsini alıb.
 • 1986-2013-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin rus ədəbiyyatı kafedrasının dosenti.
 • 2011-ci ildə Bakı Slavyan Universiteti nəzdində filoloqiya elmləri üzrə Dissertasiya Şurasında doktorluq dissertasiyası müdafiə edib.
 • 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə filoloqiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir.
 • 2013-2015-ci illərdə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının filoloqiya fakültəsinin dekanı.
 • 2013-cü ildə professor elmi adı verilmişdir.
 • 2015-ci ildən ADPU-nun Sosial və humanitar məsələlər üzrə

İctimai əsaslarla apardığı vəzifələr

 • Bakı Slavyan Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən Filologiya elmləri üzrə Müdafiə Şurasının üzvü.
 • AR Təhsil Nazirliyinin “Dərsliklərin qiymətləndirmə Şurası”nın üzvü.
 • Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya və Gürcüstanda nəşr olunan elmi jurnalların redaksiya heyətinin üzvü.

Tədqiqat sahəsi

Rus ədəbiyyatı, Azərbaycan ədəbiyyatı, müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq, bədii tərcümə nəzəriyyəsi və təcrübəsi

Beynəlxalq seminar, simpozium, konqress və konfranslarda iştirakı

Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə, Yunanıstan, Qazaxıstan, Gürcüstan və digər ölkələrdə keçirilən beynəlxalq elmi konqress, simpozium və konfranslarda mərüzələrlə çıxış etmişdir.

Seçilmiş əsərləri

 

130 monoqrafiya, kitab, dərslik və dərs vəsaiti, elmi və elmi-metodik məqalə, o cümlədən:

 1. О неосуществленном замысле постановки повести Л.Н.Толстого «Хаджи-Мурат» на азербайджанской сцене // Журнал «Русский язык за рубежом», Москва, 2008, №2, с.70-74.
 2. Проблема воспроизведения элементов инонациональной культуры в художественном переводе (на материале переводов прозы Л.Н.Толстого на азербайджанский язык) // Журнал «Вопросы филологических наук», Москва, 2008, №3(32), с.80-82.
 3. Проблема воспроизведения элементов культуры и национального менталитета в художественном переводе (на материале переводов прозы Л.Н.Толстого на азербайджанский язык) // В сб.: «Международная конференция «Русский язык и культура в зеркале перевода». 14-18 мая 2008». Салоники (Греция), с.196-197.
 4. О некоторых культурологических проблемах перевода прозы Л.Н.Толстого на азербайджанский язык // В сб.: Материалы конференции «Литературное наследие Л.Н.Толстого». Стамбул. 13-15 ноября 2008. С.212-217.
 5. Cəfər Cabbarlı. Yaradıcılığın naməlum səhifələri. “Azərbaycan” jurnalı, Bakı, 2008, №8, s.159-164.
 6. Интерпретация текста оригинала в художественном переводе // Евразийский Национальный Университет им. Л.Н.Гумилева. Астана: 2009, с.202-208.
 7. Проблема передачи религиозной лексики в художественном переводе (на материале переводов прозы Л.Толстого на азербайджанский язык) // Славистика в инонациональной среде. Кутаиси, 2009, №2, с.214-218.
 8. Проблема пропуска ключевых элементов текста оригинала в художественном переводе (на материале переводов прозы Л.Н.Толстого на азербайджанский язык) // Язык – межкультурный медиатор. Материалы международной конференции. Кутаиси, 2010, с.531-539.
 9. Национальная психология и менталитет как фактор художественного перевода (на материале переводов прозы Л.Н.Толстого на азербайджанский язык) // III Международный конгресс по сравнительному литературоведению. Понятие «Мы и другие» в литературе в начале XXI в. 18 – 20 марта 2009 18-20 марта 2009. Эскишехир, Турция, 2010, с.487-495.
 10. Идеология переводчика в трактовке текста оригинала (на материале перевода-инсценировки повести Л.Н.Толстого «Хаджи-Мурат») // Батуми. Материалы докладов международной конференции «Гуманитарные науки в информационном обществе». 29-30 мая 2009 г. Батуми. Изд-во Государственного университета им. Ш.Руставели. Батуми, 2010, с. 442-445.
 11. Средневековый Восток в русской поэзии XIX века // В сб.: Современные проблемы литературоведения. Литературный процесс Средневековья. Грузия, Европа, Азия. VI Международный научный симпозиум. 26-28 сентября 2012 г. Тбилисский госуниверситет им. И.Джавахишвили, Институт литературы им.Ш.Руставели АН Грузии, Тбилиси, Грузия, 2013, с.277-284.
 12. Толстовские традиции в азербайджанской прозе ХХ в. // Материалы I Международного научного симпозиума «Интегративные функции современной компаративистики», 19-20 апреля 2013 г. Астана, Казахстан, 2013, с.304-310.
 13. Русская классика в оценке писателей-эмигрантов // VII Международный научный симпозиум «Литература в изгнании: творчество эмигрантов (ХХ века)». Тбилисский гос. ун-тет им. И.Джавахишвили, Институт литературы им. Ш.Руставели. Тбилиси, 2013, т.III, с. 200-210.
 14. The Reception of the Russian Classical Literature by some Exiled Writers. Literature in Exile. Emigrants Fiction 20th Century Experience. Cambridge Scholars Publishing, 2016, p. 377-386.
 15. Кавказский мир в творчестве Л.Н.Толстого. Международная научная конференция «Русская литература и национальная государственность XYIII-XIX вв.» 13-15 октября 2020 г. Москва, ИМЛИ РАН, 2020, с.116-118.

Kitabları

 1. Вопросы обучения русскому языку в азербайджанской школе. Баку, Маариф, 1977 (в соавторстве: Г.Алиев, М.Ахмедова и др.).
 2. Методические указания и тематика контрольных и курсовых работ по истории русской литературы 19 века. Баку, изд-во АГУ, 1987 - 2,5 печ.л. (в соавторстве с Л.И.Гюльмамедовой).
 3. Русский язык. Учебник для 3 класса азербайджанской школы. Баку, Маариф, 1993 (в соавторстве с И.Ахмедовой, Ф.Алиевой) - учебник переиздан 7 раз.
 4. N.Tostoy. Hacı Murad. Tərcümə edəni Cəfər Cabbarlı. Tərtibat, mətnin çapa hazırlanması, ön sözün və şərhlərin müəllifi. Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2008, 166 s.
 5. Проза Л.Н.Толстого в азербайджанских переводах. Баку, изд-во «Наука и образование», 2009, 268 с.
 6. N.Tolstoyun əsərləri Azərbaycan dilində (tərcümə məsələləri). Bakı: “Nurlan” nəşriyyatı, 2009. – 184 s.
 7. Восток в русской литературе. Учебное пособие. Баку: изд-во «Бакы университети», 2011, 176 с. (в соавторстве с А.Гаджиевым и др.).
 8. Литература. Пособие для абитуриентов, учащихся старших классов и преподавателей. Баку: 2012, 705 с. (в соавторстве с А.Пашаевой, С.Алиевой, переиздан в 2013, 2014 гг.).
 9. Актуальные вопросы теории и практики художественного перевода. Учебник для вузов. Баку, 2016, 153 с.
 10. Вопросы литературных связей и художественного перевода. Баку, 2018, 187 с.

Təltifləri, fəxri adları

Azərbaycan Respublikasının Əmərdar müəllimi (17 dekabr 2021-ci il)

 

Button

ÜNVAN MƏLUMATLARI

Üzeyir Hacıbəyli, 68, Bakı,
Səbail, AZ1000

XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN

E-poçt ünvanınızı daxil etməklə məlumat əldə edin

Search